ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2565เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก. 20 กันยายน พ.ศ. 2545      ค.22 กันยายน พ.ศ. 2545
ข. 21 กันยายน พ.ศ. 2545      ง. 23 กันยายน พ.ศ. 2545


2. “การพัฒนาฝีมือแรงงานหมายความว่าอย่างไร
ก. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ข. การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
ค. กระบวนการที่ทำให้ผู้รับการฝึกและประชากรวัยทำงานมีฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงาน
ง. การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ


3. “มาตรฐานฝีมือแรงงานหมายความว่าอย่างไร
ก. ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ 
ข. ข้อกำหนดต่างๆที่ใช้วัดความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ 
ค. การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ง. การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ


4. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คืออะไร
ก. บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่เอื้ออำนวยเพียงพอต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาวะปัจจุบัน
ข. เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย
ค. ให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้นและให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ


5. ข้อใดคือข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการฝึกที่ผู้ดำเนินการฝึกจะต้องจัดให้มี
ก. ระยะเวลาการฝึก                    ค. เบี้ยเลี้ยงระหว่างรับการฝึก
ข. วันฝึก เวลาฝึก และเวลาพัก   ง. ถูกทุกข้อ


6. เมื่อผู้ดำเนินการฝึกประสงค์จะโอนการประกอบกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้ดำเนินการฝึกแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนถึงวันโอน
ก. ไม่น้อยกว่า 7 วัน            ค. ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 10 วัน          ง. ไม่น้อยกว่า 20 วัน


7. ถ้าการฝึกเกิดจากการร้องขอของลูกจ้างและมีการตกลงกันเป็นหนังสือนายจ้างอาจจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกในเวลาใด
ก. นอกเวลาทำงานปกติ              ค. ในเวลาทำงานปกติ
ข. ในวันหยุดของลูกจ้าง             ง. ถูกทั้ง ก และ ข


8. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่างๆ เสนอต่อใครเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ค. กรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ง. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


9. “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก. เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข. เป็นทุนสำหรับผู้ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน
ค. เป็นทุนหมุนเวียนใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ


10. ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนด หรือจ่ายไม่ครบตามสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกับจำนวนลูกจ้าง ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใดต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่ง
ก. ร้อยละ 0.5        ค. ร้อยละ 1.5
ข. ร้อยละ 1             ง. ร้อยละ 2


11. ข้อใดคือสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๙ พึงได้รับเพิ่มเติม
ก. สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ข. สิทธิที่จะได้รับการหักค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ดำเนินการฝึกได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้
ค. สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข


12. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกี่คน
ก. 15 คน                ค. 20 คน
ข. 17 คน                ง. 23 คน

 

 


13. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ก. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


14. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. ไม่น้อยกว่า 5 ปี              ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ข. ไม่น้อยกว่า 7 ปี             ง. ไม่น้อยกว่า 2 ปี 


15. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี             ค. 4 ปี
ข. 3 ปี             ง. 5 ปี

 

16.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจพาณิชยกรรมที่มีลูกจ้างถึง 100 คน ขึ้นไป มีหน้าที่ส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ต่อมาภายหลังมีลูกจ้างเฉลี่ยไม่ถึง 100 คนในปีนั้น ไม่ต้องส่งเงินสมทบฯ แม้ไม่ได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในปีนั้น

ข. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องเสียภาษี มีลูกจ้างถึง 100 คนขึ้นไป  ไม่เข้าข่ายส่งเงินสมทบฯ

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ง. ผิดทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

 

17.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก.องค์กรที่จัดตั้งโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงผลกำไรทางธุรกิจ ที่มีลูกจ้างถึง 100 คนขึ้นไป  ไม่เข้าข่ายส่งเงินสมทบฯ

ข. นายจ้างซึ่งประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์และนาเกลือ ซึ่งใช้ลูกจ้างตลอดปีและมีลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วยต้องอยู่ในข่ายต้องส่งเงินสมทบฯ

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ง. ผิดทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

 

18.  คำว่า ลูกจ้างสามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายได้ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 คือ

ก. ลูกจ้างที่รับการฝึกอบรมและมีชื่ออยู่ในทะเบียนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แต่ต่อมาได้ลาออกไปแล้วในปีนั้น

ข. ลูกจ้างที่รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นแรงงานที่ต่างด้าว และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ค. ลูกจ้างแรงงานไทยที่รับการฝึกอบรมแล้ว และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนลูกจ้าง

ง. ผิดทุกข้อ

 

19.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือ การที่นายจ้างฝึกอบรมให้บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างของตน

ข. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือ การที่นายจ้างฝึกอบรมให้บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างของตน และลูกจ้างของบริษัทในเครือ

ค. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือ การที่นายจ้างฝึกอบรมให้บุคคลซึ่งยังไม่เป็นลูกจ้างของตน

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

 

20.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ต้องขอยื่นหลักสูตรต่อนายทะเบียนหลังเสร็จสิ้นฝึกเท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ข. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ต้องขอยื่นหลักสูตรต่อนายทะเบียนก่อนฝึกเท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ค. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน อาจขอยื่นหลักสูตรต่อนายทะเบียนก่อนหรือหลังเสร็จสิ้นฝึกก็ได้ ทั้งนี้หลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ง. ผิดทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบนโยบายเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- แนวออกข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
- วิธีการการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านโยธา)
 2. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)
 3. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์)
 4. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)
 5. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
 6. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้