ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 10983เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เปิดสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก 58


ไกล้เข้ามาแล้ว สำหรับ นายสิบทหารบก 
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2559 ห้วงสอบ เดือนธันวาคม 58 - มกราคม 59 รอฟังข่าว

(อ้างหลักเกณฑ์ของปี 58 คร่าวๆ อาจะมีการเปลี่ยนแปลง )

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปีที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำ การในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 
หลักสูตร 1 ปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำ การเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก

ประเภทบุคคลผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. บุคคลพลเรือน
2. ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
3.ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
5. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
6. ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
1.1 บุคคลพลเรือน
- ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี ไม่รับสมัครผู้มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2559 เว้นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) สำหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก "ดำ" ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ

- ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3(รด.ปี3) ของศูนย์การกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณีขอคะแนนเพิ่ม

1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก(ทุกผลัด)อายไม่เกิน 24 ปี
1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด)อายุไม่เกิน 24 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.59 อายุไม่เกิน 24 ปี
2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว
2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี

คุณสมบัติทั่วไป
1. วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควชิาการ ไม่เป็นผู้บุกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
5. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
6. ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
8. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปี ที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
9. ผู้ที่ขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2559 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างรอประกาศ)

ติดตามข่าวสารจะแจ้งให้ทราบ เรื่อยๆ ครับ


นักเรียนนายสิบ ทบ. เปิดแล้ว

รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ที่ เว็บไซต์ http://atc-rta.thaijobjob.com/
สมัครได้แล้ววันนี้ 15 ธ.ค.58 - 31 ม.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก
ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 3ส่งเป็นไฟล์มารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติว  ราคา 699 บาท


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email][email]nas_za.za@hotmail.com

สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszaza


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ นายสิบทหารบก
http://group.wunjun.com/downloadsheet/topic/619025-26421/
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้