ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 165053เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-15) —

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2559
เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา
รายงานความคืบหน้าสอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ การเปิดสอบแข่งขันของ กสถ.

ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง 1,762 อัตรา 
ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง 1,653 อัตรา
รวม 3,415 อัตราที่มา : ป.ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2559
เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 2,471 อัตรา

มท. จี้ ผู้ว่าฯทั่วประเทศ เข้มงวดป้องกัน “โกงสอบพนักงาน อปท. รอบใหม่” หลังมีมติ กสถ. ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน อปท. ชั่วคราว เผย “ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน” ทำหนังสือถึงมหาดไทยให้กวดขัน หลังพบส่วนใหญ่ไม่เป็นธรรมาภิบาล เรียกรับประโยชน์ หวั่นซ้ำรอย “โกงสอบ อบต. มหาสารคาม” เผย อปท. ทั่วประเทศ 1,003 แห่ง จ่อขอเปิดสอบ 2,471 อัตรา ในปีนี้

วันนี้ (10 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.2/ว 1349 เรื่อง การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ภายหลัง กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจาก ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน กรณีมีเรื่องร้องเรียนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ว่า ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบางกรณีอาจมีการเรียกรับประโยชน์ทั้งเป็นทรัพย์สินที่เป็นเงินและเป็นรูปแบบอื่น ประกอบกับที่ที่ประชุมร่วม 3 ก. คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 และ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโดยในวาระที่ 4.4 เรื่องเพื่อพิจารณา “การขอกำหนดการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น( กสถ.)” มีมติให้ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน อปท. ชั่วคราว โดยกระทรวงมหาดไทย ขอให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการสอบแข่งขันของ อปท. ในเขตพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยการกวดขัน สอดส่อง และกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ประชุมร่วม 3 ก. (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ได้รับทราบรายงานการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 เรื่อง มาตรการระงับการจัดสอบแข่งขันไว้เป็นการชั่วคราว โดยมีมีติดังนี้
1) ให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขัน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องโปร่งใสตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสอบแข่งขัน
2) ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ และข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในพื้นที่ แล้วเสนอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการแจ้งยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน
3) เมื่อ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. ไม่พบเหตุการณ์ทุจริต หรือข้อบกพร่อง ก็ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยจัดทำทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบ และบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับรองบัญชีต่อไปได้
4) ให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เผยแพร่ทะเบียนบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบและไม่ผ่านการตรวจสอบให้ทุกจังหวัดทราบ
5) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้าราชการในสังกัดว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 3) หรือไม่ หากเป็นไปตามข้อ 3) ก็ให้หมายเหตุผลการตรวจสอบในทะเบียนประวัติและระบุหนังสือจังหวัดฉบับลงวันที่ให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในข่ายยกเลิก ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากราชการแล้วแต่กรณี

มีรายงานด้วยว่า ที่ประชุม มีมติรับหลักการ และเห็นชอบให้ดำเนินการสำรวจตำแหน่งอัตราว่าง และความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความต้องการให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแข่งขันแทน โดยพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งความประสงค์เข้ามา 1,003 แห่ง และอัตราว่าง (อัตราที่ขอให้ กสถ. จัดสอบบรรจุ) คือ 2,471 อัตรา โดยขั้นตอนการจัดสอบ กสถ. จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าการสอบแข่งขันจะจัดขึ้นภายในปี 2559 นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ได้ทำหนังสือแจ้งให้ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รับทราบถึงมาตรการระงับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด เข้มงวดกวดขันในการกำกับดูแลการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดแล้ว
แต่ปรากฏว่า ในระยะที่ผ่านมา ยังคงมีข้อร้องเรียน หรือการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด จนอาจทำให้มีการยกเลิกการสอบแข่งขันขึ้นได้นั้น

สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ขอเรียนว่า กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 12 /2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 ได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว จึงมีมติว่าเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหายร้ายแรง และผู้สอบแข่งขันได้รับความเดือนร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกยกเลิกเพิกถอน ประกอบกับในขณะนี้อยู่ระหว่างปรับระบบการบริหารงานบุคคลจากระบบจำแนกตำแหน่งตามค่างาน (ระบบซี) เป็นตามความสามารถ (ระบบแท่ง) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอันอาจกระทบต่อเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มิได้กำหนดไว้ขึ้นได้
จึงอาศัยอำนาจตามมาตร 17 (11) มาตรา 24 วรรคท้าย มาตรา 26 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด ก.เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ระงับการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่การขออนุมัติสอบแข่งขันจนถึงการประกาศผลไปพลางก่อนจนกว่า ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. จะมีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รวมทั้งการดำเนินการสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วให้ระงับการบรรจุแต่งตั้งเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลหลายแห่ง ระหว่างปี 2556 - 2557 - 2558 พบว่า มีการทุจริตจนมีคำสั่งตามาตรา 44 จากหัวหน้า คสช. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหลายพื้นที่ระงับการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม ที่ถูกระงับเกือบยกจังหวัด หลังจาก ป.ป.ช. พบว่า มีการเปลี่ยนคะแนนผู้สอบได้ และมีการปลอมลายเซ็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดสอบ มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายก อบต. ในพื้นที่ อ.เมือง มหาสารคาม รวมถึงอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวข้องรวม 34 ราย

ขอบคุณที่มา : MGR Online http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000068632

หนังสือมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั่วคราว

.............................................
UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2558
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2558

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด
ก กลาง สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
โดยให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลภายในวันที่ 9 กันยายน 2558 นี้
รายละเอียด

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 สิงหาคม 2558
รายละเอียด

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558
รายละเอียด

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 6 มีนาคม 2558
ความคืบหน้าการเปิดสอบ ท้องถิ่น ขณะนี้ กสถ. จะจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณในการจัดดำเนินการสอบท้องถิ่น เพื่อให้กระทรวงการคลังเห็นชอบ ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นยังไม่มีข่าวคืบหน้า ติดตามกันต่อไป

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2558
ตำแหน่งที่ยังค้างบัญชี ทั้งประเทศ
1. เจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ 1  ค้างบัญชี 3 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1  ค้างบัญชี 5 อัตรา
3. ช่างไฟฟ้า ระดับ 1  ค้างบัญชี 5 อัตรา
4. เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 ค้างบัญชี 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ค้างบัญชี 889 อัตรา
6. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2 ค้างบัญชี 24 อัตรา
7. สัตวแพทย์ ระดับ 2  ค้างบัญชี 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 3  ค้างบัญชี 8 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ค้างบัญชี 2 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3  ค้างบัญชี 34 อัตรา
11.นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3  ค้างบัญชี 19 อัตรา
12.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3  ค้างบัญชี 3 อัตรา
13.นิติกร ระดับ 3  ค้างบัญชี 2 อัตรา
14.บุคลากร ระดับ 3 ค้างบัญชี 62 อัตรา
รายละเอียด

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 29 มกราคม 2558
เปิดสอบท้องถิ่น 2558 ไม่เอาภาค ก. ของ ก.พ. แต่อาจเพิ่มภาษาอังกฤษ และจะไม่เปิดตำแหน่งที่ยังมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ค้างอยู่ ส่วนจะเปิดตำแหน่งอะไรบ้างต้องติดตามข่าวกันต่อไป

(ข้อมูลจาก ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล) ก.กลางมีมติให้ กสถ.เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ก กลาง ในวันนี้ ( 29 มค 58) เวลา 13.30 น.ที่ประชุมร่วม 3 ก ก.อบต/ กท./กจ. โดยมีนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานที่ประชุม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องที่ กสถ.ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา และที่ประชุมร่วมมีมติเห็นชอบให้ กสถ.ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันได้ และในการประชุมคราวต่อไป ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ นำเสนองาน ประสบการณ์ และแผนงานเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบแข่งขันต่อที่ประชุม ก กลาง
สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น จะเป็นตำแหน่งที่มีผู้สอบผ่านน้อย เช่นครู ช่าง และจะไม่เป็นตำแหน่งที่บัญชี กสถ.ยังค้างอยู่ ซึ่งที่ประชุมขอใหั กรมฯ นำเอาบัญชีที่ยังค้างอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ จากการเปิดสอบปี่ที่แล้ว ได้เปิดเผยในเว็ปกรมฯ เป็นการด่วนด้วย และกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเรียกบรรจุจนหมดบัญชี (ขึ้นบัญชีไว้ 2ปี)
สำหรับกรณีที่ กสถ.ขอให้ ผู้ผ่านภาค ก ของ กพ.มีสิทธิสอบภาค ข และ ค ของท้องถิ่นนั้น ที่ประชุม ก กลาง ไม่เห็นชอบด้วยในประเด็นนี้เพื่อความเท่าเทียมกัน จึงมีมติให้มีการสอบภาค ก ข และ ค ไปพร้อมๆกันเลย ซึ่งในภาค ก นั้นอาจจะมีภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาตามที่ ครม.มีมติไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ กพ.ครับ

สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น มีตำแหน่งอะไรบ้าง หลังจากนี้ ทาง กสถ.จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไปครับ

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กท.)
29 มกราคม 2558 เวลา 19.22น.


UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 26 มกราคม 2558
สอบท้องถิ่น 2558 อาจใช้ภาค ก ของ ก.พ. แทนได้!!!
กสถ. ประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในกรณีเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแข่งขันของ กสถ. ว่า ควรให้นำผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ กสถ. จะดำเนินการสอบ โดยมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 
ให้ผู้สมัครสอบสามารถนำผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. มาใช้ในการสมัครสอบของ กสถ. โดยไม่ต้องสอบภาค ก ของ กสถ. แต่ให้สอบเฉพาะภาค ข. และภาค ค. เท่านั้น ส่วนผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ต้องสอบทั้งภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ของ กสถ.
เพื่อให้มีผู้มีสิทธิสอบภาค ข. และภาค ค. มากขึ้น ประกอบกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ. เป็นการสอบที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกส่วนราชการ และปัจจุบันการสอบภาค ก.ของ ก.พ. ได้มีการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

แนวทางที่ 2
ควรดำเนินการสอบภาคตามประกาศ ก.จ. กท. และ กอบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พศ. 2555 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ตามที่ กสถ. กำหนด
เนื่องจากการสอบภาค ก ตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักสูตรการสอบไว้แตกต่างจากภาค ก ของ ก.พ. กล่าวคือ จะมีการสอบในเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 25 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย 25 คะแนน
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการใน อปท. 50 คะแนน
ดังนั้น การนำผลการสอบภาค ก ของ ก.พ. มาใช้ในการสอบของ กสถ. จึงไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก กลางโดยหากจะเพิ่มการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะกำหนดเพิ่มเติมในการสอบภาค ก ที่ กสถ. จะดำเนินการได้แต่หากให้นำผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาใช้ได้ นอกจากเกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ต้องสอบ ทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค ของ กสถ. ในคราวเดียวกัน และเกิดปัญหาในการดำเนินการสอบได้

สำหรับตำแหน่งที่จะเปิดสอบแบ่งเป็น
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 1,284 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 1,314 อัตรา
รวม จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา

ส่วนจะได้มหาวิทยาลัยไหนที่จะจัดดำเนินการสอบต้องติดตามข่าวต่อไป

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 24 มกราคม 2558
ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบรับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา ลุ้น กสถ. ประชุมวันที่ 29 มกราคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จากจำนวน 76 จังหวัดร้องขอให้ กสถ.สอบจำนวน 130 ตำแหน่ง รวม 4,067อัตรา กสถ.มีแนวทางให้ อปท.แก้ไขปัญหาโดยวิธีการรับโอน สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน หรือขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของ กสถ.ที่ยังคงค้างอยู่ใน 10 เขต ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว กสถ.คาดว่าจะเหลือเพียง 30 ตำแหน่ง จำนวน อัตรา 2,598 อัตราเท่านั้น ที่ กสถ.จะเปิดสอบแข่งขัน รอบที่ 2
วันที่ 29 มกราคม 2558 กสถ.นำเสนอขออนุมัติจาก ก กลาง เพื่อเปิดสอบ พร้อมทั้ง เสนอสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบการสอบแข่งขันในครั้งนี้โดยจะต้องทำแผนการดำเนินการสอบ มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบฯลฯ เสนอต่อ คณะกรรมการกลาง ก อบต/กท/ กจ เพื่อขออนุมัติต่อไป
เมื่อคัดเลือกสถาบันการศึกษาแล้วเสร็จ กสถ.ก็สามารถประกาศรับสมัครสอบแข่งขันได้เลย
หลังจากประชุมวันที่ 29 มกราคม 2558 แล้วถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาแจ้งให้ทราบครับ

ข้อมูลจาก : ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล


UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 24 ธันวาคม 2557
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสอบท้องถิ่นในภาพรวมทั้งประเทศอีกครั้ง!!!

เรื่องการสอบของท้องถิ่น ได้มีการกำหนดกติกาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกระบวนการจัดการ ดำเนินการสอบ ตั้งแต่ ก่อนขออนุมัติการสอบ / การคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่จะดำเนินการสอบ / การดำเนินการตามกระบวนการสอบของหน่วยงานดำเนินการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดเท่านั้น
ส่วน อปท.ที่ได้เปิดสอบไปแล้ว และมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการสอบ ที่เกิดขึ้นในหลายๆ อปท.หลายจังหวัด หากทาง ก กลาง ได้ติดตามและพิจารณาแล้วเห็นว่าดำเนินการไม่ชอบ ก็จะนำไปสู่กระบวนการพิจารณาคำสั่งทางการปกครองมีผลต่อตำแหน่งของท่านนายก อปท.และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
และในวันที่ 25 ธันวาคม นี้ ทาง กสถ.จะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อทำการเปิดสอบแข่งขันเพื่อหาบุคคลมารับราชการกับ อปท.ในภาพรวมทั้งประเทศอีกรอบหนึ่ง

ผลการประชุม ก.กลาง อบต.และการประชุมร่วมของ ๓ ก กลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๕๗ ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา


UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2557
เรื่องสอบแข่งขัน อบต. โดยให้ อปท.สอบเองทั้งๆมีบัญชีจาก กสถ. ไว้แล้ว หลายจังหวัดอย่างอุดรธานีให้โรงเรียนอนุบาลสอบข้าราชการ ผิดหลักวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้สถาบันทางการศึกษาคือมหาวิทยาลัยเท่านั้น และแถมการออกข้อสอบทำกันอยู่ 3 คน ถ่ายเอกสารแจกอ้างว่าคนสมัครน้อยไม่มีกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ กรรมการออกข้อสอบ หรือบางแห่งพอจะสอบจริงก็ทำหนังสือไปแจ้งว่า อปท.ขอเอาข้อสอบของตนเอง หรือบางแห่งก็เอาบุคคลธรรมดามาสอบ เข้าทำนอง "ซื้อขายตำแหน่ง"กัน ผมว่าเรื่องนี้ รมต.มหาดไทยหรือหัวหน้า คสช. คงจะต้องมาดูแลเองแล้วอย่าปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้เลย ท้องถิ่นเสียหายมากวันที่ 27 พ.ย. คงนำเข้าที่ประชุม ก กลาง ตัดสินใจครับ
ที่มา : ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย, โป่งผา, โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2557
รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 1 ตุลาคม 2557
อปท.ในจังหวัดอุบลราชธานีจะเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในหลาย อปท. โปรดติดตามข่าว

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 3 กันยายน 2557
ก.กลางหนุนเลิก-ให้อปท.สอบบรรจุ

จากการให้ข่าวโดยนายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย มีแนวทางอยู่ 3 แนวทาง คือ
1. ให้กสถ.ดำเนินการสอบภาค ก. และภาค ข. และให้ อปท.ดำเนินการสอบในภาค ค.
2. ให้กสถ.ดำเนินการสอบในภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.และ อปท.บรรจุแต่งตั้งฯ
3. เหมือนเดิมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ คือร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน และอปท.เปิดสอบเอง

โดยหาข้อสรุปภายในเดือนกันยายน 2557 นี้


UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2557
จากการประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมได้มีแนวคิดจะให้ กสถ. ดำเนินการเปิดสอบภาค ก. และภาค ข. ส่วนภาค ค. จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาระเบียบ ข้อกฏหมาย และให้รายงานเสนอในการประชุมในเดือนหน้า

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2557
ตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ให้สำรวจความประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นั้น แต่มีเพียง 23 จังหวัดเท่านั้นที่ส่งข้อมูลมาให้
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงแจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เรื่อง สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยส่งข้อมูลให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
รายละเอียด

บัญชีสรุปตำแหน่งต่างๆ ที่ อปท. ร้องขอ ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนบัญชีภาคเหนือ เขต 1
รายละเอียด

กสถ.สำรวจท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์จะให้ กสถ.ดำเนินการสอบแทนแล้ว!!! โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ กสถ.ดำเนินการสอบแทน ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลการร้องขอส่งให้ กสถ.ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
รายละเอียด

ติดตามข่าวการหารือในเรื่องตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู้สอบผ่าน และที่มีผู้สอบผ่านไม่ครบจำนวน คาดอาจมีการสำรวจอัตราใหม่อีกครั้งก่อนจะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่


บัญชีอัตราว่างตามตำแหน่ง ตามเขต และจำนวนผู้สอบผ่าน
- จำนวนอัตราว่างมี 7,179 อัตรา 
- มีผู้สอบผ่านรวมทั้งหมด 4,864 คน 
- บางตำแหน่งไม่มีผู้สอบผ่าน 
- บางตำแหน่งบางเขตมีผู้สอบผ่านน้อยกว่าจำนวนอัตราว่าง 
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 มีผู้ผ่านเกณฑ์มากที่สุด จำนวน 2,166 คน โดยมีจำนวนอัตราว่าง 427 อัตรา
- มี 8 ตำแแหน่งที่มีผู้สอบผ่านมากกว่าจำนวนอัตราว่าง
- จำนวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ใน 8 ตำแหน่ง มีจำนวน 2,120 คน ที่เกินจำนวนอัตราว่าง (เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 เท่ากับ 1,739 คน)
- จำนวนอัตราที่ยังว่างอยู่เท่ากับ 7,179 - (4,864 - 2,120) = 4,435 อัตรา

สรุป ยังมีอัตราว่างเหลืออยู่ จำนวน 4,435 อัตรา

ต้องติดตามกันต่อไปว่า กสถ. จะดำเนินการอย่างไรกับอัตราว่างที่ยังเหลืออยู่

ขอบคุณข้อมูลจากปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
สรุปโดยทีมงาน ประกาศผลสอบ.com

ดูภาพใหญ่
ดูภาพใหญ่
ประกาศผลสอบท้องถิ่นภาค ค. วันที่ 17 มิถุนายน 2557 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ส่วนจะมีการเปิดสอบใหม่อีกครั้งหรือไม่ยังไม่มีข่าว
-----------------------------------------------------------------------

...สอบแข่งขัน อปท.อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ กสถ.และ เป็นประธานการประเมินผล...
..นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการสอบแข่งขันของ อปท.ผมเป็นคนหนึ่งในกรรมการที่เสนอให้สอบที่ส่วนกลางที่เดียว แต่บัญชีสอบแข่งขันยังเป็นของเขตการสอบทั้ง ๑๐ เขต เช่นเดิม แต่ก็ไม่สามารถทำได้ มติที่ประชุมให้สอบตามเขตการสอบ ซึ่งก็ต้องยอมรับในมติ และมาคิดหาวิธีการในการป้องกันการทุจริต ที่อาจจะเกิดจากการสอบ จนมีมาตรการ เรื่องเครื่องแต่งกาย การออกข้อสอบ ๓ ชุดใน ๑ ตำแหน่งเพื่อกันการคัดลอก การให้ออกกำลังกายระหว่างสอบเพื่อป้องกันพวกยิงข้อสอบให้ขาดช่วงขาดจังหวะ การป้องกันในการออกข้อสอบ การเก็ษ การพิมพ์ การกระจายข้อสอบ การนำส่งคืน รวมถึงการตรวจกระดาษคำตอบ

..วันนี้ผลที่ออกมาจากการที่คนมาสมัครสอบ ๕๑๑,๓๗๔ คนที่มีคุณสมบัติสอบ แต่มีผู้เข้าสอบจำนวน ๒๘๒,๔๖๐ คน ขาดสอบถึง ๒๒๘,๙๑๔ คน และผ่านเพียง ๔,๘๖๔ คน(คนที่ผ่าน คือคนที่สอบผ่านภาค ก และ ข ทั้งสองภาคๆละ ๖๐ % เท่านั้น ไม่ใช่เอา ภาค ก และ ข มารวมกันแล้วได้ ๖๐ % นะครับ) เมื่อเทียบอัตราส่วนคนที่สอบผ่าน ประมาณ ๑.๗๓ % เท่านั้น เหตที่สอบผ่านน้อยจะด้วยเหตไรก็แล้วแต่ สุดแท้แต่ละเหตผลของแต่ละท่าน แต่สำหรับผมคนที่อ่านหนังสือเต็มที่แล้วยังไม่ได้ อย่าท้อ และต้องมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อ ความพยายาม ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเท่านั้น จะทำให้ท่านสำเร็จได้ในวันข้างหน้าครับ

..ส่วนคนที่สอบผ่าน ภาค ก และ ข ใน ๔,๘๖๔ คน ผมขอชื่นชม ว่าท่านสอบได้เพราะตัวท่านเอง เท่าที่ผมนั่งเป็นกรรมการ ผมเชื่อว่าไม่มีการทุจริต เพราะเราป้องกันทุกวิถีทาง ก็ขอให้ท่านที่สอบผ่านและกำลังรอสอบสัมภาษณ์ เมื่อท่านได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการท้องถิ่น จงยืนอยู่บนระเบียบ กติกา และตั้งใจทำงานอย่างทุ่มเทต่อไป อุปสรรคในการทำงาน ขอให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขภายใต้กติกาที่มีอยู่ ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายทำได้ครับ

..ส่วนใคร ที่สอบไม่ผ่าน เพราะไปเชื่อมั่น พวกตกเบ็ด พวกวิ่งเต้น ตอนนี้ก็คงจะรับรู้ได้แล้วใช่ไหมครับ ว่าไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ครับ..เพราะท้องถิ่นเองก็อยากได้คนที่มีคุณภาพ คนที่มีความรู้ ไม่อยากได้คนที่คิดจะโกงตั้งแต่ยังไม่ทันสอบ ยังไม่ทันเข้าทำงาน เราไม่ต้องการ...จริง..

..สอบสัมภาษณ์ ๗ และ ๘ มิถุนายน นี้ เตรียมตัวให้พร้อมครับ ผมเชื่อมั่นว่า รุ่นนี้ อปท.เราจะได้คนมีความรู้คนมีคุณภาพแน่นอน ท่านทั้งหลายที่สอบได้ก็อย่าทำให้ผมผิดหวังนะครับ เพราะ กรรมการ กสถ.พยายามอุตส่าห์ทำทุกวิถีทาง ในการป้องกัน จนได้ท่านมาอย่างภูมิใจ 

..ส่วนใครที่ถามว่าจะมีการเปิดสอบอีกหรือไม่ คงต้องรอให้มีการประชุมกรรมการกันก่อนครับ ว่าส่วนที่ยังขาด ที่ประชุมจะมีมติว่าอย่างไร ขอให้ท่านที่ยังไม่ผ่าน เตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ในทางที่ถูกต้องรับรองไม่เสียหายต่อตัวท่านครับ

..ส่วนใครที่มาร้องเรียน ว่ามีสมาคมไหนติวรับรองผล เสียเงินไป ๒๐,๐๐๐ ถ้าไม่ผ่านคืนเงิน ท่านไปเรียกร้องกันเองผมไม่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนใครที่ไปติวฟรีกับฝ่ายวิชาการของสมาพันธ์ฯ แล้วสอบผ่าน ส่งข่าวหรือแจ้งทางนี้บ้างก็ดีครับ เพื่อจะได้รู้ว่า สิ่งที่สมาพันธ์ฯทำ มันเกิดผลและควรทำต่อไป

..ต้องขอบคุณอธิบดี กรรมการ ก กลาง ทั้ง อบจ./เทศบาล/อบต. ที่สำคัญกรรมการ กสถ.ทั้ง ๑๓ ท่าน ที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ในการสอบครั้งนี้ขอบคุณจริงๆ
โปรดรับการคารวะด้วยความเคารพ จากใจผมครับ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
๒๖ พ.ค.๕๗


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399- ได้ทั้งภาค ก และ ข

หนังสือ vcd 699 รวมค่าจัดส่ง EMS


ชุดติว 2500 บาทส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

1.  ทุ่งมะขามหย่อง  คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด

                   . ความยากจนของประชาชน                                . ความสามัคคี ของประชาชน

            . ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง        . ไม่มีข้อถูก

2.       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ

ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา                 ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์                                   ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา

3.       เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค. นายบัน คี มุน

ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4.       การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร

ก. พยุหยาตราสถลมารค                                     ค. พยุหยาตราสาชลมารค

ข. พยุหยาตราชลมารค                                        ง. พยุหยาตราธารายมารค

5.       เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า

               ก. เรืออังสมา                                                                         ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ข. เรืออังสนา                                                                        ง. เรือสนานัง

6.       กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า

ก. อปท.                                  ค. กส.ท.

ข. สถ.                                                  ง. กปถ.

7.       ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ

ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                 ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร

ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8.       ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน

ก. นายปองพล อดิเรกสาร                  ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา

ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน                             ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ

9.       ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี                                                                           ค. ปลัดกระทรวง

ข. อธิบดี                                                                                ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10.    บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

               ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (
Vision)

ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   

ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา

                ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                           

ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

11.    เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ

ก. เนปิดอว์                                                                            ค. ย่างกุ้ง

                ข. มัณฑะเลย์                                                                        ง. เปียงมะนา

12.    ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

ก. อำเภอ                                                                ค. เทศบาล

                ข. องค์การบริหารส่วนตำบล                            ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

13.    สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. ฟิลิปปินส์                                                                         ค. มาเลเซีย

                ข. อินโดนีเซีย                                                                      ง. ไทย

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

1.       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มีผลบังคับใช้วันใด
ก. 
17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ค.  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496

ง.  
7   มีนาคม   พ.ศ. 2496
ตอบ  ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
         มาตรา 
2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.       พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.ใด
ก.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2484 

ข.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2485 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2486
ง.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2487
ตอบ    ค. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2486
         
มาตรา  3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2486  และบรรดากฎหมาย  กฎข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

3.       เทศบาลตำบลได้แก่  ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น  ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  ชื่อ                                                                     ข.  เขตเทศบาล
ค.  ชื่อและเขตเทศบาล                                       ง.  ชื่อนายก
เทศบาล
ตอบ
  ค.  ชื่อและเขตเทศบาล            
            
มาตรา  9  เทศบาลตำบล  ได้แก่  ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย

4.       เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  5,000  คน                                                        ข.  10,000  คน
ค. 
15,000  คน                                                      ง.  20,000 
คน
ตอบ  ข.  10,000  คน
 
มาตรา 10  เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัด  หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

5.       เทศบาล  ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก. 
20,000  คน                                                      ข.  30,000  คน
ค. 
15,000  คน                                                      ง.  50,000 
คน
ตอบ  ง.  50,000  คน
         
มาตรา   11  เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป  โดยราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

6.       การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น
ก.  ประกาศกฎกระทรวง                                    ข.  เทศบัญญัติ
ค.  พระราชกำหนด                                             ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

          
มาตรา  12  ภายในบังคับมาตรา  9  มาตรา 10  และมาตรา  11  การเปลี่ยนชื่อเทศบาลนครหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

7.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ก.  หนึ่งในสี่                                                         ข.  สองในสาม
ค.  สามในห้า                                                        ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ก.  หนึ่งในสี่

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดทำประชามติในเขตเทศมนตรีผลของประชามติให้นำมาใช้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ  และให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิอย่างอื่น

8.       สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
ข.  สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
ค.  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

           
มาตรา  15  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวนดังต่อไปนี้
            1)  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน
           
2) 
สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน
           
3)  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2013-01-09
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ

แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

แนวข้อสอบช่างโยธา

แนวข้อสอบช่างสำรวจ

และตำแหน่งอื่นๆ

 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

แนวข้อสอบนายช่างโยธา

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ

และตำแหน่งอื่นๆ

 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

แนวข้อสอบนิติกร

แนวข้อสอบบุคลากร

แนวข้อสอบวิศวโยธา

แนวข้อสอบสถาปนิก

แนวข้อสอบสันทนาการ

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2013-09-01
สอบๆครับ
  • รูปภาพ:ท้องถิ่น 222 copy (1).jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้