ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 400เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

29/7/61

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบวิศวกรสิ่งแวคล้อม การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกร การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพยาบาล การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานตรวจสอบภายใน การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกร การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบบุคลากร การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การเคหะแห่งชาติ

(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)

ประกอบด้วย
1.แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
3.แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556
4.แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test
5.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
6.แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
______________________________________________________________
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง 
ประกอบด้วย
1.ข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง
2.เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 
3.ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546
5.แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
6.แนวข้อคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
______________________________________________________________
แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แนวข้อสอบพนักงานช่างเทคนิค ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)

ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับ ศอ.บต.
2 แนวข้อสอบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
4 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
7 สรุป พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
8 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
9 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
11 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
MP3-สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
______________________________________________________________
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเศรษฐกร  กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)

ประกอบดวย
แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ทุกตำแหน่ง 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
- ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน
- แนวข้อสอบบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน_อัตนัย
- เตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
- แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
______________________________________________________________

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบนายช่างปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบวิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
2 แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
4 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
5 ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
______________________________________________________________
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2.แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3.แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร _จากสนามสอบจริง
4.แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1-3
5.แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตนัย
6.นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
7.ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
8.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
9.สรุปเนื้อหาและถาม ตอบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2.แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรกการ
3.แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4.สรุปงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข 2548
5.แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
6.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
7.คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
8.แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้