ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4940เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

1.       พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 
11 มิถุนายน 2546                                                           ข.  12  มิถุนายน  2546
ข. 
24 พฤษภาคม  2546                                                       ง.  25 พฤษภาคม  2546

2.       ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขาธิการคุรุสภา                                                            ง.  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา

3.       คำว่า “กระทรวง”  ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หมายถึงข้อใด
ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี                                                      ข.  ทบวงมหาวิทยาลัย
ค.  กระทรวงศึกษาธิการ                                                      ง.  ถูกทุกข้อ

4.       คำว่า  “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546  หมายถึงข้อใด
ก.  ครู                                                                                       ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา
ค.  ผู้บริหารการศึกษา                                                           ง.  ถูกทุกข้อ

5.       ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึงข้อใด
ก.  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ข.  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก  และข้อ ข

6.       คำว่า “ใบอนุญาต” ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หมายถึงข้อใด
ก.  ใบอนุญาตประกอบวิชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู
ข.  ในอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ค.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ง.  ถูกทุกข้อ

7.       กฎกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกตามบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546  ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงใช้บังคับได้
ก.  ประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงภายในกระทรวง            ข.  ประกาศในหนังสือพิมพ์
ค.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                       ง.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

8.       ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ก.  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ข.  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค.  บริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของคุรุสภา
ง.  ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

9.       ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก.  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข.  รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ค.  ออกข้อบังคับของคุรุสภา
ง.  ถูกทุกข้อ

10.   ข้อบังคับของคุรุสภา  ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงให้ใช้บังคับได้
ก.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
ข.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ข้อ ค

11.   การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาต่อรัฐมนตรี  หากรัฐมนตรีมิได้ยับยั้งภายในระยะเวลาเท่าใด  นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับดังกล่าว  ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น
ก. 
7  วัน                                                                                  ข.  15   วัน
ค. 
30  วัน                                                                               ง.   45  วัน

12.   การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาต่อรัฐมนตรี  หากรัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับดังกล่าว  คุรุสภาต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้ง
ก. 
7  วัน                                                                                  ข.  15   วัน
ค. 
30  วัน                                                                               ง.   45  วัน

13.   คะแนนเสียงยืนยันร่างข้อบังคับของคุรุสภาที่ถูกรัฐมนตรียับยั้ง  ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
ก.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                                                         ข.  ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3
ค.  ไม่น้อยกว่า
3 ใน 4                                                          ง.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

14.   ข้อใดไม่ใช่ที่มาของรายได้ของคุรุสภา
ก.  เก็บค่าธรรมเนียมใยอนุญาต                                         ข.  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ค.  เงินบริจาค                                                                        ง.  รายได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษา

15.   ประธานกรรมการของคณะกรรมการคุรุสภา  คือบุคคลในข้อใด
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                
ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  บุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง                                       
ง.  บุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง

16.   บุคคลในข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการคุรุสภา
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา
ง.  หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

17.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา  มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 
5  คน                                                                                 ข.  7  คน
ค. 
15  คน                                                                               ง.  25  คน

18.   สัดส่วนของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะคุรุศาสตร์  หรือศึกษาศาสตร์  หรือการศึกษา  ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  เพื่อมาเป็นกรรมการคุรุสภา  เป็นไปตามข้อใด
ก.  จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จำนวน
3 คน  จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำนวน  3  คน
ข. จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จำนวน
3 คน  จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำนวน  2  คน
ค.  จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จำนวน
3 คน  จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำนวน  1  คน
ง.  จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จำนวน
2 คน  จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จำนวน  2  คน

19.   กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ในคณะกรรมการคุรุสภา  มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 
13  คน                                                                               ข.  15  คน
ค. 
19  คน                                                                               ง.  21  คน

20.   ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการในคณะกรรมการคุรุสภาคือบุคคลในข้อใด
ก.  เลขาธิการคุรุสภา
ข.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการคุรุสภา
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ง.  หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้