ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 9029เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์


 
ส่วนที่ 1 งานของเขตพื้นที่การศึกษา

           - โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           - การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

           -  ภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.

           - บทบาทหน้าที่องค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา

 

ส่วนที่ 2  งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์.

        ก. งานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        ข. งานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์

             - บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์

             - บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์

        ค. งานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์

           -  งานบริหารจัดการศึกษา

           -  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา

            -  งานส่งเสริมการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้.

           - งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

           - การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา

            - งานส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

           - งานวิเคราะห์ วิจัยและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา     

          - สรุปสาระสำคัญของบทบาทศึกษานิเทศก์ตามกรอบหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 3.  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการ

 

       กฎหมายหลักของการจัดการศึกษา

           - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545

           - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

           - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

           - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม

           - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

 

      กฎหมายปฏิบัติราชการ

         - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

         - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

         - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

         - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉ.2 (2545) ฉ.3 (2548

          - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539

 

ส่วนที่ 4. ความรอบรู้

      -  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการขับเคลื่อน

      -  สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน329

      -  วิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์

      -  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา370

      -  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

      - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

      - มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

             ข. เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา

             ค. บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

             ง. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา


2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

             ก. งานสารบรรณ                                                         ข. การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร

             ค. งานประชาสัมพันธ์                                                ง. การจัดระบบและบริหารองค์กร


3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด

             ก. งานวิชาการ                                                             ข. งานบุคลากร

             ค. งานแผนและงบประมาณ                                     ง. งานบริหารทั่วไป


4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด

             ก. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                                      ข. การรับนักเรียน

             ค. การส่งเสริมกิจการนักเรียน                                  ง. การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด

             ก. กลุ่มวิชาการ                                                             ข. กลุ่มบริหารบุคคล

             ค. กลุ่มแผนและงบประมาณ                                     ง. กลุ่มบริหารงานทั่วไป


6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

             ค. e-Service                                                                  ง. e-gprocument
7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

             ก. เรื่องงานบุคคล                                                        ข. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ค. การจัดการองค์กร                                                    ง. การบริหารการเงิน


8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

             ก. 4 ชนิด                                                                       ข. 5 ชนิด

             ค. 6 ชนิด                                                                       ง. 7 ชนิด


9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. หนังสือสั่งการ                                                        ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ

             ก. ระเบียบ                                                                     ข. ประกาศ

             ค. ข่าว                                                                            ง. แถลงการณ์


11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ

             ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                           ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

             ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย                                ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ


12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่

             ก. หนังสือด่วนที่สุด                                                    ข. หนังสือด่วนมาก

             ค. หนังสือด่วน                                                            ง. หนังสือปกติ


13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร

             ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

             ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ง. ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน

14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. บันทึก                                                                       ง. หนังสืออิเลคทรอนิกส์


15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

ค. e-Service                                                                  ง. e-Office


16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการที่สุด

             ก. การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน                         ข. แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน

             ค. ประตูเข้าออกของโรงเรียน                                   ง. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่


17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

             ก. ความเข้าใจผิดกัน                                                    ข. การขัดแย้งกัน

             ค. การนินทาวาร้าย                                                      ง. สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด

             ก. ประโยชน์ร่วมกัน                                                   ข. ความต้องการของทั้งสองฝ่าย

             ค. ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้                    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.


19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เงิน                                                                            ข. งาน

             ค. บุคคล                                                                        ง. สถานที่


20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

             ก. ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ              

             ข. ขั้นวางแผน

             ค. ขั้นดำเนินงานตามแผน

             ง. ขั้นวัดและประเมินผล

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

             ก. นันทนาการ                                                             ข. พลังงาน

             ค. การปกครอง                                                             ง. วัฒนธรรม


22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด

             ก. บริเวณโรงเรียน                                                      ข. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

             ค. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน                             ง. ถูกทุกข้อ


23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

             ก. สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง                                 ข. สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ

             ค. นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้                          ง. ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์


24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด

             ก. การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน

             ข. ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

             ค. การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่

             ง. การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้


25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด

             ก. การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา

             ข. ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

             ค. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
          ง. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด

             ก. การควบคุมดูแลสถานที่                                         ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การจัดสร้างอาคารสถานที่


27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด

             ก. กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล

             ข. การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

             ค. ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ

             ง. ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่


28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด

             ก. การจัดสร้างอาคารสถานที่                                    ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การใช้อาคารสถานที่


29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่

             ก. จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน

             ข. ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่

             ค. ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ

             ง. จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน

อาคารตามข้อใด

             ก. อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

             ข. อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า

             ค. ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่

             ง. อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้นจำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)
- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน
- ข้อสอบศึกษานิเทศก์ มากกว่า 5000 ข้อ


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email]decho.by@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ขอด้วยครับขอบคุณมากครับ
ตอบกลับโพสของ (admin)
กำลังจะสอบครับ รบกวนขอด้วยครับ  ขอบคุณครับ
อยากสอบ ศน.อยากรู้แนวข้อสอบ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-08-24
ขอบคุณค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-07
อยากได้ไว้ใช้อ่าน ขอบคุณมาก ๆ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้