ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5084เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 59

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งสิ้นจำนวน 48 อัตรา ดังรายเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม) ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน  :  21,000 - 23,100 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรม การผลิต ทางการพลังงาน ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน  :  21,000 - 23,100 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์

3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า) ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน  :  21,000 - 23,100 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางแมคคาทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน  :  21,000 - 23,100 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์) ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน  :  21,000 - 23,100 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

 

การรับสมัครสอบ

ผูัประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://job.ipthailand.go.th/ หรือ http://www.ipthailand.go.th/หัวข้อ "รับสมัครงาน"

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

6. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

8. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

10. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเกษตรเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมโลหการ

11. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมีอนินทรีย์ ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี

12. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมีอนินทรีย์ ทางเคมีวิเคราะห์

13. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

14. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

16. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมโลหการ

17. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์

18. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

19. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเกษตรเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมโลหการ

20. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี

21. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ

ผูัประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://job.ipthailand.go.th/ หรือ http://www.ipthailand.go.th/หัวข้อ "รับสมัครงาน"

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทรัพย์สินทางปัญญาจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 
ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบนิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
11 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
12 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

E003 นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ด้านวิศวกรรม) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์..
10 แนวข้อสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
11 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

E004 นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ด้านไฟฟ้า) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
11 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
12 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

E002 นักวิชาการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
10เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การป้องกันการละเมิดทรัพสินทางปัญญา
11 แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ (อัตนัย)
12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 เทคโนโลยีชีวภาพ
10 แนวข้อสอบเทคโนโลยีชีวภาพ
11 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
12 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ด้านฟิสิกส์)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
10 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ด้านเคมีเทคนิค)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบวิชาเคมี
10 สรุปสูตรเคมี
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา?
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ด้านเภสัชภัณฑ์)
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
9 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา
10 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
11 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
MP3 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:13226884_10204816211805522_7831736351106607892_n.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1
%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5

%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c

ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:13226884_10204816211805522_7831736351106607892_n.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เป็นต้น
ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า ภายใต้มาตรา 301 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆรวมทั้งประเทศไทยซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มิฉะนั้นผู้ประกอบการภายในประเทศหรือนักลงทุนต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากการปราบปรามแล้วรัฐยังส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนไทยอยากคิดและอยากสร้างผลงานใหม่ ๆในสาขาอาชีพที่ตนเองถนัด และมีความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ในการแข่งขันทางการค้าเสรี ได้

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์

1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม เช่นการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการและรูปร่างสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า แหล่งกำเนิดสินค้าและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1.1 สิทธิบัตร(Patent)
หมายถึงหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.1.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention) คือความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์การขอรับสิทธิบัตรมีลักษณะหรือเงื่อนไข ดังนี้
  1)ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ยังไม่มีใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศหรือไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์มาก่อน ทั้งในและนอกประเทศ
  2)ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ มีลักษณะที่เป็นการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่อาจทำได้ง่ายด้วยผู้ที่มีความรู้ในระดับธรรมดา
  3)ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรม
  4) มีอายุการคุ้มครอง 20 ปีนับแต่วันขอสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2536 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระ
ปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนา” นับเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยและเป็นครั้งแรกของโลกที่พสกนิกรต่างสรรเสริญและถวายพระนามว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและ
พระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงเป็นแบบฉบับให้กับนักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ
1.1.2สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) คือความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำให้รูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากเดิม เช่น รูปร่าง ลวดลาย สีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรมีลักษณะหรือเงื่อนไขดังนี้
1)ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม
2)เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศ หรือยังไม่ได้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
3)ไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
4) มีอายุคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร
1.1.3ผลิตภัณฑ์ออรถประโยชน์ (Utility Model) หรืออนุสิทธิบัตร (PettyPatent) คือความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากหรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยการประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะหรือเงื่อนไข ดังนี้
1)ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
2) ยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในและต่างประเทศ
3)สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
  1)สิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อนหรือมีการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงนักอาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
2)สิทธิบัตรต้องมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน ส่วนอนุสิทธิบัตรใช้เวลาสั้นกว่า เนื่องจากไม่ต้องมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน
3) อนุสิทธิบัตรมีอายุ6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรและต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ะเริ่มต้นปีที่ 5และปีที่ 6 และสามารถต่อายุได้อีก 2 ครั้งครั้วละ 2 ปี รวม 10 ปี ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร

1.2  เครื่องหมายการค้า (Trademake)
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 4 ให้ความหมายคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า “ภาพถ่ายภาพวด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสีรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” มี 4 ประเภทดังนี้
2.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark)
2.2เครื่องหมายบริการ (Service Mark)
2.3เครื่องหมายร่วม (Colective Mark)
2.4เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

1.3ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
หมายถึงข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับและมีการดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

2.ลิขสิทธิ์
หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต์หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ยังรวมถึง สิทธิข้างเคียง คือการนำเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินที่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิกันได้ ทั้งทางมรดกหรือโดยวิธีอื่น ๆ การโอนสิทธิควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำเป็นสัญญาให้ชัดเจน ซึ่งจะโอนสิทธิทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไปจะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
สร้างเมื่อ 23-06-2007 โดย Benzcup

          องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อปี พ.ศ. 2490  ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีสถานะเป็นสถาบันจนกระทั่งการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง และผลการเจรจาส่วนหนึ่งคือ การก่อตั้ง WTO ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
          ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เป็นสมาชิกลำดับที่ 59 มีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง ขณะนี้ มีประเทศที่อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ที่สำคัญ เช่น รัสเซีย เวียดนาม ลาว มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก WTO ด้วยกันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการค้าโลก และการขยายตัวของจำนวนสมาชิกจะมีผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบัน (ณ เดือนมกราคม 2549) WTO มีสมาชิกอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 149 ประเทศ สมาชิกล่าสุดประกอบด้วย เนปาล กัมพูชา และซาอุดิอารเบีย นอกจากนี้ ตองกา ได้เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าสมัครเป็นสมาชิก WTO  แล้ว แต่ยังรอการภาคยานุวัติก่อนการเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 150 อย่างเป็นทางการ
วัตถุประสงค์ WTO

          WTO มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป (progressive liberalization) ตามความพร้อมของประเทศสมาชิก และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาต่างๆ ของ WTO ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: S&D) เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้ WTO จึงเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง จะมีการเจรจาเพื่อพัฒนาและสร้างกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศและรูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

          การเป็นสมาชิกของ WTO ทำให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณี (Rights and Obligations) ที่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ความตกลงต่างๆ ของ WTO กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของ WTO นอกจากช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้ง ผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิตและส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้

หน้าที่ของ WTO
          1. บริหารความตกลงและบันทึกความเข้าใจที่เป็นผลจากการเจรจาในกรอบของ GATT/WTO รวม 28 ฉบับ โดยผ่านคณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการ (Committee) ต่างๆ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณี
          2. เป็นเวทีเพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างสมาชิกทั้งในรูปของมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร
          3. เป็นเวทีสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิก และหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการจัดตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมีกลไกยุติข้อพิพาทด้วย
          4. ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและจัดให้มีการทบทวนนโยบาย การค้าของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางการค้าเสรี
          5. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูล ข้อแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอตลอดจนทำการศึกษาประเด็นการค้าที่สำคัญๆ
          6. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกเพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้น
ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO

ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. การเปิดตลาด

1.1 การลดภาษีศุลกากรสินค้าอุตสาหกรรม (รวมสินค้าประมง)
          - ประเทศต่างๆ ลดภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ 33 ภายใน 5 ปี (เริ่มมกราคม พ.ศ. 2538)
          - ห้ามเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ หากไม่มีการเก็บอยู่แล้ว และไม่ได้แจ้งไว้

1.2 สินค้าเกษตร  
          - ทุกประเทศยกเลิกมาตรการการห้ามนำเข้า โดยให้ปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรการภาษีศุลกากรแทน
          - ลดภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ 36 และ 24 โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 และ 10 ในแต่ละรายการสินค้าภายใน 5 ปี และ   10 ปี สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนาตามลำดับ
          - ลดการอุดหนุนสินค้าเกษตร ทั้งการอุดหนุนภายใน และการอุดหนุนส่งออก

1.3 สิ่งทอและเสื้อผ้า
            ให้มีการเปิดเสรีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแทนการใช้ข้อตกลงสินค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (Multi-Fibre Arrangement: MFA) โดย
          - ให้ยกเลิกการจำกัดการนำเข้าภายใต้ MFA ทั้งหมดภายใน 10 ปี
          - ให้ขยายโควตานำเข้ารายการที่ยังไม่ได้นำกลับเข้ามาอยู่ในแกตต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
  
2. กฎระเบียบการค้า

            มีการปรับปรุงและกำหนดกฎระเบียบการค้าที่สำคัญ เช่น

          - ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อนุญาตให้ประเทศสมาชิกกำหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้า แต่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรฐานตามใจชอบ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการค้า

          - ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนการทุ่มตลาดให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เป็นการลดโอกาสที่อาจมีประเทศผู้นำเข้าใช้มาตรการตอบโต้เพื่อกีดกันการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

          - ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การอุดหนุน  กำหนดประเภทของการอุดหนุนไว้อย่างชัดเจนว่าการอุดหนุนประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่ต้องห้าม ประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่ทำได้และประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่เมื่อทำแล้วอาจถูกมาตรการตอบโต้ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการไต่สวนเพื่อการตอบโต้สินค้าเข้าที่ได้รับการอุดหนุนจากประเทศผู้ผลิตเพื่อให้แต่ละประเทศถือปฏิบัติ
3. เรื่องใหม่ ๆ
  
          มีการจัดทำข้อตกลงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ของแกตต์กำกับมาก่อนหรือหากมีก็น้อยมาก ได้แก่

          - ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) กำหนดขอบเขตและมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์การออกแบบ วงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และความลับทางการค้า

          - การค้าบริการ  กำหนดกรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ โดยมีหลักการสำคัญในทำนองเดียวกับแกตต์ เช่น หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ความโปร่งใส การเปิดเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นต้น

          - มาตรการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIMs)   กำหนดหลักการสำคัญคือ ทุกประเทศต้องยกเลิกมาตรการลงทุนที่มีผลเท่ากับการกีดกันการนำเข้าโดยประเทศพัฒนาแล้วต้องยกเลิกใน 2 ปี ประเทศกำลังพัฒนาใน 5 ปี มาตรการเหล่านั้น ได้แก่ มาตรการกำหนดให้ใช้วัตถุดิบในประเทศในการผลิตสินค้าหรือที่เรียกว่า local content requirement ไม่ว่าข้อกำหนดนี้จะเป็นข้อบังคับหรือเป็นเงื่อนไขต่อการที่ผู้ผลิตภายในจะได้รับสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในข้อยกเว้นไม่เสียภาษีตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น
โครงสร้างของ WTO

          องค์กรของ WTO ที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของสมาชิกในเรื่องต่างๆ เรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) คณะมนตรีใหญ่ (General Council) คณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการต่างๆ (Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของสมาชิก WTO โดยมีฝ่ายเลขานุการช่วยด้านการบริหารงานทั่วไป

          WTO กำหนดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เพื่อทบทวนปัญหาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของสมาชิก และวางแนวทางในการเปิดเสรีภายใต้ WTO ต่อไป

          การประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2539 ณ ประเทศสิงคโปร์ (SMC)  รัฐมนตรีมีมติให้ WTO ศึกษาประเด็นทางการค้าใหม่ๆ (new issues) ได้แก่ การค้ากับการลงทุน  การค้ากับนโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งตกลงเปิดเสรีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลดภาษีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหลือศูนย์ภายในปี 2543 – 2548 (สำหรับประเทศกำลังพัฒนา)

          การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2541 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์    (GMC) รัฐมนตรีตกลงที่จะไม่เรียกเก็บภาษีศุลกากรจากการค้าผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า ปฏิญญาเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  
          การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2542 ณ นครซีแอตเติล   สหรัฐอเมริกา ประเทศพัฒนาแล้วต้องการให้เปิดการเจรจารอบใหม่ที่รวมเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่  การค้ากับการลงทุน นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรัฐ การค้ากับสิ่งแวดล้อม แรงงาน แต่การประชุมล้มเหลว โดยสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้
  
          การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปิดเจรจาการค้ารอบใหม่ โดยเน้นความสำคัญเรื่องการพัฒนา เรียกชื่อว่า Doha Development Agenda (การเจรจารอบโดฮา) และกำหนดให้การเจรจาสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มกราคม 2548  (โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับการปรับปรุง Dispute Settlement Understanding (DSU)  กำหนดให้สิ้นสุดภายในสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2546)  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบเอกสารสุดท้ายที่สำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) (2) ข้อตัดสินใจเรื่องการปฏิบัติตามพันธกรณี (Decision on Implementation-Related Issues and Concerns) และ (3) แถลงการณ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและบริการสาธารณสุข (Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)

          การประชุมครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2546 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ที่ประชุมหาข้อสรุปไม่ได้ โดยการเจรจาเรื่องเกษตรเป็นประเด็นใหญ่ที่สุด/มีการเจรจาอย่างเข้มข้นตลอดช่วงการประชุม แต่การที่สมาชิกตกลงกันไม่ได้ในประเด็นเรื่อง Singapore Issues ว่า จะให้เริ่มการเจรจาและรวมอยู่ในการเจรจารอบโดฮานี้หรือไม่ (Single undertaking) กลับเป็นประเด็นที่เป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในการประชุมครั้งนี้

          การประชุมครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมสามารถให้การรับรองโดยฉันทามติต่อร่าง Ministerial Declaration  ที่ยืนยันเจตนารมณ์ของสมาชิกที่จะเจรจารอบโดฮาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในปี 2549 และกำหนดกรอบ / รูปแบบการเจรจารอบโดฮาที่กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลผูกพันให้สมาชิกเปิดตลาด ลดภาษีศุลกากรนำเข้า/มาตรฐานการกีดกันการค้า และลดการอุดหนุนภาครัฐสำหรับการค้าเกษตรการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (NAMA) การค้าบริการ การช่วยเหลือประเทศผู้ผลิตฝ้ายที่ยากจนและได้รับความเดือดร้อนจากการอุดหนุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว การให้การปฏิบัติที่พิเศษและแตกต่าง (S&D) กับประเทศกำลังพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) การค้าและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกการค้า กฏเกณฑ์ทางการค้า การปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาท ความช่วยเหลือทางวิชาการ Aid for Trade เป็นต้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2015-06-08
ความรอบรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน (นักวิชาการพาณิชย์)
1.   นครดูใบอยู่ในประเทศใด::: (สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ เมืองหลวงชื่ออบูดาบี)
2.   นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน::: (นายเดวิด คาเมรอน หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมมีพรรคเสรีประชาธิปไตยเข้าร่วมเป็นรัฐบาล)
3.   ประเทศยุโรปที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุด ::: (อิตาลี 4 ครั้ง)
4.   ฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจัดที่ใด::: (บราซิล ปี 2557 /2014)
5.   ประเทศกลุ่มเซป (CEP) ในอเมริกาใต้มีประเทศใด::: (ชิลี  เอกวาดอร์ และเปรู)
6.   กีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปจัดที่ ::: (อังกฤษ ปี 2555/2012)
7.   ยูเนสโกประเทศให้อดีตเมืองหลวงของลาวแห่งใดเป็นมรดกโลก::: (หลวงพระบาง)
8.   ประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลก ::: (จีน)
9.   ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก::: (ไทย)
10.   ประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน::: (เวียดนาม)
11.   เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน::: (นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต รมว.ต่างประเทศไทย)
12.   เอกสารก่อตั้งกลุ่มอาเซียนเรียกว่า::: (ASEAN Declaration) หรือ  Bangkok Declaration)
13.   ประเทศที่มีเกาะมากที่สุด (อินโดนีเซีย 17,508 เกาะ/ฟิลิปปินส์ 7,107 เกาะ)
14.   นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสังกัดพรรค::: (นายนาโอโตะ คัง พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น : DPJ)
15.   "เงินยูโร" เป็นของใคร::: (สหภาพยุโรป)
16.   ประเทศในเอเชียตั้งธนาคารแห่งใดเป็นธนาคารกลาง::: (ธนาคารแห่งเอเชียหรือเอดีบี)
17.   พรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของสหรัฐ คือพรรคอะไร::: (เดโมแครตและริพับลิกัน)
18.   ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐมาจากพรรคใด ::: (เดโมแครต/นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนที่ 44)
19.   สำนักงานใหญ่อาเซียนอยู่ที่::: (กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย)
20.   สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ::: (10 ประเทศ  กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกหลังสุด)
21.   ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่กำลังจะได้เป็นสมาชิก WTO ::: (ลาว)
22.   คนไทยที่เคยเป็นผู้อำนวยการ WTO คือ::: (นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
23.   ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก UN  ปีใด::: (1946 หรือ 2489 เป็นลำดับที่ 54)
24.   ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อใด::: (28/12/2537 ลำดับที่ 59)
25.   ประเทศสมาชิกก่อตั้ง UN ในปีแรก (2488) มีกี่ประเทศ::: (51 ประเทศ)
26.   ประเทศสมาชิก UN มีกี่ประเทศ::: (192/สมาชิกล่าสุด Montenegro  2006)
27.   ประเทศสมาชิก WTO มีกี่ประเทศ::: (153 /ล่าสุด Ukraine 16 May 2008)
28.   คนไทยที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) :::  (นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
29.   คนไทยที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Rights Council) ::: (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
30.   รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2009::: (ประธานาธิบดีโอบาม่า จากผลงานที่ "ได้พยายามอย่างเด่นชัดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทูตระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประชาชน" โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลเน้นถึงความพยายามของนายโอบาม่าในการเข้าสู่โลกของชาวมุสลิมและความพยายามที่จะลดการผลิตนิวเคลียร์ที่กำลังแพร่ขยายไปทุกมุมของโลก)
31.   อันดับโลกผลิตทองคำมากที่สุด 3 ลำดับแรก::: (แอฟริกาใต้ รัสเซีย และออสเตรเลีย)
32.   คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่นับถือนิกายใด (ซุนนี)
หมายเหตุ  นิกายต่างๆ ของศาสนาอิสลามมีดังนี้
๑) นิกายซุนนีหรือซุนนะห์ เคร่งครัดการปฏิบัติตาม คัมภีร์อัล-กุรอาน และซุนนะห์เท่านั้น และยอมรับผู้นำ 4 คนแรก ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดท่านศาสดา มุสลิมส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยนับถือนิกายนี้
๒) นิกายชีอะห์ ชีอะห์ แปลว่า พรรคพวก หมายถึง พรรคพวกท่านอาลีนั่นเอง นิกายนี้ถือว่าท่านอาลี บุตรเขยของศาสดามูฮัมมัดคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ถูกต้อง ผู้ถือนิกายนี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอิหร่าน อิรัก เยเมน อินเดีย และประเทศในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออก
๓) นิกายคอวาริจญ์ ถือว่าผู้จะเป็นคอลีฟะห์นั้น ต้องมาจากการเลือกตั้งเสรี นิกายนี้มีผู้นับถือมากในแอลจีเรีย โอมาน คาบสมุทรอาระเบียตอนใต้
๔) นิกายวาฮาบี ตั้งขึ้นกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถือว่า พระคัมภีร์อัล-กุรอานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ไม่ยอมรับการตีความ ในเรื่องศาสนาของผู้ใดเคารพพระอัลลอฮ์องค์เดียว ไม่นับถือใครอื่น ไม่เชื่อว่าท่านศาสดามูฮัมมัด เป็นผู้แทนพระอัลลอฮ์ ไม่มีการฉลองวันประสูติของท่านศาสดา ห้ามของฟุ่มเฟือยทุกชนิด นิกายนี้เป็นกลุ่มเล็กๆ มีอยู่บ้างในอินเดีย และแอฟริกาตะวันออก
33.   อินโดจีนหมายถึงประเทศใด::: (กัมพูชา ลาว เวียดนาม)
34.   กลุ่มประเทศเขตการค้าเสรีอาเซียนมีชื่อย่อว่าอะไร::: (อาฟต้า AFTA)
35.   ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลกคือประเทศใด::: (จีน)
36.   ผู้อำนวยการองค์การค้าโลกคนปัจจุบัน ::: (นายปาสคัล เรมี่ Pascal Lamy ชาวฝรั่งเศส)
37.   เลขาธิการสหประชาชาติคนแรก ::: (นายทริก เวลี Tryg velie)
38.   เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน ::: (นายบัน คี มูน Bun Ki Moon ชาวเกาหลีใต้)
39.   แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศใด ::: (ผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม)
40.   ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด ::: (สหรัฐ อันดับ 2 ญี่ปุ่น อันดับ 3 จีน)  
41.   เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า ::: (เนย์ปิดอร์)
42.   ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ::: (จีน คิวบา เกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว)  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2016-08-09
ขอให้สอบผ่านทุกท่านครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2016-10-18
เตรียมสอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้