ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 353เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

9/8/61

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2. แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
4.แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา
5.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
6.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
7.แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
8.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
------------------------------------
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน กรมการค้าภายใน 
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน 
แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน 

ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2.ความรู้ทั่วไป
3.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
4.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5.ข้อสอบเก่ากรมการค้าภายใน
------------------------------------
แนวข้อสอบ ครูกศน.ตำบล  
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
8.แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
10 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
13 แนวข้อสอบการจัดทำฐานข้อมูล
MP3 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
------------------------------------
แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สอศ
1 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
2 ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
5 พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6 สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป สังคมเศรษฐกิจ การเมือง 2560
10 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
13 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
MP3-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบ เสมียนพิมพ์ดีด กรมการทหารสื่อสาร
แนวข้อสอบพลขับรถ กรมการทหารสื่อสาร
แนวข้อสอบพนักงานสลับสาย กรมการทหารสื่อสาร
แนวข้อสอบรองผู้บังคับหมู่  กรมการทหารสื่อสาร

ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารสื่อสาร
2.แนวข้อสอบคณิตศาสตรื
3.แนวข้อสอบภาษาไทย
4.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5.ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
6.แนวข้อสอบเหล่าทหารสื่อสาร 
7.ข้อสอบเฉพาะตำแน่ง
8.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

------------------------------------
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ7 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ 3-5 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเภสัชกร 3-6 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบนักอรรถบำบัด สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ 3-5 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3-5 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5  สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่  สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่หารเงิน 1-4  สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา1-4 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า1-4 สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ พนักงานเลี้ยงเด็ก สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ คนงานตึกป่วย สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ คนสวน สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบช่าง สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบคนงานที่วไป สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  สภากาชาดไทย

ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
9.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
------------------------------------

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมปศุสัตว์ 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
4 แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
6 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
7 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

------------------------------------
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบแนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วย
1 แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวน
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ กรมการขนส่งทางบก
4 เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
5 แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
------------------------------------
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกอบด้วย
1 แนวข้อสอบความู้ทั่วไป
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา
3 ข้อสอบเก่ากรมอุตุนิยมวิทยา
4 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
------------------------------------
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กทม.
แนวข้อสอบนายแพทย์ กทม.
แนวข้อสอบทันตแพทย์ กทม.
แนวข้อสอบนักเวชนิทัศน์ กทม.
แนวข้อสอบนักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอก กทม.
แนวข้อสอบนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กทม.
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ กทม.
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กทม.

ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ใหม่ล่าสุด 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ใหม่ล่าสุด 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ใหม่ล่าสุด 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
_____________________________________________

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ 2551
แนวข้อสอบ การตรวจสอบและการรับรอง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้