ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 361เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

31/10/61

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป กรมชลประทาน
1.โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
2.แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4.แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5.ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน
6.การสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
___________________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบโภชนาการปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำกทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กทม.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำกทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบสถาปนิกปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำกทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ กทม.
แนวข้อสอบ นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ กทม.

1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
12 สรุปงานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
13 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
14  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
15 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
MP3- P042 -  สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้