ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2943เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์

1.       ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารคือ?
ก.  คน                                                                                        ข.  เงิน
ค.  วัสดุสิ่งของ                                                                         ง.  วิธีการจัดการ
ตอบ  ก.  คน

2.       ทรัพยากรพื้นฐานของบริหารคือข้อใด?
ก.  คน เงิน                                                                                ข.  วัสดุสิ่งของ
ค.  วิธีการจัดการ                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

3.       การกระทำเพื่อให้การทำงานของบุคลากรในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจโดยตรงของผู้ใด?
ก.  ผู้จัดการ                                                                                ข.  หัวหน้าฝ่าย
ค.  ผู้บริหารระดับสูง                                                               ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  ผู้บริหารระดับสูง

4.       เป้าหมายที่ดีที่สุดในการบริหารบุคคลคือข้อใด?
ก.  การมอบหมายงานให้บุคคลทำอย่างมีประสิทธิภาพ
ข.  การสรรหาคนดีมาปฏิบัติงานกับองค์การ
ค.  การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม
ง.   การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้น
ตอบ  ง.   การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้น

5.       กระบวนการการจัดหน้าที่ในการบริหารงานของนักบริหาร คือข้อใด?
ก.  การวางแผน                                                                        ข.  การจัดองค์การ
ค.  การจัดคนเข้าทำงาน                                                          ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

6.       ข้อใดเป็นการคัดเลือก ในระบบอุปถัมภ์?
ก.  แต่งตั้ง                                                                                  ข.  สอบแข่งขัน
ค.  สอบคัดเลือก                                                                       ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  แต่งตั้ง


7.       เป้าหมายสำคัญในการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก.  การหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ข.  การเสาะแสวงหาคนคนดีมีคุณธรรมให้แก่องค์การ
ค.  การสรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้  ความสามารถให้แก่หน่วยงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  การสรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้  ความสามารถให้แก่หน่วยงาน

8.       ภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก.  กำหนดความต้องการด้านบุคคลของหน่วยงาน
ข.  การตอบสนองความต้องการการของหน่วยงาน
ค.  การสรรหา  ธำรงรักษา พัฒนา และบริการ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

9.       ระบบการเล่นพวก  การชอบพอเป็นพิเศษ จัดอยู่ในระบบใด?
ก.  ระบบทาส                                                                           ข.  ระบบอุปถัมภ์
ค.  ระบบคุณธรรม                                                                   ง.  ระบบสรรหา
ตอบ  ข.  ระบบอุปถัมภ์

10.    การพัฒนาองค์การคือข้อใดต่อไปนี้?
ก.  การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา
ข.  การมอบหมายงานให้คนอื่นทำ
ค.  การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในหน่วยงาน
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ก.  การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา

11.    คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร คือข้อใด?
ก.  สังคหวัตถุ
4                                                                        ข.  อิทธิบาท 4
ค.  พรหมวิหาร 4                                                                    
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ค.  พรหมวิหาร 4

12.    สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหวคือ?
ก.  การสั่งการ                                                                           ข.  การจัดการ
ค.  บุคคล                                                                                   ง.  การติดต่อสื่อสาร
ตอบ  ค.  บุคคล13.     MBO คือการบริหารโดยมุ่งไปตามข้อใด?
ก.  มุ่งไปที่วิธีการ                                                                     ข.  มุ่งไปที่ผลงาน
ค.  มุ่งไปที่ตัวบุคคล                                                                 ง.  มุ่งไปที่วัตถุประสงค์
ตอบ  ง.  มุ่งไปที่วัตถุประสงค์

14.    นักบริหารหมายถึง ข้อใด?
ก.  ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ
ข.  ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
ค.  ผู้ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

15.    การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญคือ?
ก.  เป้าหมาย ร่วมกัน สั่งการ และควบคุมด้านการเงิน
ข.  เป้าหมาย  กระบวนการ การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ และประชาชน
ค.  เป้าหมาย  มาตรฐาน   การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ  และประชาชน
ง.  เป้าหมาย แผนงาน การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ  และประชาชน
ตอบ  ข.  เป้าหมาย  กระบวนการ การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ และประชาชน

16.    การบริหารงานแบบ BUREAUCRACY ของ MAX WEBER คือข้อใด?
ก.  บุคคลย่อมยอมรับวิธีการนอกแบบโดยมีมนุษย์สัมพันธ์ส่วนตัว
ข.  การที่บุคคลมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด
ค.  มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เครื่องจักร  จึงไม่อาจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เครื่องจักร  จึงไม่อาจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้

17.    ขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล คือข้อใด?
ก.  การวางแผนกำลังคน                                                        ข.  การรับคนเข้าทำงาน
ค.  การกำหนดโครงสร้างการบริการ                                   ง. การรับคนเข้าทำงาน
ตอบ  ก.  การวางแผนกำลังคน

18.    วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือข้อใด?
ก.  การให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค
ข.  ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ค.  สนับสนุนการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

19.    Merit System ต่างกับ Spoil System ตามข้อใด?
ก.  ความสามารถของบุคคล                                                   ข. ความมั่นคงในการทำงาน
ค.  ความเป็นกลางทางการเมือง                                            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

20.    การพัฒนาด้านใดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม?
ก.  การพัฒนาอุตสาหกรรม                                                   ข.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.  การพัฒนาทางการเมือง                                                    ง.  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตอบ  ข.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

      ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้