ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 18007เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ OS

1. ตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการ Interface ระหว่างผู้ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก.CPU
ข. Memory
ค.ApplicationProgram
ง. Operating system

2. ข้อใดเป็นความหมายของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ก.โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
ค.โปรแกรมกำจัดไวรัส
ง.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน
ก. SingleOS.
ข. Batch OS.
ค. NetworkOS.
ง. Plug Board

4. ข้อใดคือโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยประมวลตรง
ข. ระบบเอาท์ออน
ค. หน่วยความจำแบบแลน
ง. ระบบอินพุท

5. ระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการเปิดใช้งานโปรแกรมหลายโปรแกรมได้พร้อมกันคือข้อใด
ก. Multiprogramming
ข. SingleProgram
ค. BatchProcessing
ง. Time-Sharing

6. การประมวลผลที่ทำการแบ่งเวลาในการประมวลผลของซีพียูให้กับงานแต่ละงานเป็นระยะเวลาเท่าๆกันโดยไม่สนใจว่างานนั้นประมวลผลเสร็จหรือไม่ คือการประมวลผลลักษณะใด
ก. Multiprogramming
ข. Single Program
ค. BatchProcessing
ง. Time-Sharing

7. ระบบปฏิบัติการแบบ Multiprogrammingถูกพัฒนาขึ้นในยุคใดของคอมพิวเตอร์
ก. Vacuum
ข. Tube
Transistor
ค. IC
ง. VLSI

 

8. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมักจะใช้ระบบปฏิบัติการใด
ก. Multiprogramming
ข. Single Program
ค. BatchProcessing
ง. NOS

9. ข้อใดคือภาษาเครื่อง
ก.Machine language
ข. BASIC
ค.Assembly language
ง.COBOL

10. ข้อใดเป็นโปรแกรมแปลงภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาษาเครื่อง
ก. Compiler
ง.COBOL
ข.Machine Language
ค. BASIC

11.ข้อใดคือทรัพยากรที่ระบบปฏิบัติทำหน้าดูแลและจัดสรร
ก. CPU
ข. Memory
ค. I/O
ง. OS

12. ข้อใดคือทรัพยากรที่ระบบปฏิบัติทำหน้าดูแลและจัดสรร(ใช้คำตอบจากข้อ 11.)

13. เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
ก. ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด
ข. มีหลายโพรเซสต้องการทรัพยากรเดียวกัน
ค. จัดสรรให้มีการใช้อย่างเหมาะสม
ง. ทรัพยากรมีจำนวนไม่จำกัด

14.
ระดับชั้นแรกสุดของระบบปฏิบัติการ เป็นระดับชั้นที่ต่ำที่สุด เรียกว่า
ก.Hardware
ข.Memory Manager
ค.Input-OutputControl System
ง.Kernel

15. ข้อใด ไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
ก.จัดสรรทรัพยากร
ข.จัดสรรหน่วยความจำ
ค.ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์
ง.เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

16. Software ในข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.Linux
ข.UNIX

ค.Windows2000
ง.Microsoft Word

17. เมื่อ CPU ต้องการประมวลผลข้อมูล จะต้องนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำชนิดใดก่อน
       
ก.RAM                                  ข.ROM
       
ค.Cache                                ง.
Hard disk
18.
โครงสร้างระบบปฏิบัติการแบบลำดับชั้น ลำดับชั้นใดที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการโพรเซส

       
ก.ลำดับที่ 0                            ข.ลำดับที่ 1
       
ค.ลำดับที่ 2                             ง.ลำดับที่
3
19.
หมดการทำงานของระบบปฏิบัติการมีกี่โหมด

       
ก. 1  Mode                            ข. 2  Mode
       
ค. 3  Mode                            ง.
4  Mode
20.
โหมดการทำงานในข้อใดที่เป็นการทำงานของระบบปฏิบัติการโดยผู้ใช้ไม่สามารถขัดจังหวะได้

       
ก. User Mode                       ข. Kernel Mode
       
ค. Application                      ง.
Vreancation
21 “
โพรเซส”  มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

       
ก. โปรแกรมที่ทำงานบน
CPU       
       
ข. งานที่ทำงานบน
CPU
       
ค. งานที่กำลังใช้ทรัพยากร
       
       
ง. โปรแกรมที่ใช้หน่วยความจำ

ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่ 22-23
       
ก. 1 โพรเซส                          ข. 2 โพรเซส

       
ค. 4โพรเซส                          ง. 5 โพรเซส
22.
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี  CPU ตัวเดียว จะมีจำนวนโพรเซส เกิดขึ้นในระบบกี่โพรเซส
23.
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนโพรเซสที่ได้ครอง CPU กี่โพรเซส

ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่ 24-26
       
ก.Running                          ข.
Ready
       
ค.Blocked                          ง.Processing

 

 

 

เฉลย

 

1. ตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการ Interface ระหว่างผู้ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ค.ApplicationProgram

2.
ข้อใดเป็นความหมายของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ก.โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

3.
ข้อใดเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน
ค. NetworkOS. (น่าจะนะเพราะเครื่องไหนก็เล่นเน็ตได้หมด ฮ่าๆๆ)

4.
ข้อใดคือโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. ระบบอินพุท (น่าจะใกล้เคียงสุด ข้อที่เหลือไม่คุ้นชื่อเลยจริงๆ)

5.
ระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการเปิดใช้งานโปรแกรมหลายโปรแกรมได้พร้อมกันคือข้อใด
ง. Time-Sharing

6.
การประมวลผลที่ทำการแบ่งเวลาในการประมวลผลของซีพียูให้กับงานแต่ละงานเป็นระยะเวลาเท่าๆกันโดยไม่สนใจว่างานนั้นประมวลผลเสร็จหรือไม่ คือการประมวลผลลักษณะใด

ง. Time-Sharing

9.
ข้อใดคือภาษาเครื่อง

ก.Machine language

10.
ข้อใดเป็นโปรแกรมแปลงภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาษาเครื่อง

ก. Compiler

11.
ข้อใดคือทรัพยากรที่ระบบปฏิบัติทำหน้าดูแลและจัดสรร

อยากเปลี่ยนเป็น ง. ถูกทุกข้อจังหงะ

12.
ข้อใดคือทรัพยากรที่ระบบปฏิบัติทำหน้าดูแลและจัดสรร(ใช้คำตอบจากข้อ 11.)
ทำไมถามเหมือนกันหว่า


13.
เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
ก. ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด

14.
ระดับชั้นแรกสุดของระบบปฏิบัติการ เป็นระดับชั้นที่ต่ำที่สุด เรียกว่า
ง.Kernel

15.
ข้อใด ไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

ค.ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์

16. Software
ในข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ง.Microsoft Word

17.
เมื่อ CPU ต้องการประมวลผลข้อมูล จะต้องนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำชนิดใดก่อน

ก.RAM

19.
หมดการทำงานของระบบปฏิบัติการมีกี่โหมด

เดาว่า  ข. 2  Mode

20.
โหมดการทำงานในข้อใดที่เป็นการทำงานของระบบปฏิบัติการโดยผู้ใช้ไม่สามารถขัดจังหวะได้

ข. Kernel Mode

21 “
โพรเซส”  มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ค. งานที่กำลังใช้ทรัพยากร
   

22.
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี  CPU ตัวเดียว จะมีจำนวนโพรเซส เกิดขึ้นในระบบกี่โพรเซส

ไม่ทราบครับ กี่โพรเซสก็ได้แล้วแต่
os

23.
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนโพรเซสที่ได้ครอง CPU กี่โพรเซส

ก. 1 โพรเซส      

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สอบรับราชการ

ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ เช่นตำแหน่ง 

-แนวข้อสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

-แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

-แนวข้อสอบพนักงานโปรแกรมเมอร์

สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย

- ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- วิชาทั่วไป (ความรู้เกี่ยวทัวไป กฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่สอบ
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง
(ธุรการ พัสดุ โยธา วิศวะไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ บัญชี และตำแหน่งอื่นๆที่เปิดสอบ )

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ ประวัติ ของหน่วยงานที่สอบ.

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
สนใจสั่งซื้อมาที่ 
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ขอบคึณมาก ๆ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้