ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 634เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

3/4/61 (24 กระทู้)

แนวข้อสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบ วิศวกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
6 การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
8 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 1
9 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ชุด 2
MP3 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ สถาปนิก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
8 แนวข้อสอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
9 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
MP3 -  เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ พนักงานวิจัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ เศรษฐกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
7 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
9 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
10 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
MP3 -เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ พนักงานการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
7 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
8 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
9 การบริหารการเงินการคลัง
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
MP3 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ พนักงานบัญชี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
9 แนวข้อสอบการบัญชี
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
MP3 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบ พนักงานตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
7 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
8 การจัดการการตรวจสอบภายใน
9 การวิเคราะห์งบการเงิน
10 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
11 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
MP3 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
7 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
11 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบ นิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ พนักงานทรัพยากรบุคคล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543
7 การบริหารทรัพยากรบุคคล
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
12 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
13 การวางแผนกำลังคน
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ พนักงานบริหารพัสดุ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office
6 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
7 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
10 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
11 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
MP3 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ พนักงานประชาสัมพันธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบ พนักงานรักษาเขตทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบ ช่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมวิชาการเกษตร
4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ วิศวกรการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมสรรพสามิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ภาษีสุรา
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ วิศวกรการเกษตร กรมสรรพสามิต
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ภาษีสุรา
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นายช่างศิลป์กรมควบคุมโรค
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้