ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 660เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

29/03/61

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 ประเภทของทางหลวง
6 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
7 ความรู้เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ
8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
9 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
10 แนวข้อสอบช่างโยธา
mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
8 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
9 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
10 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
mp3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535


แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง
แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม
ความรู้เรื่อง สิ่งที่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
สมาคมอาเซียน ASEEAN Communnity
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม
ความรู้เรื่อง สิ่งที่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
สมาคมอาเซียน ASEEAN Communnity
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ


แนวข้อสอบ พนักงานวิศวกรโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
4 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
5 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
6 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
7 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
8 ความรู้ด้านวิศวกรรมผังเมือง
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา อัตนัย
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ พนักงานวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 ผังเมืองและการวางผังเมือง
4 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
5 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบเก่ากรมโยธาและผังเมือง
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ พนักงานภูมิสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
3 การผังเมืองของประเทศไทย
4 ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง ระบบจัดทำผังเมือง
5 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
6แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่-พ.ศ.2547
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
12แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
9 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
10 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
11 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
15 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
16 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2


แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
3 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
4 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
7 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
8 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมโรค
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
3 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
4 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
5 ถาม - ตอบ เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค
6 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
9 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
10 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นิติกร กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุป แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
6 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
7 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
9 ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10 สรุป พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
11 พระราชกฤษฎีกาส่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
12 พระราชกฤษฎีกาส่าด้วยการมอบอํานาจ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2559
13 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556
15 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
4 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
5 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
8 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
11 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น


แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ถาม - ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
6 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
9 การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming‏
11 นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค
นวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมควบคุมโรค
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านรักษาอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการจราจรทางอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสนามบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
5 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
6 ถาม?—?ตอบ เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ
7 แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์
8 การประมาณราคาก่อสร้าง
9 สัญญาก่อสร้าง
10 การเตรียมงานก่อสร้าง
11 การบริหารงานก่อสร้าง
12 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
13 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
P050—เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
5. แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์
6. ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
7. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง


แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง


แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
4 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
5 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
6 การบริหารงานก่อสร้าง
7 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
8 วิศวกรรมการทาง  Highway Engineering
9 แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์
10 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
11 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมทางหลวงชนบท
mp3 การสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3 ความรู้เรื่องกลศาสตร์ ชุด 1
4 ทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
5 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
6 อุณหพลศาสตร์Thermodynamics
7 กลศาสตร์ของไหล   Fluid Mechanics
8 ความแข็งแรงของวัสดุ  Strength of Materials
9 แนวข้อสอบเทอร์โมไดนามิกส์ Thermodynamics
10 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมทางหลวงชนบท
mp3 การสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ นักวิชาการประมง กรมประมง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
5 เตรียมสอบวิชาการประมง
6 ถาม-ตอบ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456
7 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล
8 ถาม-ตอบ พรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
10 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 2496
11 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง
12การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมประมง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
5 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมประมง
6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้