ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 10420เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เปิดสอบ สมัครงาน ธกส.

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558)

ธกส.ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการวัดผลการวัดและ ประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา การวัดผลและการวิจัย การวิจัยการศึกษาการวิจัยและประเมิน วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
-ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ แบบประเมินสมรรถนะ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดความรู้
2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติจากผลการสอบ หรือนำข้อมูลและสถิติจากผลการสอบมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงาน
3) การวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ การประเมินผลการใช้แบบทดสอบการสรุปผลเพื่อดำเนินการปรับปรุงแบบทดสอบ
4) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบTOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTSไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

2. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติ คอมพิวเตอร์ บัญชีบริหารธุรกิจ บริหารการเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสร้างหรือพัฒนาแบบจำลองสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เช่นCredit Scoring, Credit Rating, Economic Capital Model, Risk-Adjusted Return on Capital : RAROC , Risk-Based Pricing, back-testing, Stress-testing หรือเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงอื่น ๆ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านการเงินการลงทุน ความเสี่ยงด้านเครดิต การจัดทำการประมาณการด้านความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ
- มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

3. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
- มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยใช้ความเข้าใจเชิงลึกที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ การใช้เครื่องมือในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตลาดเงิน และตราสารหนี้
- หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัครสอบ

ผู้ ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com/ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขนอาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น)

 

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 275.45 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ :25 สิงหาคม 2558
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1.ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก.พ.ศ. 2473  ข. พ.ศ. 2499
ค.พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2509
2.พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475 ข. พุทธศักราช 2490
ค. พุทธศักราช 2502  ง. พุทธศักราช2486
3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงการคลัง
ง.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก. บุญทรง เตริยาภิรมย์ ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ง. จุติ ไกรฤกษ์
5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ข. ศักดิ์ชัยศรีบุญซื่อ
ค.ธีระ วงศ์สมุทร ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
6.ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ข.นางพูนสุข มุสิกลัด
ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์ ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture
ข.Bank for AgriculturalCooperatives
ค.Bank for Agriculture andAgricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
8.ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร
ข.สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค.พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
9.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก.เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย
ข.ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค. สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ
ง.ถูกทุกข้อ
10.ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
ก.ซื่อสัตย์สุจริต
ข.มีสำนึกรับผิดชอบ
ค.ตอบสนองเป็นทีม
ง.ถูกทุกข้อ
11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อว่าอะไร
ก. [url]www.baac.com[/url]
ข. [url]www.baac.co.th[/url]
ค. [url]www.baac.or.th[/url]
ง. [url]www.baac.org[/url]
12. เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ก. [url]www.tgs.go.th[/url]
ข. [url]www.maco.go.th[/url]
ค.[url]www.moct.org[/url]
ง. [url]www.moac.go.th[/url]

13.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา
ก. 850 สาขา ข. 980 สาขา
ค. 1002 สาขา ง. 1,101 สาขา
14.ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน
ก.6 ด้าน
ข.5 ด้าน
ค.4 ด้าน
ง.3 ด้าน
15. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด
ก. ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร ข. ให้ความรู้ด้านการเกษตร
ค. ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ง. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร
16.ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก.ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
ข.ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ง.ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17. จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก. อุบลราชธานี  ข. สกลนคร
ค. หนองคาย ง. อุดรธานี
18.ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม2554) คือ
ก. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556 ข. 2556-2558
ค. 2555-2559 ง. 2555-2560


20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11 มุ่งเน้นเรื่องใด
ก. การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข.การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ
ง.ถูกทุกข้อ

  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
ส่งเป็นไฟส 399 บาท
หนังสือ vcd ุ679 บาท รวมค่าจัดส่ง ems

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com


สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszazaจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้