ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7591เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ระดับ 1-2 (ท้องถิ่น.เทศบาล อบต.)

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 1. ใครเป็นผู้รักษาการระเบียบนี้ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค. ปลัดกระทรวงมหาดไทยง. ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อ
4 
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจมอบหมายอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกตรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้2. บุคคลตามคำตามข้างต้น สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดได้บ้างก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข. ผู้ว่าราชการจังหวัดค. ถูกทั้ง ก. และ ข.ง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. คำอธิบายจากข้อข้างต้น3. ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารท้องถิ่น”
คือใครก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข. นายกเทศมนตรีค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ(1)  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง4. หีบห่อคืออะไรก. หีบข. ถุงค. ภาชนะอื่นใดง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ (13) “หีบห่อ” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใช้สำหรับบรรจุเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ หรือสำหรับบรรจุเงินเพื่อนำส่ง หรือนำฝากส่วนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5. ระเบียบนี้ใบสำคัญคู่จ่ายคืออะไรก. หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินข. หลักฐานการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับที่ธนาคารค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ (16) “ใบสำคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย6. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ
ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดก. กระทรวงมหาดไทยข. ผู้ว่าราชการจังหวัดค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบ ค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ
6 
บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด
ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น7. รายการใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญ ในใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก. ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงินข. วัน เดือน ปี ที่รับเงินค. จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษรง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ
13 
ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้(1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ(3) ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน(4) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน(5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชำระเงิน(6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชำระเงินค่าอะไร(7) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร(8) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว(9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตำแหน่งผู้รับเงินกำกับอย่างน้อยหนึ่งคน8. กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก
ไม่สามารถนำเงินฝากธนาคารได้ประจำทุกวัน ให้ดำเนินการอย่างไรก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ข. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย
และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของเดือนค. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย
และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณง. ถูกทุกข้อตอบ ก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย
และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ข้อ
20 
ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไป กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้ และให้นำเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์9. ตู้นิรภัยอย่างน้อนต้องมีลูกกุญแจกี่ดอกก. 2 ดอกข. 3 ดอกค. 4 ดอกง. 5 ดอกตอบ ก. 2 ดอก ข้อ
21 
ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก
แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก ตู้นิรภัยหนึ่ง
ๆ ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหนึ่งสำรับ นอกนั้นให้นำฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่นตามที่เห็นสมควร10. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินรักษาไว้
ณ สำนักงานอย่างน้อยกี่คนก. 2 คนข. 3 คนค. 4 คนง. 5 คนตอบ ข. 3 คน ข้อ
22 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินไว้
ณ สำนักงานอย่างน้อยสามคน ในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
เกี่ยวกับรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก. รายรับให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้นข. ถ้าในกรณีฝากไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัยค. กรณีที่จะนำฝากตู้นิรภัยต้องนำไปฝากในวันรุ่งขึ้น
หรือวันทำการถัดไปง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ
34 
เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ
20 ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัย และวันรุ่งขึ้น
หรือวันทำการถัดไปให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการรับส่งเงินก. ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่งและใบรับการรับเงินข. บรรจุลงหีบห่อใส่กุญแจหรือใช้เชือกผูกมัดและตราประจำคลังค. ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกับออกเดินทางไปยังสถานที่รับส่งเงินง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ
36 
ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่นำส่งโดยให้ปฏิบัติดังนี้(1) ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่ง และบันทึกการรับเงิน เพื่อนำส่งให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อในบันทึกพร้อมกับผู้มอบหรือผู้รับมอบเงินทั้งสองฉบับ โดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ มอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก. ให้รับเป็นเงินสดข. รับฝากเช็คค. รับเป็นดร๊าฟง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ
20 
ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14. เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด
ให้หน่วยงานผู้เบิกรับรับส่งคืนหน่วยงานคลังภายใน กำหนดกี่วัน
นับจากวันที่ได้รับจากหน่วยงานคลังก. 10 วันข. 15 วันค. 20 วันง. 30 วันตอบ ข. 15 วัน ข้อ
42 
เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด
ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง15. การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย
และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด
ให้วางฎีกาเบิกเงินได้ถึงเมื่อใดก. วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีนั้นข. วันทำการสุดท้ายของปีนั้นค. ภายในกำหนด 15
วันก่อนวันทำการสุดท้ายของปีนั้นง. ภายในกำหนด 30
วันก่อนวันทำการสุดท้ายของปีนั้นตอบ ข. วันทำการสุดท้ายของปีนั้น ข้อ
43 
การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีนั้น


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ระดับ 1-2 (ท้องถิ่น.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.com


 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
[แจก] แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการเงิน
โดย รุ่นพี่ "memyself.maew"

แนวข้อสอบบัญชี
http://www.upload-thai.com/download.php?id=ec8e023a2519debf73f062dd6acaea29

แนวข้อสอบสารบรรณ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=781618501ff683132f9dbdc13f66dfc3

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พศ.2551
http://zidofile.com/I7A0eD

ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
http://www.ziddu.com/download/16401121/PUSADU.doc.html
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.    ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
         ข้อ 3  ให้ยกเลิก
          1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
          2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
          3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
          4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
          5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
2.    ผู้รักษาตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ  ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
           ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
           ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
3.    คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หมายความว่า
ก.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด        ข.  คณะเทศมนตรี
ค.  ประธานกรรมการสุขาภิบาล            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           “คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
4.    เจ้าหน้าที่งบประมาณ  หมายความว่า
ก.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.  ปลัดเทศบาล, ปลัดสุขาภิบาล
ค.  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
             “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาลปลัดสุขาภิบาล  หัวหน้าปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5.    ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก.  เรียกให้หน่วยงานต่างๆ  เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ   คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ข.  วิเคราะห์งบประมาณ  และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
ค.  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร  งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           ข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้
            1.  เรียกให้หน่วยงานต่างๆ  เสนอประมาณรายรับ  และรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
            2.  วิเคราะห์งบประมาณ  และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
            3.  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร  งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6.    องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก.  กระทรวงมหาดไทย                
ข.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.  สภาท้องถิ่น
ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ  ค.  สภาท้องถิ่น
             ข้อ  11  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
7.    เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจต้องจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ก.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง
ข.  งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ
ค.  งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  งบประมาณเฉพาะการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
            ข้อ 12  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจต้องจ่ายช่วยเหลือระหว่างกันได้
8.    รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ  อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.  หมวดค่าครุภัณฑ์                ข.  ค่าที่ดิน
ค.  ค่าสิ่งก่อสร้าง                ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
               ข้อ  14  รายจ่ายตามแผนจำแนกเป็นสองลักษณะ  คือ
                        1.  รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย
                              ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                              ข.  หมาดค่าจ้างชั่วคราว
                              ค.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ
                              ง.  หมวดค่าสาธารณูปโภค
                              จ.  หมวดเงินอุดหนุน
                              ฉ.  หมวดรายจ่ายอื่นๆ
                         2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และก่อสร้างรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ  และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้