ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 9016เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

เก็งข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อปท.เทศบาล อบจ.

ชื่อไฟล์ : Quiz_ComputerBytiger@thailocalmeet
ชนิดของไฟล์ : PDF
ที่มา : รวบรวมมาจากสนามสอบจริงๆ 
>> กดคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด <<

(จากนั้นกดคลิกต่อที่ Click here to start download..)


1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์
   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล   
ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์     
จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)
2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า
   ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์      
ค. ฟิลด์                ง.  เร็คคอร์ด   
จ. ไฟล์   
3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร
   ก.  Document            ข.   Report   
ค.  Information            ง.  Output
จ.  Database
4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด
   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล   
ค.  ไฮบริค               ง.  ไฟฟ้า
จ. อิเล็กทรอนิกส์
5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้
   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้
   ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม 
จ.  การเก็บกู้ระเบิด
6.  IP Address คือ
   ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
   จ. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
        ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
        ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร   
ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ   
จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์
9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ ?s1555036? หมายถึงข้อใด
   ก.  Domain Name            ข.  Password       
             ค.  Sub Domain            ง.  Username    
             จ.  ISP
10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
   ก.  .doc               ข.  .zip      
ค.  .com               ง.  .txt      
จ.  .exe
11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ
   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล
   ค.  ลิขสิทธิ์                  ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล   
ง.  ถูกทุกข้อ12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้
   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล
จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้
13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS
   ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล   
ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค            ง. โปรแกรมภาษาซี   
จ..  โปรแกรม SQL

14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ
   ก.  Attribute               ข.  Relationship      
ค.  Database               ง.  Field
จ.  File
15. กรณีที่กำหนดว่า ?นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ? ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด
   ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม   
ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
จ.   ถูกทุกข้อ
16. ?ความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง
   ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
   ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้
จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล
17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
   ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n
18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
   ก.  One to One                 ข.  One to Many     
ค.  Many to Many               ง.  Many to One   
จ. ถูกทุกข้อ
19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้
   ก.  Programmers            ข.  DBA   
ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis    
จ.  Data Entry
20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์
   ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก
   ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
จ.  ผิดทุกข้อ
21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล 
   ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล
   จ.  ถูกทุกข้อ
22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร
ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้      
ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ
จ. นักออกแบบระบบ
23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล
   ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์
   ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
   จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table      
 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
ง.  ถูกทุกข้อ
25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น
   ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table      
 ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query
จ.  ถูกทุกข้อ
26. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสำหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์
   ก.  Number                  ข.  Text            
ค.  Currency                  ง.  Memo
จ.  ถูกทุกข้อ
27  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้คุณภาพ
ข..  เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการทำงานที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับองค์กร
ค.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการทำงาน
   ง.  เพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติงานและบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
   จ.  ข้อ ข และ ค. ถูกต้อง

28. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด
   ก. เป็นเครื่องมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ 
ข.  เป็นเครื่องมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ
   ค.  เป็นเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ
   ง.  เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ
   จ. เป็นเครื่องมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ
29. ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด
   ก.  เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์กร
   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร
ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร
   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มกำไร
   จ. ไม่มีข้อใดถูก
30. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
   ก.  รวบรวมข้อมูล             ข. กำหนดความต้องการ            
ค.  ศึกษาความเป็นไปได้         ง.  ออกแบบสารสนเทศ
ง. ออกแบบผลลัพธ์
31.  นักพัฒนาระบบในความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือใคร
   ก.  Programmer   ข.   System Analyst      ค.  Application  Analyst   ง.   Data  Entry
จ.  ถูกทุกข้อ
32. บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบคือข้อใด
   ก.  เป็นผู้บริหารระบบ      ข.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างระบบกับผู้ใช้
   ค.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้จัดการ      ง.  เป็นผู้เขียนโปรแกรม
จ.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับนักพัฒนาระบบ
33.  คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ คือข้อใด
   ก.  เป็นผู้พูดที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์      ข.  มีความรู้เรื่องระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   ค.  มีความสามารถในการเขียนรายงาน      ง.  สามารถแก้ปัญหาและรู้ระบบการทำงานเป็นอย่างดี
   จ.   ทุกข้อที่กล่าวมา
34. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึง คืออะไร
   ก.  ความต้องการของผู้อำนวยการ         ข.  ความต้องการของผู้ใช้
   ค.  ความต้องการของผู้บริหาร   ง.  ความต้องการพัฒนาองค์กร
จ.  ความต้องการของผู้ทำงาน
35. จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อดีในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมากที่สุด
   ก.  ลดความขัดแข้งของข้อมูลและลอดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล
   ข.  เพิ่มการออกแบบส่วนงานและโครงสร้างการควบคุมในตัว
   ค.  ฐานข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นสารสนเทศที่ดี
   ง.  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
36. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการใช้แผนภาพ Entity Relationship Diagram (ERD)
   ก.  วิเคราะห์การทำงานของโปรแกรม      
ข.  วิเคราะห์กระแสการไหลของข้อมูล      
ค.  วิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรม
ง.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของข้อมูลในฐานข้อมูลจ.  วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมของรายงานที่จะได้จากระบบ
37. แหล่งข้อมูลใดมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  เอกสารและรายงาน         ข.  ผู้บริหาร
   ค.  ผู้ใช้            ง.  โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเดิม
จ. ทุก ๆ แหล่งมีความสำคัญ
38. ต่อไปนี้ข้อใด  ไม่ใช่  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแบบจำลองหรือโมเดล
   ก.  ง่ายต่อการทำความเข้าใจ กว่าการศึกษาระบบจริงอย่างชัดเจน
   ข.  ง่ายในการนำไปใช้
   ค.  ให้ข้อมูลของระบบอย่างละเอียดสมบูรณ์ทุกอย่าง
   ง.  ประหยัดกว่าการทำระบบจริง
   จ.  ให้เห็นระบบคร่าว ๆ ก่อนลงมือทำระบบจริง
39. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมได้      ข.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ของสิ่งที่เราสนใจ
   ค.  ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน      ง.  ข้อมูลผลกำไรขาดทุน   
จ.  ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลวิธีการทำงาน
40. ข้อใดควรกระทำเป็นอันดับแรกในการพัฒนาระบบโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   ก. ออกแบบรายงาน               ข.  รวมรวมข้อมูล
   ค.  วิเคราะห์ระบบ               ง.  กำหนดวิธีและขั้นตอนการทำงาน
   จ.  ควรทำไปพร้อม ๆ กัน
41.  ?แสดงถึงขอบเขตของระบบทั้งหมดที่ทำการศึกษา โดยจะแสดงให้เห็นว่าอะไรอยู่ที่ไหน ในหรือนอกระบบ? ข้อความข้างต้นหมายถึงอะไร
   ก.  Context Diagram            ข.  Level ? 0       
ค.  Level ? 1             ง. Level ? 2
จ. Level ? 3
42. DFD( Data  Flow Diagram)  ในข้อใด มีรายละเอียดในการทำงานมากที่สุด
   ก.  Context Diagram            ข.  Level ? 0       
ค.  Level ? 1             ง. Level ? 2
จ. Level ? 3
43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ DFD
   ก.  แผนภาพระดับ Context Diagram มีเพียงโปรเซสเดียว
   ข.  แผนภาพระดับที่ 1 เรียกว่า Context Diagram
   ค.  แผนภาพระดับที่ขยายการทำงานของ Context Diagram เรียกว่า DFD Level ? 0
   ง.  Sink / Source ตัวเดียวกันใน Context Diagram ปรากฏ ได้หลายแห่ง
   จ.   Context Diagram  จะอธิบายการทำงานได้ละเอียดที่สุด
44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ DFD
   ก.  กระแสข้อมูลย่อมไม่ไหลจากโปรเซสไปยังโปรเซส
   ข.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยังแฟ้มข้อมูล
   ค.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Sinks
   ง.  กระแสข้อมูลไหลจาก Source ไปยังโปรเซส
   จ.  กระแสข้อมูลไหลจากโปรเซสไปยัง Source
45. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
   ก.  1.333... เป็นจำนวนตรรกยะ         ข.  1.232323... เป็นจำนวนตรรกยะ
   ค.     เป็นจำนวนเต็ม            ง.     เป็นจำนวนจริง
   จ.    เป็นจำนวนตรรกยะ
46. จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมด
   ก.  1 , 0.01 ,  1.111...            ข.  1  ,  1.333...  ,  2.131131113...
   ค.  2.5 ,  ?  ,                   ง.  0.5  ,     ,  1.262626...
   จ.  0, 1.2411111..,-4

47. จำนวน 249 เขียนเป็นเลขโรมันได้ตรงกับข้อใด
   ก.  CCXCIV            ข.  CCDXXXXVI   
ค.  MVIXDIIII            ง.  CCCXVI
   จ.  CCXLIX
48. จำนวน  24,380,000  มีค่าเท่าจำนวนในข้อใด
   ก.  2.438 x 105            ข.  2.438 x 106      
ค.  2.438 x 107            ง.  2.438 x 108
        จ.  24.38 x 109
49. จำนวน  0.000435  มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  4.35 x 10-4            ข.  4.35 x 10-5      
ค.  4.35 x 10-6            ง.  4.35 x 10-7   
        จ.  4.35 x 10-8
50. มีค่าเท่ากับจำนวนในข้อใด
   ก.  1.5 x 10-5               ข.  1.5 x 10-6      
ค.  1.5 x 10-7               ง.  1.5 x 10-8   
        จ.  1.5 x 10-9   

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อปท.เทศบาล อบจ.

รวมแนวข้อสอบ
 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
3. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
 6. แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. แนวข้อสอบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 8. แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 9. แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
 10. แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.com


 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1. ซอฟแวร์ (Software) หมายถึงข้อใด
                ก.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้
                ข.ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง
                ค.สื่อกลางสำหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้
                ง.การแปลคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดับสูง
2. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของระบบดิจิตอล
                ก.  ตัวเลข 0 ตัวเลข1                                            ข.  ตัวเลข 0 ตัวอักษรA
ค. ตัวอักษร  A ตัวเลข 1                                        ง.  ตัวอักษร A ตัวอักษรB
3. ข้อใดเป็นสื่อกลางสำหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้
                ก.  ซอฟต์แวร์ ( Software)                               ข. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
ค. ภาษาคอมพิวเตอร์                                            ง.คอมไพเลอร์ ( Compiler)
4.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษารุ่นที่ 1
                ก.  ประกอบขึ้นจากค่าตัวเลข 0และ 1 เรียงต่อกัน
                ข.  คอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจได้ทันที
                ค.มีความยุ่งยากมากในการเขียนโปรแกรม
                ง.  เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
5. ภาษาคอมพิวเตอร์ในข้อใดไม่จัดอยู่ในภาษารุ่นที่ 3
                ก.  ภาษาจาวา                                                          ข.ภาษาซี
                ค.  ภาษาแอสแซมบลี                                            ง.ภาษาเบสิก
6.ข้อใดเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำความเข้าใจได้ทันที
                ก.ภาษาเครื่อง                                                        ข.ภาษาแอสแซมบลี
                ค.ภาษาปาสกาล                                                     ง.ภาษาโคบอล
7. ตัวแปลภาษาในข้อใดที่มีการแปลเป็นแบบอินเตอร์พรีเตอร์                       
ก.ภาษาเครื่อง                                                        ข.ภาษาแอสแซมบลี
                ค.ภาษาปาสกาล                                                     ง.ภาษาโคบอล
8. ภาษาคอมพิวเตอร์ในข้อใดไม่ใช่ภาษาระดับสูง
                ก.ภาษาปาสกาล                                                     ข.  ภาษาแอสแซมบลี
                ค.  ภาษาฟอร์แทรน                                               ง.  ภาษาซี

9. คอมไพเลอร์ (Compiler) คือข้อใด
                ก.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ                                ข.  โปรแกรมประยุกต์
                ค.โปรแกรมป้องกันไวรัส                     ง.โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลภาษา
10. ภาษาคอมพิวเตอร์ในข้อใดเหมาะสำหรับฝึกหัดการเขียนโปรแกรม
                ก.ภาษาปาสกาล                                                     ข.ภาษาแอสแซมบลี
                ค.ภาษาฟอร์แทรน                                                ง.ภาษาซี
11. ภาษา JAVA เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับงานในข้อใด
                ก.ฝึกหัดเขียนโปรแกรม
                ข.การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต
                ค.การนำไปใช้เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
                ง.สำหรับใช้งานธุรกิจ
12. ประเภทของซอฟแวร์ในข้อใดจัดอยู่ในประเภทของซอฟแวร์ระบบทั้งหมด
                ก.โปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
                ข.โปรแกรมประยุกต์,  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
                ค.โปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมประยุกต์
                ง.โปรแกรมประยุกต์, โปรแกรมใช้งานเฉพาะด้าน
13.ข้อใดคือซอฟแวร์ระบบ ( System Software)
                ก. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีผู้พัฒนาเพื่อใช้งานทั่วไปทำให้งานได้สะดวกขึ้น
                ข.ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง
                ค.ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาจำหน่ายให้ผู้ใช้งานซื้อไปได้โดยสะดวกขึ้น
                ง. ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการกับระบบพื้นฐานที่จำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์
14. โปรแกรมระบบปฏิบัติการในข้อใด  สามารถทำงานในลักษณะของ Multi User /Multi Tasking
                ก.  DOS                                                                  ข.  Windows
ค. OS/2                                                                 ง.  UNIX
15. ผู้ทดสอบโปรแกรมเรียกว่าอะไร
               ก. Debugger                                                        ข. Programmer
ค. System  Analyst                                           ง. User
16.ซอฟต์แวร์ในข้อใดที่พัฒนาขึ้นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรง
                ก.ซอฟต์แวร์สำเร็จ                                               ข.ซอฟแวร์ใช้งานเฉพาะด้าน
                ค. ซอฟต์แวร์ระบบ                                               ง.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
1. ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรียกว่าอะไร
   ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์                                 ข. การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์
   ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์                                          ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์

   ตอบ  ก.
2. ตัวเลือกในข้อใดประกอบด้วย คีย์บอร์ด  เมาส์ จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อื่น ๆ
   ก.   บุคลากร                                                                       ข.  ระเบียบปฏิบัติการ
   ค.   ฮาร์ดแวร์                                                                     ง.  หน่วยระบบ
   จ.   สารสนเทศ

   ตอบ  ค.
3. ซอฟต์แวร์ระบบในข้อใดที่สำคัญที่สุด
   ก.   โปรแกรมประมวลผลคำ                                           ข.  โปรแกรมระบบจักการฐานข้อมูล
   ค.   โปรแกรมระบบปฏิบัติการ                       ง.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์
   จ.   ระบบสารสนเทศ

  ตอบ  ค.
4. โปรแกรมเบราว์เซอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางคำนวณ  เป็น  
 โปรแกรมประเภทใด
   ก.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ                                          ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์
   ค.  ซอฟต์แวร์ขั้นสูง                                                         ง. โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
   จ.  โปรแกรมสื่อประสม  

    ตอบ    ข.
5. โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  เรียกอย่างหนึ่งว่าอะไร
   ก.  พีดีเอ                                                             ข. คอมพิวเตอร์วางตัก
   ค.  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์                                              ง. คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
   จ.  มินิคอมพิวเตอร์

   ตอบ  ข.

6. คำที่ใช้แทนหน่วยความจำชั่วคราวคือคำใด
   ก.  พีดีเอ                                                             ข. ซีดี
   ค.  แรม                                                                ง. ดีวีดี      

   จ.  ไอที
   ตอบ  ค.
7. ดิสก์ประเภทใดที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์
   ก.  ฮาร์ดดิสก์                                                                     ข. ฟล็อปปี้ดิสก์
   ค.  จานแสง                                                                        ง. ดิสเก็ต
   จ.  ฮาร์ดแวร์

   ตอบ  ค.
8. ไฟล์ที่ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง บันทึกสำหรับผู้พูด  และ  
 สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟล์ประเภทใด
   ก.  ไฟล์เอกสาร                                                                  ข.  ไฟล์ฐานข้อมูล
   ค.  ไฟล์แผ่นตารางทำการ                                               ง. ไฟล์การนำเสนอ
   จ.  ฟล็อปปี้ดิสก์

   ตอบ  ง.
9. คำที่ใช้อ้างอิงถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางคือคำใด
   ก.  ภาวะเชื่อมต่อ                                               ข.  การปฏิวัติไร้สาย
   ค.  อินเตอร์เน็ต                                                                 ง.  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์
   จ.  เวิลด์ไวด์เว็บ

   ตอบ  ข.
10.  เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เรียกว่าอะไร
   ก.  อินเตอร์เน็ต                                                                 ข. เวิลด์ไวด์เว็บ
   ค.  เว็บไซต์                                                                         ง.  เว็บ
   จ.  การปฏิวัติไร้สาย
   ตอบ  ก.แบบทดสอบตอนที่ 2
1. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี  ค.ศ. 1969  ขณะที่สหรัฐอเมริกาค้นพบพัฒนาเครือข่าย     
 ของประเทศเรียกว่า________________
  ก.  ARPANET                                                 ข. CERN
  ค.  The   Web                                                                     ง.  WWW
  จ.  RC

  ตอบ  ก.
2.  ___________ใช้สายโทรศัพท์และมีเขตบริการเฉพาะบางพื้นที
   ก.  ผู้ใช้บริการแบบไร้สาย                                             ข. ผู้ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่
   ค.  ผู้ให้บริการท้องถิ่น                                                    ง.  ผู้ให้บริการบางพื้นที่
    จ.  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้า

    ตอบ   ง.
3.  เว็บ_____________เป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บเอกสารและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ร่วมใช้งาน
    ก.  เอเจนต์                                                                       ข. เบราว์เซอร์
    ค.  ค้นหา                                                                         ง. เซิร์ฟเวอร์
    จ.  เพจ

    ตอบ  ง.
4. ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการสนทนาจะต้องเลือก_________จึงจะสามารถสื่อสารกับคน
อื่นได้เหมือนกับการพูดคุยกันจริง ๆ
    ก.  signal                                                                          ข. Index
    ค.  engine                                                                        ง. List
    จ.  Channel

    ตอบ  จ.
5. ________เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  เปิดและส่งผ่านข้อมูล แสดงข้อความและรูปภาพ มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไม่ซับซ้อน
    ก.  บอต                                                            ข.  เบราว์เซอร์
    ค.  จาวา                                                            ง. โปรแกรมเว็บอรรถประโยชน์
    จ.  วิชาร์ด

    ตอบ  ข.

6. การค้นหาแบบไดเรกเทอรีหรือ_________คุณสามารถเลือกประเภท และกำหนด
สารสนเทศที่ต้องการในกรอบแคบ ๆ ได้
 ก.  แพ็กเก็ต                                                                         ข.  คำสำคัญ
 ค.  ดัชนี                                                                              ง. คำเฉพาะทาง
 จ.  หัวเรื่อง  

 ตอบ  ค.
7. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ________บุคคลสามารถขายสินค้าไปยังบุคคลอื่นได้โดย
ไม่ต้องพบกัน
   ก.  C2C                                                             ข.  B2C
   ค.  B2B                                                             ง.  C2I5
    จ.  2I

   ตอบ  ก.

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า คอมพิวเตอร์

 ก.  เครื่องสมองไฟฟ้า

                ข.  เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณ

                ค.  อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่สามารถทำงานร่วมกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

                ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.  สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์

                ก.  ความคิด                                                           ข.  ความจำ

                ค.  การควบคุมตนเอง                                          ง.  การเขียน

3.  วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเริ่มแรกจากอะไร
               
ก. การนับ                                                                              ข.  การวัด

                ค. การอ่าน                                                            ง.  การเขียน

4. ใครคือผู้ที่คิดอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยการคูณ  การหาร  และถอดกรณฑ์

 ก.  กอตต์เฟรต  ฟอน  ลิบนิช                             ข. เบลส์  ปาสคาล

                ค.  จอห์น  เนเปียร์                                               ง.  วิลเลี่ยม  ออกเทรด

5. ใครคือบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์

                ก. เลดี้ เอดา ออกุสตาลิฟเลซ                             ข. ชาร์ลส์  แบบเบจ

                ค. จอห์น เนเปียร์                                 ง.  วิลเลี่ยม  ออกเทรต

6. ใครคือ นักโปรแกรมเมอร์  คนแรกของโลก

                ก. เลดี้ เอดา ออกุสตาลิฟเลซ                             ข. ชาร์ลส์  แบบเบจ

                ค. จอห์น เนเปียร์                                 ง.  วิลเลี่ยม  ออกเทรต

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาในประเทศครั้งแรกนำมาใช้งานด้านใด

                ก. เพื่อใช้งานด้านธุรกิจ                                     ข. เพื่อใช้งานการสอนและบริการวิชาชีพครู

                ค. เพื่อใช้งานทางด้านสถิติของประชาชน    ง.  เพื่อใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม

8. ธนาคารใดที่เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้เกี่ยวกับงานของธนาคาร

                ก. ธนาคารทหารไทย                                          ข. ธนาคารกรุงไทย

                ค. ธนาคารไทยพาณิชย์                                      ง. ธนาคารกรุงเทพ

 

 

9. ประเทศไทยเริ่มมีคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ.ใด

                ก.  2504                                                                 ข.  25505

ค. 2506                                                                  ง.   2507

10. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากมูลนิธิ  เอไอดี  และบริษัท ไอบีเอ็ม แห่งประเทศไทย  จำกัด คือ คอมพิวเตอร์รุ่นใด

                ก.  IBM360                                                           ข. IBM 1401

ค.  IBM1620                                                        ง.  IBM1650

11. การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ สามารถจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มหลัก

                ก.  2  กลุ่ม                                                              ข.  กลุ่ม

                ค.  กลุ่ม                                                              ง.  กลุ่ม

12.  การประมวลผลประเภทใดที่นำมาใช้งานเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์

                ก. คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม                              ข. คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก

                ค.  คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล                              ง. คอมพิวเตอร์แบบใช้สัญญาไฟฟ้า

13. ในยุคใดที่ทำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องให้ทำงานร่วมกัน สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกชนิด ก.  ก.ยุคที่สอง                                                       ข. ยุคที่สาม

                ค.  ยุคที่สี่                                                               ง.  ยุคที่ห้า

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-02-09

1. ข้อมูลหมายถึงอะไร
ก.  ความรู้ที่ใช้สำหรับทำประโยชน์
                ข.  สิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ
                ค.สาระที่นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริการ
                ง.ข้อเท็จจริงซึ่งแสดงสภาวะความเป็นจริงหรือแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. สารสนเทศหมายถึง
ก.  วัตถุดิบข้อมูล
                ข.  ความสัมพันธ์ของข้อมูล
                ค.  ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ
                ง.  ข้อมูลที่ได้รับจากการประมวลผลแล้ว
3. ข้อใดที่ไม่ใช่คุณสมบัติของสารสนเทศ
ก.กะทัดรัด                                           ข. ตรวจสอบได้
                ค.ความลำเอียง                                    ง.  ถูกต้องเที่ยงตรง
4. ข้อใดคือข้อดีของสิ่งพิมพ์
ก.  ราคาแพง                                         ข.คงทน
                ค.  การจัดส่งถูก                                    ง. ผู้ใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษในการอ่าน
5.  อะไรเป็นจุดเริ่มของสารสนเทศ
ก.ข้อมูล                                 ข.  บุคลากร
                ค.การวางแผน                                     ง.  อุปกรณ์การผลิต
6. ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของสารสนเทศ
ก.  ช่วยตัดสินใจ                                  ข.  ช่วยประเมินผลเปรียบเทียบ
                ค. ช่วยปฏิบัติงานและการบริหาร ง.ช่วยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
                ก.สถิติประชากร                 ข.เอกสารการอ้างอิง
                ค.รายงานผลการวิจัย                          ง.ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
8.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลภายในองค์กร
ก.จุดคุ้มทุน                                           ข.สภาวะการจ้างงาน
                ค.  นโยบายขององค์กร                       ง. โครงสร้างการบริหารงาน
9. ข้อใดคือวิธีการประมวลผล
ก.การคำนวณการจัดเก็บบันทึกการคำนวณ  ข.การจัดพิมพ์ผลลัพธ์
                ค.การจัดเก็บบันทึก                                                            ง.ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรในอดีต
ก.วัตถุดิบ                                                                              ข.เครื่องจักร
                ค.  การจัดการ                                                                       ง.สารสนเทศ
11. ข้อมูล (DATA) คือ
ก.ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานศึกษา
                ข. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
                ค. ข้อเท็จจริง
                ง. รายละเอียด
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสานเทศ
ก.สารสนเทศที่ดีต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี
                ข. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล
                ค.ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา
                ง. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล
13. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้
1. ข้อมูล                2.  การประมวลผล             3. สารสนเทศ
ก. 2-1-3                                                                  ข. 3-2-1
              ค. 2-3-1                                                                    ง. 1-2-3
14. ข้อใด ไม่ใช่วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ    
ก.การจัดเรียงข้อมูล                                            ข.สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
ค.การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล                                     ง.การคำนวณ
15. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
1. การประมวลผล              2. การดูแลรักษาสารสนเทศ        3. การรวบรวมตรวจสอบ
ก. 3-1-2                                                                  ข.  3-2-1
 ค. 1-2-3                                                                ง.  2-1-3

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-27
ขอบคุณมากค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2013-01-12
00000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้