ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 9811เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น ระดับ 1,2

แบบทดสอบวิชา  การป้องกันและระงับอัคคีภัย
.............................................................................................

1.  เมื่อวัตถุได้รับความร้อน  จะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นอย่างไร
   ก.  ละลายไปกับความร้อน         ข.  เกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น
   ค.  มีสภาพคงที่แต่มีความร้อน      ง.  เกิดเป็นถ่าน  กลุ่มควัน  และเปลวไฟ
2.  ไฟมีองค์ประกอบ  3  อย่าง   ข้อใดเป็นองค์ประกอบแรกในการเผาไหม้
   ก.  ความร้อน            ข.  เชื้อเพลิง
   ค.  อากาศ            ง.  ถูกทุกข้อ
3.  แหล่งกำเนิดของการติดไฟมีอะไรบ้าง
   ก.  อุบัติเหตุจากไฟฟ้า         ข.  ฟ้าผ่า
   ค.  การตัดโลหะ            ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ขั้นตอนการดับเพลิงควรทำอะไรก่อน
   ก.  ระบายควัน            ข.  ดับถ่าน
   ค.  พิจารณาสถานการณ์         ง.  การโอบล้อมไฟ
5.  การที่ความร้อนเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล  หรือเนื้อของโลหะ  เรียกว่าการติดต่อลุกลามในข้อใด
   ก.  การนำความร้อน         ข.  การพาความร้อน
   ค.  การแผ่รังสีความร้อน         ง.  การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ
6.  ย่านชุมชนแออัด  ศูนย์การค้า  สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ในระยะเท่าไร
   ก.  1.2  กิโลเมตร             ข.  2.4  กิโลเมตร
   ค.  4.8  กิโลเมตร              ง.  เท่าไรก็ได้
7.  องค์ประกอบของไฟมีอากาศอยู่กี่เปอร์เซ็นจึงจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
   ก.  10-16 %                ข.  16 – 21%
   ค.  21 – 30  %            ง.  50 %  ขึ้นไป
8.  ถ้าเราเข้าใกล้กองไฟที่กำลังลุกไหม้จะรู้สึกว่าร้อน  ความร้อนที่ถูกตัวเราเรียกว่า
   ก.  การนำความร้อน         ข.  การพาความร้อน
   ค.  การแผ่รังสีความร้อน         ง.  การกระเด็นและลอยตัวของลูกไฟ
9.  สัญลักษณ์                รูปสามเหลี่ยมพื้นสีเขียว   เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี
10.  สัญลักษณ์                รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีแดง   เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี
11.  สัญลักษณ์             รูปวงกลมพื้นสีฟ้า  หรือสีน้ำเงิน  เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี
12.  สัญลักษณ์            รูปดาวห้าแฉกพื้นสีเหลือง  เป็นไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทใด
   ก.  ไฟไหม้น้ำมัน            ข.  ไฟไหม้กระดาษ  ฟาง  หรือเชื้อเพลิงธรรมดา
   ข.  ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไหลอยู่   ง.  ไฟไหม้สารเคมี
13.  การฉีดน้ำดับเพลิงควรปฏิบัติอย่างไร
   ก.  ฉีดเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้            ข.  ควรพิจารณาและฉีดน้ำเท่าที่จำเป็น
   ค.  ให้เพิ่มแรงดันให้มากที่สุด             ง.  ฉีดเพื่อระบายควันไฟเท่านั้น
14.  การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดดับเพลิง  ควรห่างจากเพลิงประมาณเท่าไร
   ก.  1  - 3  ฟุต             ข.  5-7  ฟุต
   ค.  10  ฟุต            ง.  ถูกทุกข้อ
15.  ถ้าเราใช้น้ำในการดับไฟ  เรียกว่าการแยกองค์ประกอบของไฟในข้อใด
   ก.  ความร้อน            ข.  อากาศ
   ค.  เชื้อเพลิง            ง.  ถูกทุกข้อ
16.  ถ้าเราใช้วัตถุหรือสารเคมีดับไฟ  โดยฉีดไปที่ผิวของไฟที่ลุกไหม้อยู่  เป็นการดับไฟในข้อใด
   ก.  การขจัดความร้อน         ข.  การขจัดอากาศ
   ค.  การแยกเชื้อเพลิง         ง.  ถูกทุกข้อ
17.  เมื่อเราใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร  แล้วเราปิดวาล์วก๊าซ  เป็นการดับไฟในข้อใด
    ก.  การขจัดความร้อน         ข.  การขจัดอากาศ
   ค.  การแยกเชื้อเพลิง         ง.  ถูกทุกข้อ
18.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี  ใช้ดับไฟประเภทใดได้ดีที่สุด
    ก.  ไฟประเภท  ก.  หรือ  เอ         ข.  ไฟประเภท  ข.  หรือ  บี
   ค.  ไฟประเภท  ค.  หรือ  ซี         ง.  ไฟประเภท  ง.  หรือ  ดี  
19.  การที่เราจะดับไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของกระแสไฟฟ้า  จะใช้วิธีใดที่ดีที่สุด
   ก.  ขจัดความร้อน            ข.  ขจัดเชื้อเพลิง
   ค.  ขจัดอากาศ            ง.  ตัดกระแสไฟฟ้า
20.  เราจะสามารถตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีได้อย่างไรว่าใช้ได้ดีหรือไม่
   ก.  ดูปริมาณน้ำยาเคมี  หรือผงเคมี      ข.  ดูมาตรวัดความดัน
   ค.  ช่างน้ำหนักดู            ง.  ดูจุดที่ติดตั้ง

===================================================================

ำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น ระดับ 1,2 ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.com


 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
   Normal  0      false  false  false                        MicrosoftInternetExplorer4
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 5 พฤศจิกายน 2550 ข. 6 พฤศจิกายน2550
ค. 25 พฤศจิกายน 2550 ง. 26 พฤศจิกายน2550
ตอบ ข. 6 พฤศจิกายน 2550
2. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
3. ข้อใดคือสาธารณภัยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ก. ภัยแล้ง ข. โรคระบาดในสัตว์
ค. วาตภัย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
ก. อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ข. การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ ง. ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
ตอบ ค. ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
5. “การกระทำใดๆอันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด
ก. ภัยทางอากาศ ข. การก่อวินาศกรรม
ค. อุบัติเหตุ ง. ภัยธรรมชาติ
ตอบ ข. การก่อวินาศกรรม
6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
ก. กรมการปกครอง ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. กระทรวงมหาดไทย ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบ ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. เทศบาล ง. เมืองพัทยา
ตอบ ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ก. องค์การบริหารส่วนตำบล ข. เมืองพัทยา
ค. เทศบาล ง. กรุงเทพมหานคร
ตอบ ง. กรุงเทพมหานคร
9. ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550
ก. ชลบุรี ข. เชียงใหม่
ค. กรุงเทพมหานคร ง. อุบลราชธานี
ตอบ ค. กรุงเทพมหานคร
10. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก. กปร. ข. กปช.
ค. กปภ.ร. ง. กปภ.ช.
ตอบ ง. กปภ.ช.  
   Normal  0      false  false  false                        MicrosoftInternetExplorer4
12. ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
13. คณะกรรมการและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
ก. 12 คน ข. 13 คน
ค. 22 คน ง. 23 คน
ตอบ ง. 23 คน

14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
15. ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค. ข้าราชการระดับ8 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง. ข้าราชการระดับ7 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตอบ ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ง. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ตอบ ค. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี  ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
ตอบ ง. 4  ปี
18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่ในตำแหน่งไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน
ก. 2 วาระ ข. 3 วาระ
ค. 4 วาระ ง. 5 วาระ
ตอบ ก. 2 วาระ
19. หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ก. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ง. สำนักข่าวกรอง
ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ก. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี
ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี
21. ผู้ใดมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  
22.    ผู้ใดมีอำนาจควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
    ก.    ผู้บัญชาการ    ข.    รองผู้บัญชาการ
    ค.    ผู้อำนวยการกลาง    ง.    ผู้อำนวยการจังหวัด
    ตอบ     ก.  ผู้บัญชาการ
23.    ผู้ใดมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    ก.    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
    ข.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย
    ค.    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
    ง.    รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ตอบ     ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
24.    อธิบดีการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีตำแหน่งใดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    ก.    รองผู้บัญชาการ    ข.    ผู้อำนวยการกลาง
    ค.    รองผู้อำนวยการกลาง    ง.    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลาง
    ตอบ    ข.  ผู้อำนวยการกลาง    
        
25.    ผู้ใดมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    ก.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    ข.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
    ค.    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    ง.    นายกเทศมนตรี
    ตอบ    ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
26.    ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
    ก.    ผู้บัญชาการ    ข.    รองผู้บัญชาการ
    ค.    ผู้อำนวยการจังหวัด    ง.    ผู้อำนวยการท้องถิ่น
    ตอบ    ค.  ผู้อำนวยการจังหวัด
27.    ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัคร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
    ข.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ค.    ผู้ว่าราชการจังหวัด    
    ง.    นายอำเภอ
    ตอบ    ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
28.    ผู้ใดมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการจังหวัด
    ก.    รองผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.    ปลัดจังหวัด    
    ค.    นายอำเภอ    ง.    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ตอบ    ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29.    ผู้ใดมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น
    ก.    ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    ค.    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    ง.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    ตอบ    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้