ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 12451เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

แจก สรุปและแนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล ใช้สอบ อปท.เทศบาล อบต.

— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก เมื่อเวลา(2013-02-16) —

11 แนวสอบท้องถิ่น

 

1....เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีกี่ฉบับ อะไรบ้าง

ตอบ หลัก ๆ มี 5 ฉบับ คือ เทศบาล 2496 อบจ.2540 อบต.2537 พัทยา 2542 กทม.2528

 

2.สุขาฯ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปี 2542 มีกี่แห่ง

ตอบ 981 แห่ง

 

3.หลักการปกครองของไทย ใช้หลักรัฐเดี่ยวหมายความว่าอะไร

ตอบ ตาม ม.1 ของ รธน.2540 ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้

 

4.หลักการปกครองท้องถิ่นใช้หลักการใด

ตอบ กระจายอำนาจ

 

5.การปกครองท้องถิ่นของไทยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

ตอบ มี ท. อบจ. อบต. พิเศษ(กทม. , พัทยา)

 

6.ปัจจุบันรูปแบบเทศบาลมีกี่รูปแบบ มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีกี่แห่ง

ตอบ 3 รูปแบบ คือ นคร (20) เมือง (84) ตำบล(1,025) = 1,129 แห่ง

 

7.จำนวนประชากร ตามหลักเกณฑ์การตั้งเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีจำนวนเท่าไร

ตอบ ตำบลไม่กำหนด เมือง 10,000 คน นคร 50,000 คน

 

8.ความหนาแน่นของจำนวนประชากรต้องนำมาพิจารณาการตั้งเทศบาลหรือไม่

ตอบ ตาม พ...เทศบาล 2496 แก้ไข ฉบับที่ 11 (2543) ไม่กำหนด

 

9.การตั้งเทศบาลเมืองมีหลักการเกณฑ์การตั้งอย่างไร

ตอบ มีประชากร 1,000 คน รายได้พอเพียงต่อการบริหารงาน หากเป็นที่ตั้งศาลากลาง ให้ตั้งเป็นเทศบาลเมือง (นครก็ได้)

 

10.เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถ้ายุบหรือหมดวาระ การเลือกนายกฯ ทำอย่างไร

ตอบ ต้องเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง

 

11.จำนวน ส.. .,เมือง,นคร และคณะเทศมนตรี มีจำนวนเท่าใด

ตอบ จำนวน ส.. ตำบล 12 คน เมือง 18 คน และนคร 24 คน คณะเทศมนตรี ตำบล 2 คน เมือง 3 คน และนคร 4 คน

 

12.สมาชิกสภา อบจ.มีจำนวนเท่าใด ตามหลักเกณฑ์ที่ กม.กำหนดต่อประชากรเท่าใด

ตอบ มีตั้งแต่ 24 – 30 –36 – 42 – 48 ไม่เกิน 500,000 คน = 24 คน

ระหว่าง 500,000 – 1,000,000 คน มี 30 คน ระหว่าง 1,000,000 – 1,500,000 คน มี 36 คน

ระหว่าง 1,500,000–2,000,000 คน มี 42 คน ตั้งแต่ 2,000,000 คนขึ้นไป   มี 48 คน

 

13.นายก อบจ.มาโดยวิธีใด

ตอบ มาจากความเห็นชอบของสภา อบจ. ถ้าลาออก ลาออกต่อประธานสภา อบต. ถ้าประธานสภาลาออก ลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

 

14.รองนายก อบจ. มีได้กี่คน ขึ้นกับจำนวน สจ.เท่าใด

ตอบ มีตั้งแต่ 2 คน (.อบต. 24/30) 3 คน (.อบต. 36/42) 4 คน (.อบต. 48)

 

15....สภาตำบลและ อบต.ปี 2537 กำหนดโครงสร้าง ส.อบต.หมู่บ้านละกี่คน ดำรงตำแหน่งวาระกี่ปี

ตอบ ถ้ามี 1 หมู่บ้าน มี 6 คน  ถ้ามี 2 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านละ 3 คน ถ้ามีตั้งแต่ 3 หมู่บ้านขึ้นไป มีหมู่บ้านละ 2 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

 

16.ประธานฝ่ายบริหารมาจากใคร

ตอบ ความเห็นชอบของสภา และนายอำเภอแต่งตั้ง

 

17.ปัจจุบัน อบต.ทั่วประเทศมีกี่แห่ง

ตอบ 6,744 แห่ง

 

18.อบต.หนองใหญ่ ชลบุรี ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ โดยยุบรวมกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่เมื่อ 16 .. 43

          อบต.เวียง ยุบรวม ทต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 26 ..45

 

19.... กทม.ปี 28 กำหนดเกณฑ์สมาชิกสภา กทม. 1 คน ต่อประชากรกี่คน

ตอบ 100,000 คน วาระ 4 ปี

 

20.ปัจจุบัน กทม.มีสมาชิกสภา กทม.เท่าไร

ตอบ 60 คน

 

21.ผวจ.กทม. คนปัจจุบันคือใคร

ตอบ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่า กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง คนที่ 5 (รวมแต่งตั้งด้วยเป็นคนที่ 13)

 

22....เมืองพัทยา ปี 2542 มีสมาชิกสภาเท่าไร

ตอบ 24 คน

 

23.นายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

 

24.รธน.ปี 40 ว่าด้วยการกระจายอำนาจ มีหลักการสำคัญอย่างไร

ตอบ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ด้วยความอิสระแลเท่าเทียมกัน

 

25.ใครกำกับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัด และใครดูแลเทศบาลตำบลและ อบต.

ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วน เทศบาลตำบล นายอำเภอช่วยเหลือ ผวจ.ในการกำกับดูแล

 

 

26.กทม.ใครเป็นผู้กำกับดูแล

ตอบ รมว.มท. ถ้าให้ผู้ว่า กทม. พ้นจากตำแหน่ง รมว.มท.เสนอ ครม.

 

27.ใครกำกับดูแลเมืองพัทยา

ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผวจ.เสนอ รมว.มท.ยุบสภาพัทยาได้

 

28.ตาม รธน. .283 ทำไมต้องมีการกำกับดูแลท้องถิ่นเพื่ออะไร

ตอบ เพื่อให้เป็นไปตาม รธน.

 

29.ปัจจุบันจะมีการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษอีกแห่งที่ใด เรียกว่าอะไร

ตอบ เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่อาณาเขตไม่เต็มพื้นที่จังหวัด กับอาณาเขตเต็มพื้นที่จังหวัด

 

30.ปัจจุบัน พ...เทศบาลแก้ไขล่าสุดฉบับที่เท่าไร พ..ใด

ตอบ ฉบับที่ 11 (.. 2543)

 

31.เทศบาลรูปแบบใดที่เป็นที่ตั้งศาลากลาง

ตอบ เทศบาลเมือง

 

32.... อบจ.ปัจจุบันใช้ พ.. อะไร

ตอบ พ.. 2540 (ฉบับที่ 2 .. 2542)

 

33.สภา ต. เป็นท้องถิ่นหรือไม่ มีฐานะพิเศษต่างกว่าแบบเดิมคืออะไร

ตอบ ไม่เป็นท้องถิ่น แต่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 

34.อบต. ปัจจุบันมีกี่แห่ง

ตอบ 6,744 แห่ง

 

35.ผวจ.กทม.มาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีใด

ตอบ เลือกตั้งโดยตรงและลับ

 

36....เมืองพัทยาประกาศใช้ พ..ใด

ตอบ พ.. 2542

 

37....อะไร ที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ รายได้ของท้องถิ่นไว้ทุกรูปแบบ

ตอบ พ...กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542

 

38.สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ปี 2545 มีร้อยละเท่าใด

ตอบ ร้อยละ 27.44 (งบประมาณ 2545 1,023,000 ล้านบาท จัดสรรให้ท้องถิ่น 28,071.60 ล้านบาท)

 

39.รัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเท่าใดในปี 44

ตอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

 

41.องค์กรปกครองท้องถิ่นปัจจุบันมีทั้งหมดกี่แห่ง

ตอบ 7,950 แห่ง (เทศบาล 1,129 อบจ. 75 พิเศษ 2 อบต. 6,744)

 

42.ปัจจุบันสภาตำบลเหลือเท่าใด

ตอบ 214 แห่ง

 

43.เทศบาลใดที่ต้องเลือกนายกโดยตรงเป็นเทศบาลแรกของไทย

ตอบ เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (นางสุภารมย์ โลทะกะ)

 

44.ชุมชนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรเท่าใด

ตอบ 50,000 คน

 

ข้อมูล อบต. ปี 2544

-อบต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด 2,614 แห่ง

-พนง.ส่วนตำบล 23,727 คน

-สมาชิกสภา อบต. 127,594 คน

-อบต.ที่มีประชากรมากที่สุด อบต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 53,512 คน

-อบต.บางบัวทอง มีรายรับมากที่สุด 75,563,537.02 บาท

-อบต.เขาน้อย     มีรายรับน้อยที่สุด   1,041,921.00 บาท

-ตั้งแต่ 11 .. 44 จะไม่มี กน./ผญบ./พท. เป็นสมาชิกสภา อบต.โดยตำแหน่ง

-ตั้งแต่ 20 .. 46 กน./ผญบ./พท. จะสมัครสมาชิกสภา อบต.โดยยังไม่ลาออกจากตำแหน่งไม่ได้

-เลือกตั้ง อบต. ครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 มิ.. 2544

-เลือกตั้ง อบต.ครั้งต่อไป ภายใน 60 วันหลังวันที่ 18 .. 2546 (จัดตั้งปี 2538(ชุดแรก) เป็นการเลือกใหม่ครั้งที่ 2)

-ครั้งถัดไป ภายใน 60 วันหลังวันที่ 21 มกราคม 2547 (จัดตั้งปี 2542 เป็น อบต.ชุดที่ 4)


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534

1. รูปแบบของรัฐของไทยเป็นแบบ
ตอบ รัฐเดี่ยว
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2534
โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ และมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น
ตอบ 3 ส่วน คือส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
3. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่
ตอบ ปลัดกระทรวง (ตาม ม.56 ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2535 -ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโส ตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน)
4. คณะกรมการจังหวัด ได้แก่
ตอบ คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัดอัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวงต่าง ๆเว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดกระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ 

5. การมอบอำนาจของอธิบดีให้รองอธิบดีเรียกว่า …… เช่นเดียวกับกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า ……..
ตอบ ปฏิบัติราชการแทน …….
6. ลัทธิการเมืองและการปกครองของไทยเราเป็นแบบ
ตอบ ลัทธิประชาธิปไตย 
7. ระบอบการปกครองของไทยเป็นแบบ
ตอบ ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา
8. ถ้านายอำเภอไปราชการแทนแล้วประสบอุบัติเหตุ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ตามมาตรา 64 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

9. ข้าราชการประเภทใดที่ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู
10.การมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่
ตอบ การมอบอำนาจตามมาตรา 38 ให้มอบเป็นหนังสือเท่านั้น 
11. ถ้ามีกฎหมายอื่นกำหนดวิธีการมอบอำนาจเป็นอย่างอื่นแล้ว จะมอบอำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
12. นายอำเภอมอบอำนาจให้เสมียนตราอำเภอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้
13. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา สามารถมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาไม่ได้เป็นตำแหน่งตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
14.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นส่วนราชการหรือไม่
ตอบ ไม่เป็น ส่วนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง  สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการอิสระ
15.การรวมกรมสองกรมเข้าด้วยกันโดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งอัตรา ขรก.ลูกจ้างเพิ่มขึ้น ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
16.การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกรม ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
17.การยุบส่วนราชการระดับกระทรวงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ
ตอบ พระราชกฤษฎีกา 

18. พัฒนาการจังหวัด เป็นกรมการจังหวัด หรือไม่
ตอบ ไม่เป็น เพราะ ตามมาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งมีคณะกรมการจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวง

ต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดกระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

19.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น
ตอบ  จังหวัด  อำเภอ
20. ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของใคร ที่จะต้อง ... ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
ตอบ นายอำเภอ รักษาการ
21. การรับราชการเป็นหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตอบ ไม่ แต่รับราชการทหารเป็นหน้าที่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมายการเสียภาษีอากร การรับการศึกษาอบรม เป็นหน้าที่ของชนชาวไทย
22. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ใช้อำนาจปกครองประกอบด้วยหลักสำคัญ
ตอบ การรวมอำนาจ การแบ่งอำนาจ และการกระจายอำนาจ
23. ราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง
ตอบ  กระทรวง ทบวง กรม
24. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง
ตอบ จังหวัด อำเภอ
25. ราชการบริหารส่วนกลาง เป็นการใช้อำนาจปกครองในทาง
ตอบ รวมอำนาจ
26. ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้อำนาจปกครองในทาง
ตอบ กระจายอำนาจ
27. สำนักงานอำเภอมีผู้ใดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ตอบ นายอำเภอ
28. จังหวัด แบ่งส่วนราชการเป็น
ตอบ สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
29.การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกระทำโดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
30.ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการอาจมอบอำนาจให้
ตอบ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
31. อำเภอมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่
ตอบ ไม่เป็น
32.ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทน การปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดคือประการใด
ตอบ รักษาราชการแทน
33. กฎหมายซึ่งเป็นแม่บทในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก่อนพ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันมีผล
บังคับใช้ ประเทศไทยมีกฎหมายในข้อใดเป็นแม่บท
ตอบ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218  
34. ฐานะของส่วนราชการใดที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตอบ สำนักงานในกรมต่าง ๆ
35. ฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่เหมือนกับ
ตอบ กระทรวง
36. ส่วนราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นเช่นไร                         ตอบ กรม 
37. สำนักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายใน ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้กรณี
ตอบ 1. จัดทำนโยบายและแผน 2. กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบาย 3.ติดตามแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบาย 
38. ใครมีอำนาจบังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี และกำกับโดยทั่วไปในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ นายกรัฐมนตรี
39. หน่วยงานใดทำหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง และไม่มีฐานะเป็นกรม
ตอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
40. หากมีความจำเป็นต้องมีส่วนราชการทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผน กำกับ เร่งรัดและติดตามนโยบายจะต้องรับการอนุมัติจากใคร
ตอบ คณะรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นเป็นผู้บังคับบัญชา
41. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
ตอบ ปลัดกระทรวง
42. ในกระทรวงหนึ่ง ๆ จะมีตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงได้หรือไม่
ตอบ มีหรือไม่มีก็ได้
43. ในกระทรวงหนึ่ง ๆหน่วยงานใดรับผิดชอบราชการทางการเมือง
ตอบ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
44. กรณีที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
45. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
46. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่าที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
47. กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการแต่งตั้ง
48. กรณีที่อธิบดี รองอธิบดี ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ตอบ ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง
49. ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆมีอำนาจหน้าที่เพียงใด
ตอบ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
50. การตั้งจังหวัดใหม่กระทำได้โดยกฎหมายใด
ตอบ พระราชบัญญัติ
51. ใครเป็นกรมการจังหวัด
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัดอัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด และ หน.ส่วนราชการประจำจังหวัดกระทรวงละ 1 คน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
52. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงต่างๆถ้ามีหลายตำแหน่งจะเป็นกรมการจังหวัดได้กี่ตำแหน่ง
ตอบ เป็นได้ 1 คนตามที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง
53. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงใดที่เป็นกรมการจังหวัดได้มากกว่ากระทรวงอื่น
ตอบ กระทรวงมหาดไทย
54. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
ตอบ เพิ่มได้โดยทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ
55. การตั้งอำเภอใหม่ต้องทำอย่างไร
ตอบ พระราชกฤษฎีกา
56. ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงกี่กระทรวง
ตอบ 20 กระทรวง
57. ฐานะของส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ม.7)
ตอบ สำนักงานในกรมต่าง ๆ
58. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ม.13)
ตอบ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการบริหาร
59. ตำแหน่งใดไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ ผู้ช่วยนายอำเภอ
60. นายอำเภออาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้บ้าง (ม.38)
ตอบ ปลัดอำเภอ,เกษตรอำเภอ,สาธารณสุขอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ
61. กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าได้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน (ม.43)
ตอบ ข้าราชการในกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการแต่งตั้ง
62. ในกรมการจังหวัดจะมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่จำนวนเท่าใด (ม.53)
ตอบ 4 คน (ผวจ. รองผวจ.ที่ ผวจ. แต่งตั้ง ปจ. หน.สนง.จว.)
63. ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตำแหน่งใดอาจจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ (ม.54)
ตอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
64. ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้ข้อใดรับผิดชอบในการวางแผน
ตอบ สำนักงานจังหวัด
65. อำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น (ม.66)
ตอบ สำนักงานอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอ
66. การจัดการปกครองนอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้เป็นไปตาม      (ม.68)
ตอบ  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
67. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแบ่งเป็นกี่ประเภท (ม.70)
ตอบ 4 (อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล และการปกครองท้องถิ่นอื่น ที่ กม.จัดตั้งขึ้น)
68. “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหมายถึง (ม.70)
ตอบ กรุงเทพมหานคร/พัทยา / อบต.
69. ส่วนราชการใดทีไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
ตอบ ราชบัณฑิตยสถาน ,สำนักงานอัยการสูงสุด,สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
70. ส่วนราชการใดที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ตอบ ราชบัณฑิตยสถาน
71. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง มีดังนี้
ตอบ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
72. การแบ่งส่วนราชการในกรมสามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม,กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
73. การมอบอำนาจตามกฎหมายโดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปได้หรือไม่โดยไม่รวมเรื่องมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ไม่ได้ 


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1.     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้ตราขึ้นตาม กฎหมายข้อใด

                กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

2.ในทางปฏิบัติราชการส่วนใดจะปฏิบัติเมื่อใดต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้

                คณะรัฐมนตรี

3.ใครมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ (แก่คณะรัฐมนตรี) ก่อนจะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในการที่จะให้ส่วนราชการปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดบ้าง

                ก.พ.ร. 

4.     คำว่า "ส่วนราชการ" ตามความหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้นให้ความหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายข้อใด

                ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม

5.     การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ

                7 ประการ 

6.     การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นเป้าหมายสูงสุดคือข้อใด

                เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

7.     ความบริหารของการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้

-ความผาสุกของประชาชน   - ความอยู่ดีของประชาชน   - ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน

8.     ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยเอาอะไรเป็นศูนย์กลางในการบริหารกิจการ

                ประชาชน

9.     ในการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและจะสอดคล้องตาม

                แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี

10.  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นส่วนราชการจะต้องต้องมีแนวทางในการบริหารราชการกี่ประการ

                 5 ประการ 

11.  ส่วนราชการใดที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้นจะต้องมีการกำหนดแนวทางการบริหารราชการตามข้อใดเป็นอันดับแรก

ก.  กำหนดภารกิจการบริหารกิจการราชการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ

12.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดิน     โดยจัดทำ เป็นแผนตามข้อใด

                  4 ปี         

13.  ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ คือ

                กระทรวงมหาดไทย 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ใช้ระหว่าง พ.ศ.2550-2554  (ครม.เห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค.49)

2. เป้าหมาย  ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มี  ด้าน  คือ

    1) ด้านการพัฒนาคุณภาพคน 2) ด้านการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน          3) ด้านเศรษฐกิจ                 

         4) ด้านการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม        5) ด้านธรรมาภิบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  10  มี ดังนี้

    1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

    2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

 3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

     4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 5) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

4. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

         1) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

   2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน  เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

         3) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ

   4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารความเสี่ยง

   5) เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม

 6) เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   7) เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

5 . จริยธรรมที่ใช้ในการทำงานของผู้บริหารและนักพัฒนา

    อคติ    ประการ  คือ

                 1. ฉันทาคติ           ความลำเอียงเพราะชอบ

 2. โทสาคติ            ความลำเอียงเพราะชั่ว

 3. โมหะคติ           ความลำเอียงเพราะหลง

 4. ภยาคติ               ความลำเอียงเพราะกลัว

     สังคหวัตถุ  ประการ  คือ

 1. ทาน   คือ  การให้

 2. ปิยวาจา  คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน

 3. อัตถจริยา  คือ  ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

 4. สมานัตตตา  คือ  การปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวสม่ำเสมอ

      พรหมวิหาร  4   ประการ  คือ

 1. เมตตา    ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

 2. กรุณา     ความสงสารช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

 3. มุทิตา     ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข

 4. อุเบกขา  ความมีใจเป็นกลาง การวางเฉย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2013-02-16
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
http://www.ziddu.com/download/5214586/tassaban.pdf.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
สรุป พรบ.เทศบาล
http://www.ziddu.com/download/5220358/tassaban.doc.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ชุดที่ 2 (ชุดขั้นเทพ) ตัวพ.ร.บ.ฉบับเต็มครับ ถ้าทำความเข้าใจได้ก็จะทำข้อสอบได้ครับ


http://www.upload-thai.com/download.php?id=b304ede59ba379da0a19f3829af94a1c
หรือ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=471801&key=4bbb0ad53313e

ชุดรวมทั้งแนวข้อสอบและพ.ร.บ.

http://www.4shared.com/get/kU0UNzuq/_online.html
หรือ
http://www.4shared.com/file/HKg2zo2C/_online.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1.  การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล  ต้องตราเป็น
ก.  พระราชกฤษฎี กา                          ข. พระราชกํ าหนด
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย       ง.  ข้อ  ก.หรือ  ค.
ตอบ   ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2.  เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน                  ข.  สองหมื่นคน
ค.  สองหมื่นห้าพันคน                       ง. สามหมื่นคน
ตอบ   ก. หนึ่งหมื่นคน
3.  เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.  2                                                        ข.  3
ค.  4                                                        ง.  5
ตอบ   ก. หนึ่งหมื่นคน
4.  เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน                  ข.  สองหมื่นคน
ค.  สี่หมื่นคน                                        ง.  ห้าหมื่นคน
ตอบ   ง.  ห้าหมื่นคน
5.  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทําโดย
ก.  พระราชกฤษฎีกา                           ข. พระราชบัญญัติ
ค.  พระราชกําหนด                             ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ   ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
6.  องค์การเทศบาลประกอบด้วย
ก.  สภาเทศบาล                                    ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  คณะเทศมนตรี                               ง.  ข้อ ก.  และ  ข.
ตอบ   ง.  ข้อ  ก. และ  ข.
7.  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2                                                        ข.  3
ค.  4                                                        ง.  6
ตอบ   ค.  4
8.  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมไม่เกินกี่สมัย
ก.  3  สมัย                                              ข.  4  สมัย
ค.  5  สมัย                                              ง.  6  สมัย
ตอบ   ข.  4  สมัย
9.   ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา  และรองประธานสภา
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                        ข. นายอําเภอ
ค.  นายกเทศมนตรี                              ง.  ประกาศจังหวัด
ตอบ   ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
10.  การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกต้องกําหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันประกาศการ
       เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวน
ก.  15                                                      ข.  30
ค.  45                                                      ง.  60
ตอบ   ก.  15
11. สมัยประชุมสภาวิสามัญให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน
ก.  7                                                        ข.  15
ค.  30                                                      ง.  45
ตอบ   ข.  15
12. เทศบาลตําบลมีสมาชิกสภากี่คน
ก.  10                                                      ข.  12
ค.  15                                                      ง.  18
ตอบ   ข.  12
13.  เทศบาลตําบลมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก.  5                                                        ข.  3
ค.  2                                                        ง.  1
ตอบ  
14.  สภาเทศบาลเมืองมีกี่คน
ก.  12                                                      ข.  15
ค.  18                                                      ง.  20
ตอบ   ค.  18
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้