ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4282เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เปิดสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม) รวม 4 อัตรา (3-11 เม.ย.55)

 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการผลิตพืช หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลิตทางการเกษตร ด้านพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการจัดการพัฒนาชุมชนและพึ่งพาตนเองมากขึ้น 
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 
5. ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ความรู้ด้านการเกษตร 3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
- สมรรถนะ
1. ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3. การคิดวิเคราะห์ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารโดยการพูด 6. บุคลิกภาพและการปรับตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- เกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร _จากสนามสอบจริง
- แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1
- แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 2
- แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 3
- แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวแนวข้อสอบข่าวและเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1.      การส่งเสริมการเกษตร มีความหมายอย่างไร?
    ก.     การบริการช่วยเหลือประชาชน ชาวไร่ ชาวนา
    ข.     วิธีการให้การศึกษา เพื่อปรับปรุงเทคนิคทางการเกษตร
    ค.     การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรายได้ของเกษตรกร
    ง.     ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2.     ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของงานส่งเสริม?
    ก.     กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้นำในระดับท้องถิ่น
    ข.     เน้นความสามารถในการช่วยตัวเอง
    ค.     เน้นให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากร กำลังความสามารถและวัสดุของเขาเอง
    ง.     รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้
    ตอบ ง. รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้
3.     ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
    ก.     งานส่งเสริม คือระบบการให้การศึกษานอกโรงเรียน
    ข.     งานส่งเสริมอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน
    ค.     การส่งเสริมไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียนและหลักสูตรของการเรียนการสอนที่แน่นอน
    ง.     ไม่มีคำตอบ
    ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
4.     การส่งเสริมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
    ก.     การผลิตทางการเกษตร                ข.   คหกรรม
    ค.     สินเชื่อทางการเกษตร                ง.   ไม่มีคำตอบ
    ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
5.     การส่งเสริมคือการให้การศึกษาแก่บุคคลประเภทใด?
    ก.     เกษตรกร                    ข.   แม่บ้าน
    ค.     บุตรหลานเกษตรกร                ง.   ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. เกษตรกร แม่บ้าน บุตรหลานเกษตรกร

6.     งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
    ก.     การปรับปรุงชุมชน                ข.   การพัฒนาความเป็นผู้นำ
    ค.     กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ            ง.   ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
7.     งานส่งเสริมการเกษตรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
    ก.     การปรับปรุงชุมชน                ข.   การพัฒนาความเป็นผู้นำ
    ค.     กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ            ง.   ไม่มีคำตอบ
    ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
8.     วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่?
    ก.     สร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ภาคภูมิใจในอาชีพ
    ข.     เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการไปสู่เกษตรกร
    ค.     เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อการบริโภคในครอบครัวขอตนเอง
    ง.     ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
9.     ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
    ก.     ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา
    ข.     ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการเมือง
    ค.     ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาจิตวิทยา
    ง.     ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาเศรษฐศาสตร์
    ตอบ ก. ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา
10.     ปรัชญา หมายถึง?
    ก.     ความรู้อันประเสริฐ ความรู้ที่ดีเลิศ ความรู้อันสูงสุด
    ข.     ความเชื่อ แนวคิด และทัศนคติทั่วไปของบุคคลหรือกลุ่ม
    ค.     การรวบรวมความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
    ง.     ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
11.     ปรัชญาการส่งเสริมการเกษตรกำหนดขึ้นเพื่อให้ใครได้ตระหนักและปฏิบัติตาม?
    ก.     ผู้บริหาร                    ข.   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
    ค.     เกษตรกร                    ง.   ข้อ ก. และ ข.
    ตอบ ง. ผู้บริหาร    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร


12.     “แม่แบบแม่บทของความคิด การกำหนดนโยบาย การวางแผนปฏิบัติ” หมายถึงอะไร?
    ก.     ปรัชญา                        ข.   นโยบาย
    ค.     แผนยุทธศาสตร์                    ง.   วิสัยทัศน์
    ตอบ ก. ปรัชญา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบเศรษฐกิจและสังคม
1. เมื่อพิจารณาถึงการส่งเสริมให้เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยได้เจริญขึ้น จะดูได้จากหลักฐานใด
1.   ชามสังคโลก
2.  เส้นทางการค้าขายกับต่างประเทศ
3.  การส่งเสริมปลูกตาล
4.  ซากเตาเผา
5.  การค้าขายสินค้าอุตสาหกรรม

2. สัญญาเบาว์ริ่งเป็นสัญญาที่ไทยทำกับประเทศใด
1.  ฝรั่งเศส
2.  สหรัฐอเมริกา
3.  เนเธอร์แลนด์
4.  โปรตุเกส
    
3. สัญญาเบาว์ริ่งเป็นสัญญาที่ประเทศไทยทำขึ้นกับต่างประเทศในด้านการค้าในสมัย-รัชกาลใด
1.  รัชกาลที่ 2
2.  รัชกาลที่ 3
3.  รัชกาลที่ 4
4.  รัชกาลที่ 5
5.  ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

4. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475 รัฐบาลไทยได้พยายามโอนกิจการของชาวต่างชาติมาเป็นกิจการของรัฐโดยทำกันในรูปของรัฐวิสาหกิจ โดยหวังที่จะต่อต้านกิจการของพ่อค้าชาติใด
1.  จีน
2.  อังกฤษ
3.  สหรัฐอเมริกา
4.  ฝรั่งเศส
5.  โปรตุเกส

5. ข้อใดเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกันมากในสมัยอยุธยา
    1.  การทำเครื่องเรือน
    2.  การทอผ้า
    3.  การทำดาบ
    4.  การทำเครื่องปั้นดินเผา
    5.  การต่อเรือ

6. นโยบายของแนวความคิดแบบชาตินิยมของไทยได้เกิดขึ้นโดยรัฐได้ดำเนินการใด
    1.  ควบคุมการดำเนินอาชีพ
    2.  ดำเนินอาชีพบางอย่างเอง
    3.  ให้คนไทยทำอาชีพได้ทุกอย่าง
    4.  สงวนอาชีพบางอย่างให้คนไทย
    5.  ห้ามคนต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพ

7. การขาดดุลการค้าของไทยนั้น เนื่องมาจากสาเหตุใดมากที่สุด
    1.  การสั่งสินค้าต่างประเทศเข้ามามาก
    2.  ผลผลิตการเกษตรที่ได้ลดลง
    3.  ราคาสินค้าเกษตรลดลง
    4.  การส่งสินค้าไทยออกไปขายน้อย
    5.  คนไทยนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ

8. เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตทางเกษตรเกิดลดลงนั้น รัฐควรจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
    1.  ให้สินเชื่อระยะยาว
    2.  ให้การศึกษาแก่เกษตรกรมากขึ้น
    3.  ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา
    4.  ช่วยด้านการตลาด
    5.  ทำการปฏิรูปที่ดิน

9. ภาคเกษตรมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไร
    1.  เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักของประชาชนไทย
    2.  เป็นแหล่งจ้างแรงงานของประเทศ
    3.  เป็นสาขาที่ทำรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
    4.  เป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศ
    5.  สินค้าเกษตรบางประเภทเป็นที่ต้องการจากต่างประเทศมาก

10. ลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยด้านการเกษตรคือข้อใด
    1.  มีการส่งออกข้าว พืชไร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด
    2.  การเติบโตของสินค้าเกษตรมีมาก
    3.  สินค้าเกษตรของไทยยังเป็นผู้นำอยู่ในตลาดโลก
    4.  การนำเข้าสินค้าบางอย่างในต่างประเทศยังคงเพิ่มมากขึ้น
    5.  ประเทศต่าง ๆ มาติดต่อการค้ามากมาย

11. ข้อใดเป็นความสำคัญของตลาดสินค้าเกษตรในระบบเศรษฐกิจ
    1.  มีการซื้อขายสินค้าหลายชนิดกระจายทั่วไป
    2.  มีการดำเนินกิจกรรมการตลาดของเกษตรกรจำนวนมาก
    3.  เป็นแหล่งรวมตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเกษตร
    4.  มีการจัดของตลาดระดับต่าง ๆ ตามชนิดประเภทพืชผลเกษตร
    5.  มีพ่อค้าคนกลางมาก

12. การตลาดสินค้าเกษตรจะมีลักษณะอย่างไร
    1.  กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
    2.  มีการทำกิจกรรมของการตลาดที่เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปรวมอยู่ด้วย
    3.  จัดหาสินค้าตามระบบ ลักษณะ หน้าที่รูปแบบ ปริมาณ
    4.  รวมสินค้าด้านปัจจัยการผลิตต่าง ๆอีกด้วย
    5.  พ่อค้าคนกลางสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง

13. ระดับการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างไรในปัจจุบัน
    1.  ยังขาดระบบที่ดี
    2.  มีการพัฒนาเพียงด้านตัวตลาดเท่านั้น
    3.  มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
    4.  ควรลดระดับความยุ่งยากลง ลดระดับการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน
    5.  รัฐยังขาดการสนับสนุน

14. ข้อใดเป็นลักษณะแรงงานในภาคเกษตรของไทยในปัจจุบัน
    1.  แรงงานยังขาดการพัฒนา
    2.  แรงงานมีน้อยลงทุกขณะ
    3.  มีแรงงานทำงานยังไม่เต็มเวลา
    4.  มีแรงงานเป็นฤดูกาล
    5.  ถูกทุกข้อ

15. ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ภาคเกษตรได้อย่างไร
    1.  เลือกพัฒนาด้านการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่ให้ผลตอบแทนสูง
    2.  พัฒนาด้านสังคมไปพร้อม ๆ กัน
    3.  พัฒนาการผลิต การตลาด การบริโภคสินค้าเกษตร
    4.  พัฒนาการทุก ๆ ด้าน ไปพร้อมกัน
    5.  ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้