ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 459เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

24/7/61

แนวข้อสอบนายแพทย์ กรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ กรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ กรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด กรมควบคุมโรค
(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)


ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
รวบรวมข้อสอบจริงที่ออกบ่อย

____________________________________________________________________
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบช่างโยธา กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบช่างเครื่องเรือ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนิติกร กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า
(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบ สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ  กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง____________________________________________________________________
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้ากหน้าที่ธุรการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(เนื้อหา รูปภาพใช้ตามนี้ ใช้เหมือนกัน หัวข้อสีแดงข้างบน)
ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ข้อสอบเฉพาตำแหน่ง
6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7 รวบรวมข้อสอบจริงที่ออกบ่อย___________________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
1.ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กทม.)
2.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
8.แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11.แนวข้อสอบการงานธุรการแนวข้อสอบอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
13 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
14 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
15 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
16 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
mp3 - ภาษาอังกฤษจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้