ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2733เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

กรมการขนส่งทางบก  รับนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน <รับออนไลน์>(16 พ.ค.-6 มิ.ย.56)

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน <รับออนไลน์>(16 พ.ค.-6 มิ.ย.56)

 

 

 

 

 

กรม ขนส่งทางบก  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน <รับออนไลน์>(16 พ.ค.-6 มิ.ย.56)

 
 

 

 

กรมขนส่งทางบก 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
ประกาศ กรมขนส่งทางบก
 

  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย ช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน  
 
 
 
   
 

  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก  นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

       - ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

กระบวนการตรวจสภาพรถยนต์

- ความรู้ทางช่างยนต์การใช้ก๊าซ LPG และ NGV

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. 2554-2558)

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.com


 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ
กรมการขนส่งทางบก

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. http:// www.dlf.go.th   ค. http:// www.fish.go.th
ข. http:// www.forest.go.th   ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ  ก. http:// www.dlf.go.th


ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก
ก. ขสบ. ค. ขส.
ข. กขส.   ง. ขบ.
ตอบ  ง. ขบ.


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์  โสโน   ค. นายชัยรัตน์  สงวนชื่อ
ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค  ง. นายทฤษดี    ชาวสวนเจริญ
ตอบ   ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค


ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค. 3 คน ได้แก่
1. นายวัฒนา พัทรชนม์  รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
2. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร


กรมการขนส่งทางบก ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2484 ค. 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2484
ข. 11 กันยายน  พ.ศ. 2484 ง.  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2484
ตอบ  ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484

ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. Department of Livestock Development
ง. Department of Land  Transport
ตอบ ง. Department of Land  Transport


กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี  ค. ราชเทวี
ข. จตุจักร  ง. จตุจักร
ตอบ ข.จตุจักร
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ
ก. 1584 ค. 1845
ข. 1688 ง. 1556
ตอบ ก.1584


ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตอบ  ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก
ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบ  ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้