ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2346เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ หน่วยบัญชาการสงครมพิเศษ

ประกาศ งานราชการทหาร

หน่วยบัญชาการสงครมพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตาแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจานวน ๒๐๐ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครงานราชการ 

๑. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตาแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจานวน ๒๐๐ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจาการ หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์

๒.๒ สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น

๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๒.๔ ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกาเนิดก็ได้

๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู

๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ

๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท

๒.๙ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา

๓. ข้อกาหนด

๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๒.๒ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๓.๒ เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ ๓.๑ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ กรณีไม่สาเร็จการฝึกอบรม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการก็ได้

๓.๓ กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ

๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

๔.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกาหนด)

๔.๒ เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสาเนา จานวน ๑ ชุด

๔.๓ บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด)

๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จานวน ๑ ชุด

๔.๕ สาเนาสูติบัตร จานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ หนังสือสาคัญทางทหาร (สด.๘) หรือหนังสือสาคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจาการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจาการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนา สด.๘ มาส่งได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)

๔.๘ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว

๕. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทาการทดสอบ ดังนี้.-

๕.๑ ภาษาไทย (๒๕ คะแนน)

๕.๒ คณิตศาสตร์ (๒๕ คะแนน)

๕.๓ วิทยาศาสตร์ (๒๕ คะแนน)

๕.๔ ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน)

๖. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๖.๑ ดันพื้น ๓๒ ครั้งขึ้นไป (๒๐ คะแนน)

๖.๒ ลุก – นั่ง ๕๐ ครั้งขึ้นไป (๒๐ คะแนน)

๖.๓ ดึงข้อ ๙ ครั้งขึ้นไป (๒๐ คะแนน)

๖.๔ วิ่ง ๑.๖ กม. ไม่เกิน ๘ นาที (๒๐ คะแนน)

๖.๕ ว่ายน้า ๑๐๐ ม. ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที (๒๐ คะแนน)

๗. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

๘. กาหนดจาหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก

๘.๑ จาหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ

๘.๒ รับสมัคร ใน ๒๗–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐–๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ

๙. สอบคัดเลือก

๙.๑ ใน ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา ๐๖๓๐ – ๐๗๐๐ นากางเกงว่ายน้ามาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน ๐๗๐๐ ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ) โดยแยกการทดสอบฯ ดังนี้.-

- หมายเลข ๐๐๐๐๑ – ๐๓๐๐๐ ทดสอบฯ ในวันที่ ๕ ก.พ.๕๗

- หมายเลข ๐๓๐๐๑ – ๐๖๐๐๐ ทดสอบฯ ในวันที่ ๖ ก.พ.๕๗

- หมายเลข ๐๖๐๐๑ ขึ้นไป ทดสอบฯ ในวันที่ ๗ ก.พ.๕๗

๙.๒ ใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา ๑๒๐๐ นาปากกาสีน้าเงินมาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย)

๙.๓ ใน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๐๘๐๐ การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย)

๙.๔ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง

๑๐. ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายใน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๑๐๐๐ และทางเวปไซด์ [url]www.swc.rta.mi.th[/url]

๑๑. ใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้สอบได้ตัวจริงรายงานตัวทาสัญญา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องนาผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย

๑๒. ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ รายงานตัวฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก ๘ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกาลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒ หรือ ๐๘๔-๔๕๒๔๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร


 

>>> สรุปกำหนดการ <<<

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร 13-31 ม.ค. 57

รับสมัครด้วยตนเอง 27-31 ม.ค. 57

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและว่ายน้ำ 5-7 ก.พ. 57

สอบภาควิชาการ 8 ก.พ. 57

สอบสัมภาษณ์ 9 ก.พ. 57

ประกาศผลรอบสุดท้าย 11 ก.พ. 57

รายงานตัวผู้สอบได้ตัวจริง 17 ก.พ. 57

เข้าฝึก 1 เม.ย. 57
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

แนวข้อสอบ นายทหารประทวนสิบเอก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ประกอบด้วย

แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด) เน้นๆ

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด) เน้นๆ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เน้นๆ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด) เน้นๆ

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เน้นๆ

แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหารและการกีฬา เน้นๆ


รายละเอียด

http://www.pantipmarket.com/items/14186360ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 

สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้