ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 16257เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2556

31.  ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา

 1.ทำให้ได้สารใหม่เพิ่มมากขึ้น

 2.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม

 3.ทำให้ขั้นตอนของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป

 4.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้น

32.  ธาตุ A มีจำนวนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ 13 และ 14 ตามลำดับ ธาตุ A มีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าไร

 1.14,27                               2.13,14                                    3.13,27                                    4.27,13

33.  ตารางธาตุที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจัดเรียงธาตุอย่างไร

 1.จัดเรียงตามลำดับการค้นพบก่อนหลัง

 2.จัดเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก

 3.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก

 4.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากบนลงล่าง

34.  ธาตุในหมู่เดียวกันสมบัติทางเคมีคล้ายกันเพราะอะไร

 1.มีขนาดอะตอมเท่ากัน

 2.มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน

 3.มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

 4.มีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน

35.  สารในข้อใดเป็นธาตุ

 1.อากาศ                              2.ออกซิเจน                             3.แป้ง                                      4.ทองเหลือง

36.  บ้านนุชใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักดิ์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5000  วัตต์ เขาควรใช้ฟิวส์รวมขนาดเท่าใด

 1.10 แอมแปร์                     2.15 แอมแปร์                          3.20 แอมแปร์                          4.25 แอมแปร์

37.  ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมด

 1.น้ำ น้ำนม น้ำหวาน                         2.น้ำชา น้ำโวดา น้ำเชื่อม

 3.น้ำอัดลม น้ำส้ม น้ำมะพร้าว                           4.น้ำแข็ง น้ำแข็งแห้ง น้ำตาล

38.  ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาตรา 3.0 cm.

     1.2.7 cm3                                                            2. 4.8 cm3

 3. 5.5 cm3                                                                                          4. 7.25 cm3

39.  การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ นิยมใช้แทนที่น้ำเพระเหตุใด

 1.เพราะเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ                           2.เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ

 3.เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ                                          4.เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง

40.  เซลล์ของคนมีโมโซมกี่คู่

 1.2 คู่                                   2.23 คู่                      3.24 คู่                                      4.46 คู่

41.  ปริมาณในข้อใดที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นเสียงขณะเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศ

 1.ความถี่เสียง                                                     2.ความยาวคลื่นเสียง

 3.พลังงานของเสียง                                           4.โมเลกุลของอากาศ

42.  รถยนต์มวล 10x 10 3 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอ 0.3 เมตร ต่อ (วินาที) แรงกระทำต่อรถยนต์คันนี้มีค่าเป็นเท่าใด

 1. 1x 102นิวตัน                                                  2.  3 x 102 นิวตัน

 3. 1 x 103 นิวตัน                                                4. 3 x 103 นิวตัน

43.  แท่งเหล็กมวล 60 กิโลกรัม และ 140 กิโลกรัม วางชิดอยู่กับพื้นราบ ถ้าออกแรง 800 นิวตันระทำแท่งเหล็กแท่งแรหในแนวขนานกับื้น จงหาว่าแรงที่แท่งเหล็กทั้งสองกระทำกันมีค่ากี่นิวตัน ถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่พื้นกับแท่งเหล็กมีค่า 0.25

     1. 560 นิวตัน                                      2. 760 นิวตัน

 3. 860 นิวตัน                                      4. 960 นิวตัน

44.  วัตถถุ A มวล 3 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนผิวราบเรียบด้วยอัตราเร็ว เมตร / วินาที เข้าชนกับวัตถุ B มวลกิโลกรัม ที่วางนิ่งบนพื้นเดียวกัน หลังชน วัตถุ  A และวัตถุ B ติดกันไป พลังงานจลน์ของการชนครั้งนี้หายไปกี่จูล

 1. 6.5 จูล                            2. 7.5 จูล                                 3. 10.5 จูล                               4. 12.5 จูล

 

45.  อัดก๊าซชนิดหนี่งที่อุณหภูมิ 27°C คสามดัน 1 บรรยากาศ ความหนาแน่น 1 kg/m3 ให้ความหนาแน่นเป็น 4 kg/m3 ที่ 177°C จะต้องอัดก๊าซนี้ให้มีความดันเท่าใด

 1. 2 บรรยากาศ                                   2. 4 บรรยากาศ

 3. 6 บรรยากาศ                                   4. 8 บรรยากาศ

46.  โยนวัตถุมวล 1กิโลกรัม ขึ้นตามแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที วัตถุจะขึ้นไปได้สูงกี่เมตร(กำหนดให้ g = 10 เมตรต่อ (วินาที)/2)

     1.  0.5 เมตร                        2.  5 เมตร                                3. 10 เมตร                               4. 15 เมตร

47.  เมื่อปลส่อยให้ลูกหินตกจากที่สูงมาตามแนวดิ่ง ลูกหินจะกระทบพื้นในเวลา 5 วินาที ขณะที่ ลูกหินตกกระทบพื้นที่มีความเร็วเป็นเท่าใด (กำหนดดให้ g= 10 เมตรต่อ(วินาที))

     1.  10 เมตรต่อวินาที                           2. 20 เมตรต่อวินาที

     3. 30 เมตรต่อวินาที                            4. 40 เมตรต่อวินาที

48.  กมลชนกต้องการถ่ายรูปกมลรัตน์ยืนอยู่กลางแจ้งมีแสงแดดจ้า เธอต้องปรับแสงถ่ายรูปอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด

 1. เพิ่มขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์

 2. เพิ่มขนาดของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์

 3.ลดขยนาดช่องของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์

 4.ลดขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์

49.  ลักษณะใดต่างกันในแฝดแท้

 1.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ                           2. ลายนิ้วมือ

 3.หมู่เลือด                                          4.ยีน

50.  ข้อใดไม่ใช่ธาตุ

 1. ทองแดง                         2.ผงถ่าน                                  3.เพชร                                    4.ทองขาว

51.  ลิ่มอันหนึ่งยาว 20 ซม. มีหัวหนาเท่ากับ 5 ซ.ม. เมื่อออกแรงตอก 50 นิวตัน ตอกลิ่มในเนื้อไม้ท่อนให้มิดตัวลิ่มพอดี เนื้อไม่มีแรงต้านเท่าใด

 1. 200 นิวตัน                      2. 150 นิวตัน                           3.100 นิวตัน                            4. 75 นิวตัน

52.  คานสม่ำเสมอหนัก 20 นิวตัน ยาว 4 เมตร แขวนน้ำหนัก 80 นิวตัน และ 50 นิวตัน ไว้ที่ปลายทั้งสองจะต้องแขวนเชือกห่างจากน้ำหนัก 80 นิวตัน เท่าไรจึงจะอยูในสมดุล

 1. 1.2 เมตร                                                         2.  1.6 เมตร

 3. 3.2 เมตร                                                         4. 2.4 เมตร

53.  เด็กชายแดงทำงานในการกลิ้งถังน้ำมันไปตามทางเดินทิศตะวันออก 300 จูล แล้วเลี้ยวไปทางเหนือ 400 จูล เขาทำงานทั้งสิ้นกี่จูล

 1.  100 จูล                                                          2. 500 จูล

 3.  700 จูล                                                          4. 1,000  จูล

54.  ลูกบอลมีมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V ชนกำแพงตรงๆ (ตั้งฉากกับกำแพง) แล้วสะท้อนออกมาตรงๆ ด้วยความเร็ว V ลูกบอลนี้มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าใด

 1. ศูนย์                               2. mv                                      3. mv2                                      4. 2mv

55.  คลื่นในข้อใดมีการเคลื่อนที่แตกต่างไปจากพวก

 1 . คลื่นน้ำ                                                          2. คลื่นเสียง

 3.  คลื่นแผ่นดินไหว                                          4. คลื่นที่เกิดเมื่อปลายยอดหญ้าเมื่อมีลมพัด

56.  ข้อสรุปใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติรังสีอินฟาเรดและรีงสีอัลตราไวโอเล็ต

 1. เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันฃ

 2.มีความถี่บางช่วงซ้อนกัน

 3.ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส

 4. มีแหล่งกำเนิดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น

57.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการส่งกระจายเสียงออกอากาศของสถานีวิทยุ

 1. เปลี่ยนเครื่องเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียง

 2. ผสมสัญญาณไฟฟ้าของเสียงกับสัญญาณไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ

 3. ขยายสัญญาไฟฟ้าที่ผสมแล้วให้มีกำลังสูงขึ้นแล้วผสมกับคลื่นพาหะตามระบบที่เลือก

 4. ส่งสัญญาณไฟฟ้าผสมมีกำลังสูงขึ้นกระจายเสียงออกทางเสาอากาศ

58.  อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ชนิดใดเกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด

 1. วิทยุระบบเอเอ็ม                            2.วิทยุระบบเอฟเอ็ม

 3. โทรทัศน์เคลื่อนที่                          4. วิทยุสมัครเล่น

59.  ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว

     1. พื้นดินเป็นลอนคลื่น                     2.รางรถไฟเกิดการบิดงอ

 3. เกิดรอยแยกของแผ่นดิน               4. ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้

60.  หุบเขาทรุดเกิดจากเคลื่นอที่ของแผ่นธรณีแบบใด

 1. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ชนกัน

 2.แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่ชนกัน

 3. แผ่นธรณีภาตใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่แยกจากกัน

 4. แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่แยกจากกัน

61.  คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันทุกคำ

 1. อยากไปกับป้าไหม                        2. ให้ใครจับมหาคะ

 3. ฉันถามให้เขาแล้ว                         4. พี่ต๋อยเมื่อเช้าค่ะ

62.  คำที่ใช้เป็นคำประสมมีอยู่ในข้อใด

 1. ตาเสือดูน่ากลัว                               2. หางเสือตัวนี้ด้วย

 3. มือเสือชอบดินร่วน                        4. ลูกเสือดูคล้ายแมว

63.  ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งสองคำ

 1.จริยศึกษา บรรณาธิการ สนธิ          2.นิติบุคคล ธนานุเคราะห์

 3.พุทธสมาสบริษัท คุรุสมาสสภา      4.สันติสมาสธรรม ผลาสนธินิสงค์

64.  คำอ่านในข้อใดอ่านถูกต้อง

 1.พลีชีพ อ่านว่า พะลี- ชีบ                               2.ผรุสวาท อ่านว่า ผะ-รุด-สะ-วาด

 3. สมานฉันท์ อ่านว่า สะ-หมาน-ฉัน                4. ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ

65.  ประโยคใดเป็นประโยคบอกเล่า

 1.พี่ตุ่มคะหนูอยากไปเที่ยวเชียงใหม่                                                2.สงกรานต์ปีนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีคะ

 3.ไปนะพี่ตุ่ม หนูจะได้มีเพื่อน                                         4.หนู่น่ะไปแน่ แต่หนูอยากให้พี่ไปด้วย

66.  ข้อใดไม่ใช่ประโยค

 1.รูปภาพที่แขวนฝารูปนั้นเป็นรูปแมวไล่จับหนู

 2.เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ที่เขาชอบ

 3.หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่กี่เล่มนั้น

 4.แม่ครัวของเขาทำอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย

67.  คำในข้อใดประสมสระเสียงสั้น

 1. ตั้งใจ                              2.กลางคืน                               3. ยินดี                                    4.ลำธาร

68.  คำประสมในข้อใดเป้นคำไทยแท้ทุกคำ

 1.ร้านกาแฟฟ                     2.รูปภาพ                                 3.หมอฟัน                               4.เด็กปั๊ม

69.  ธนบัตร หนังสือพิมพ์ ใช้ลักษณะนามอย่างไร

     1. ใบ เล่ม                           2.ฉบับ ฉบับ                            3.ฉบับ เล่ม                              4. ใบ ฉบับ

70.  คำในข้อใดผันเป็นเสียงวรรณยุกต์เอก

 1.พี่เจิด                               2.ป่าลั่น                                   3.บากบั่น                                 4.คนเก่ง

71.  คำใดเป็นคำประสม

 1. นาฬิกา                           2.คัดเลือก                                3.เดือดร้อน                             4.ลูกเขย

72.  ไม่ยมกในข้อใดใช้ถูกต้อง

 1.คุณพ่ออยู่ที่ๆ ทำงาน                                                       2.น้ำในตู้เย็น ๆ จัด

 3.ผู้ที่เจ็บคอควรดื่มน้ำอุ่นๆ                                               4.เขาถูกกล่าวหาต่างๆนาๆ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  และข้อสอบเก่า มากกว่า 1,000 ข้อ

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 1 (คณิตศาสตร์เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 3 (คณิตศาสตร์เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2556

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

แนวข้อสอบเก่านายสิบทหารบก


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาอังกฤษ  และ VCD ภาษาไทย  ราคา 679 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 (20 ม.ค.-24 ก.พ.)

กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556  (20 ม.ค.-24 ก.พ.)

ประเภทของผู้สมัคร
๑.๑ บุคคลพลเรือน ชาย อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก
เข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๖ ยกเว้น ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง
หรือศูนย์ฝึก/หน่วย ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ส าหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี( เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ )
ต้องมีหลักฐาน สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน หนังสือส าคัญ ( แบบ สด.๘ ) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ( แบบ สด.๔๓ ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารประจ าการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจ าการ
๑.๒ ทหารกองประจ าการ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
๑.๓ พลทหารประจ าการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
๑.๔ ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจ าการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
๒.๓ มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
๒.๖ ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๗ ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้น และ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
๔.๑.๑ ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจ าหน่าย
๔.๑.๒ พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร จ าหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ระหว่าง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( เว้นวันหยุดราชการ )
- ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

การรับสมัคร
พื้นที่ส่วนภูมิภาค 
- วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖ ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร


พื้นที่ กรุงเทพมหานคร 
- วันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 330.81 KB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

ข้อสอบเก่า สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ( ปี 44 - 50 ) และ 52 

ข้อสอบเก่า สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ( ปี 44 - 50 )

ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๑ 

ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๒ 

ปี ๒๕๔๔ 

ปี ๒๕๔๕ 

ปี ๒๕๔๖ 

ปี ๒๕๔๗ 

ปี ๒๕๔๘ 

ปี ๒๕๔๙ 

ปี ๒๕๕๐ 

ปี ๒๕๕๒ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้