ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4971เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมป่าไม้  2557

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๒๑ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗


ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

๑๙ อัตรา
๒ อัตรา

-

การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.forest.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบ”
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
ลิงค์ประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ
-
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป่าไม้
ก. http://www.sso.go.th ค. http:// www.fish.go.th
ข. http:// www.forest.go.th ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ ข. http://www.forest.go.th
2. อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกคือใคร
ก. นายถนอม เปรมรัศมี ค. มร.เอช. เอ. เสลด
ข. นายเทียม คมกฤส ง. มร.ดับลิว. เอฟ. ลอยด์
ตอบ ค. มร.เอช. เอ. เสลด ( เป็นเจ้ากรมป่าไม้ 2439 – 2444 )
3. อธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์ โสโน ค. นายถนอม เปรมรัศมี
ข. นายชลธิศ สุรัสวดี ง. นายสุวิทย์ รัตนมณี
ตอบ ง. นายสุวิทย์ รัตนมณี
4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป่าไม้มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค. 3 คน คือ
1. นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดี
2. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดี
3. ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน รองอธิบดี
5. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 17 กันยายน พ.ศ. 2439 ค.19 กันยายน พ.ศ. 2439
ข. 18 กันยายน พ.ศ. 2439 ง. 20 กันยายน พ.ศ. 2439
ตอบ ข. 18 กันยายน พ.ศ. 2439
6. กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่ 4 ค. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 7
ตอบ ข. รัชกาลที่ 5 ( พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )

7. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป่าไม้
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of Fisheries
ค. The Customs Department
ง. Royal Forest Department
ตอบ ง. Royal Forest Department
8. กรมป่าไม้ ไม่เคยสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ ง. กระทรวงการคลัง
9. กรมป่าไม้ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี ค. คลองเตย
ข. ลาดพร้าว ง. จตุจักร
ตอบ ง. จตุจักร
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้
ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ง. เป็นหน่วยงานหลักมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ตอบ ก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ


11. ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป่าไม้
ก. ป้องกันรักษาป่า
ข. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
ค. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
ตอบ ง. เป็นพันธกิจของกรมป่าไม้ทุกข้อ
12. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมป่าไม้
ก. มีความรับผิดชอบ ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ
ข. การเปิดใจกว้าง ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
ตอบ ค. การมีน้ำใจช่วยเหลือ

รวมชุดติว จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการป่าไม้
นักวิชาการเผยแพร่
ผู้ช่วยนักวิจัย
ช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานธุรการส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้