ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6272เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1.       ข้อใดคือทรัพยากรมนุษย์

ก.       Human  Capital                                                            ค. Core Competency

ข.       Human  Resource                                                       ง.  Human  Resource  Management

ตอบ  ข.  Human   Resource

2.       ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ก.     กระบวนการเพิ่มความรู้  ความสามารถ  โดยรวมของประชากรในสังคม 

ข.      กระบวนการเพิ่มความรู้  ความชำนาญ  และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม 

ค.     ผลรวมของความรู้  ความชำนาญ  ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ 

ง.      กิจกรรมต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ  ซึ่งจะมีผลต่อระดับรายได้ที่เป็นเงิน

ตอบ   ข. กระบวนการเพิ่มความรู้  ความชำนาญ  และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม 

3.       ข้อใดเป็นขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ก.       การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์                                     ค. การพ้นจากองค์การหรือการทำงาน 

ข.       การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                     ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ

4.       การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ก.       ยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง

ข.       มุ่งเน้นงานธุรการบุคคลและยึดติดกับกิจกรรมที่ทำ

ค.       จัดโครงสร้างการบริหารโดยยึดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5.       เทคโนโลยีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะซึ่งติดตัวคนในองค์กรและมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน  เรียกว่าอะไร

ก.       ทุนมนุษย์                                                      ค. สมรรถนะ

ข.       ทรัพยากรมนุษย์                                           ง. ความสามารถหลัก

ตอบ  ก. ทุนมนุษย์ 

 

6.       ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ก.       วางแผนกำลังคน                                                         ค. การให้รางวัล

ข.       การเลื่อนตำแหน่ง                                                       ง. การบรรจุแต่งตั้ง

ตอบ   ค. การให้รางวัล

7.       ข้อใดคือลักษณะการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์

ก.       ต้องรู้และเข้าใจในงานองค์กร

ข.       ต้องสร้างความเชื่อมั่น  เชื่อถือ  และซื่อสัตย์

ค.       ต้องรู้และเข้าใจในคนขององค์การ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

8.       ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ก.       ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน

ข.       สร้างความรอบคอบเกี่ยวกับกำลังคนได้ล่วงหน้า

ค.       เตรียมมาตรการรับมือปัญหากำลังคนได้แต่เนิ่นๆ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

9.       Human  Resource  Scorecard  คืออะไร

ก.       กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนขององค์การ  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข.       ตัวชี้วัดทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้ ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  การทำงาน  ประสบการณ์  คุณลักษณะของแต่ละบุคคล  มาวัด

ค.       ตัวชี้วัดทั้งองค์การ และกระจายความสำคัญของปัญหาในการวัดผลการดำเนินงานโดยใช้  4  ด้าน

ง.       คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ / ความสามารถ  ตลอดจนทัศนคติที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตอบ  ข. ตัวชี้วัดทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้ ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  การทำงาน  ประสบการณ์  คุณลักษณะของแต่ละบุคคล  มาวัด

 

 

 

 

10.    หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่  คือ

ก.       MPM                                                             ค. NPM

ข.       PMN                                                              ง. NMP

ตอบ   ค. NPM

11.    NPM   หมายถึง

ก.       การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมไปเป็นการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

ข.       การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบบริหารราชการแบบใหม่ไปเป็นการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแนวเก่า

ค.       การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบบริหารราชการไปใช้ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่

ง.       ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ก. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิมไปเป็นการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

12.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนระบบราชการ

ก.      ปรับระบบวิธีการบริหารงานจากเดิมที่ต่างคนต่างทำ  เป็นแบบบูรณาการเชื่อมโยง

ข.      ปรับระบบวิธีการทำงานจากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก  มาเป็นการใช้คน

ค.      เปลี่ยนการทำงานเพื่อระบบและตามระเบียบ  เป็นการทำงานเพื่อผู้รับบริการ 

ง.      ปรับเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารสั่งการ  เป็นวงจรเครือข่ายและประสานงานในแนวราบมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ตอบ   ข. ปรับระบบวิธีการทำงานจากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก  มาเป็นการใช้คน

13.    ข้อใด ไม่ใช่ ปัญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ก.      ใช้คนน้อย

ข.      ไม่ได้รับความเชื่อถือ  ศรัทธาจากประชาชน

ค.      ทำงานอยู่ในกระบวนทัศน์ / ค่านิยมเดิม

ง.      การพัฒนายังไม่ทั่วถึง / ตรงเป้าหมาย

ตอบ   ก. ใช้คนน้อย

 

 

 

 

14.    ข้อใดเป็นปัญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ก.      ยังทำงานไม่เต็มศักยภาพ

ข.      ค่าตอบแทนไม่สอดคลองกับค่าครองชีพ

ค.      มีปัญหาทุจริงคอรัปชั่น

ง.      ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

15.    ข้อใดคือคุณลักษณะของตัวบุคคลที่คาดหวังในภาครัฐ

ก.      มีคุณภาพ  เป็นมืออาชีพ  มีความสามารถในการเรียนรู้

ข.      มีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง  ซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม 

ค.      มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ง.      ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (เนื้อหา +แนวข้อสอบ)
(๒) แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ แนวข้อสอบด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Reading )

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

1.     ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารคือ 

        ก.    คน                                                                                          ข.    เงิน 

        ค.    วัสดุสิ่งของ                                                                           ง.     วิธีการจัดการ 

        ตอบ       ก.  คน 

2.     ทรัพยากรพื้นฐานของบริหารคือข้อใด 

        ก.    คน  เงิน                                                                                 ข.    วัสดุสิ่งของ 

        ค.    วิธีการจัดการ                                                                        ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

3.     การกระทำเพื่อให้การทำงานของบุคลากรในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหาร 

        งานบุคคลเป็นภารกิจโดยตรงของผู้ใด 

        ก.    ผู้จัดการ                                                                                 ข.    หัวหน้าฝ่าย 

        ค.    ผู้บริหารระดับสูง                                                                ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  ผู้บริหารระดับสูง 

4.     เป้าหมายที่ดีที่สุดในการบริหารงานบุคคลคือข้อใด 

        ก.    การมอบหมายงานให้บุคลากรทำอย่างมีประสิทธิภาพ 

        ข.    การสรรหาคนดีมาปฏิบัติงานกับองค์การ 

        ค.    การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 

        ง.     การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้นไว้ตลอดไป 

        ตอบ       ง.  การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้นไว้ตลอดไป 

5.   กระบวนการการจัดหน้าที่ในการบริหารงานของนักบริหาร คือข้อใด 

        ก.    การวางแผน                                                                          ข.    การจัดองค์การ             

        ค.    การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ                                       ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

6.     ข้อใดเป็นการคัดเลือกในระบบอุปถัมภ์ 

        ก.    แต่งตั้ง                                                                                   ข.    สอบแข่งขัน 

        ค.    สอบคัดเลือก                                                                         ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ก.  แต่งตั้ง 

7.     เป้าหมายสำคัญในการบริหารงานบุคคลคืออะไร 

        ก.    การหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ                              

        ข.    การเสาะแสวงหาคนดีมีคุณธรรมให้แก่องค์การ 

        ค.    การสรรหา ธำรงรักษาและพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถให้แก่หน่วยงาน 

        ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  การสรรหา ธำรงรักษาและพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถให้แก่หน่วยงาน 

8.     ภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลคืออะไร 

        ก.    กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน        ข.    การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 

        ค.    การสรรหา ธำรงรักษา พัฒนาและบริการ                      ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

9.     ระบบการเล่นพวก การชอบพอเป็นพิเศษ จัดอยู่ในระบบใด 

        ก.    ระบบทาส                                                                             ข.    ระบบอุปถัมภ์ 

        ค.    ระบบคุณธรรม                                                                     ง.    ระบบสรรหา 

        ตอบ       ข.  ระบบอุปถัมภ์ 

10.  การพัฒนาองค์การคือข้อใดต่อไปนี้ 

        ก.    การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา 

        ข.    การมอบหมายงานให้คนอื่นทำ 

ค.    การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในหน่วยงาน 

ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ก.  การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา 

11.  คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร คือข้อใด 

        ก.    สังคหวัตถุ 4                                                                          ข.    อิทธิบาท 4 

     ค.    พรหมวิหาร 4                                                                       ง.    ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ค.  พรหมวิหาร 4 

12.  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว คือ 

        ก.    การสั่งการ                                                                             ข.    การจัดการ 

        ค.    บุคคล                                                                                     ง.    การติดต่อสื่อสาร 

        ตอบ       ค.  บุคคล 

13.  MBO  คือการบริหารโดยมุ่งไปตามข้อใด

        ก.    มุ่งไปที่วิธีการ                                                                       ข.    มุ่งไปที่ผลงาน 

        ค.    มุ่งไปที่ตัวบุคคล                                                                   ง.    มุ่งไปที่วัตถุประสงค์ 

        ตอบ       ง.  มุ่งไปที่วัตถุประสงค์ 

14.  นักบริหารหมายถึงข้อใด 

        ก.    ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ                                                 ข.    ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 

        ค.    ผู้ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ            ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

15.  การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญคือ 

        ก.    เป้าหมาย ร่วมกันสั่งการ และควบคุมด้านการเงิน       

        ข.    เป้าหมาย กระบวนการ การตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ และประชาชน 

        ค.    เป้าหมาย  มาตรฐาน  การตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ  และประชาชน 

        ง.     เป้าหมาย  แผนงาน  การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ และประชาชน 

        ตอบ       ข.  เป้าหมาย กระบวนการ การตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบ และประชาชน 

16. การบริหารงานแบบ BUREAUCRACY  ของ  MAX WEBER  คือข้อใด 

        ก.    บุคคลย่อมยอมรับวิธีการนอกแบบโดยมีมนุษยสัมพันธ์ส่วนตัว 

        ข.    การที่บุคคลมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด 

        ค.    มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เครื่องจักร จึงไม่อาจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้ 

        ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ค.  มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เครื่องจักร จึงไม่อาจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้ 

17.  ขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล คือข้อใด 

        ก.    การวางแผนกำลังคน                                                          ข.    การรับคนเข้าทำงาน 

        ค.    การกำหนดโครงสร้างการบริหาร                                    ง.    การรับคนเข้าทำงาน 

        ตอบ       ก.  การวางแผนกำลังคน 

18.  วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือข้อใด 

        ก.    การให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค                        ข.    ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 

        ค.    สนับสนุนการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                        ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

19.  Merit System  ต่างกับ  Spoils System  ตามข้อใด

        ก.    ความสามารถของบุคคล                                                     ข.    ความมั่นคงในการทำงาน 

        ค.    ความเป็นกลางทางการเมือง                                              ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

20.  การพัฒนาด้านใดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม 

        ก.    การพัฒนาอุตสาหกรรม                                                     ข.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

        ค.    การพัฒนาทางการเมือง                                                     ง.    การพัฒนาเศรษฐกิจ 

        ตอบ       ข.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

21.  วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล คือข้อใด 

        ก.    การแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด                                  ข.    การวางแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน 

        ค.    การวางโครงสร้างการบริหารในองค์การ                       ง.    การพัฒนาบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 

        ตอบ       ง.  การพัฒนาบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 

22.  ใครเป็นคนเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่แน่นอน 

        ก.    Max Weber                                                                          ข.    Elton Mayo

        ค.    Abraham Maslow                                                               ค.    Douglas Mcgregor

        ตอบ       ก.  Max Weber 

23.  ระบบอุปถัมภ์มีข้อบกพร่องในเรื่องใด 

        ก.    ความล่าช้าในการทำงาน                                                   ข.    การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานได้ยาก 

        ค.    หลักประกันความมั่นคงในการทำงาน                           ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  หลักประกันความมั่นคงในการทำงาน 

24.  การให้บริการของฝ่ายการบริหารงานบุคคลที่เห็นได้ชัดเจนคือข้อใด 

        ก.    การรับสมัคร  การสัมภาษณ์                                               ข.    การสอบคัดเลือก 

        ค.    การประเมินการปฏิบัติงานและสวัสดิการ                     ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

25.  การบริหารงานบุคคลของไทยได้รับวิวัฒนาการมาจากระบบใด 

        ก.    ระบบคุณธรรม                                                                     ข.    ระบบอุปถัมภ์ 

        ค.    ระบบราชการ                                                                       ง.    ระบบเจ้าขุนมูลนาย 

        ตอบ       ง.  ระบบเจ้าขุนมูลนาย 

26.  การบริหารบุคคล คำว่า  “Put the right man on the right job”  หมายถึงข้อใด

        ก.    การใช้คนตามความจำเป็นของงาน                                 ข.    การบริหารจัดการเกี่ยวกับคน 

        ค.    การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน                                         ง.    การจัดการเรื่องคนและเรื่องงาน 

        ตอบ       ค.  การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

27.  การบริหารบุคคลในปัจจุบันมีลักษณะที่สำคัญตามข้อใด 

        ก.    การพัฒนาและแรงงานสัมพันธ์                                       ข.    การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ 

        ค.    การให้ความสำคัญทางด้านสวัสดิการแก่คนงาน          ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

28.  การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

        ก.    คนและเงิน                                                                           ข.    คนและงาน 

        ค.    เงินและงาน                                                                         ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ข.  คนและงาน 

29.  ผู้นำมีกี่ประเภท 

        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท 

        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    5  ประเภท 

        ตอบ       ข.  3  ประเภท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้