ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 662เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข่าวใหม่ 15/3/61

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
5 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
6 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
8 เตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้
9 แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้
MP3 ระเบียบพนักงานราชการแนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กองบัญชาการกองทัพไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
5 แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กองบัญชาการกองทัพไทย
6 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
4 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 แนวข้อสอบกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
12 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
4 การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5 บทบาท หน้าที่
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
4 การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5 บทบาท หน้าที่
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
3 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
5 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการพัฒนาชุมชน
MP3 : ระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 ความรู้ทั่วไป
2 แนวข้อสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
4 แนวข้อสอบที่ออกบ่อย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบัญชีกลาง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
4 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (2560-2579)
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 ความรู้เรื่องการประสานงาน
7 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผนงาน และการติดตามประเมินผล
8 การพัฒนาองค์การ Organization  Development
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏
10 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
12 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
13 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
14 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
15 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
mp3 -  พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่งานบริหาร องค์การเภสัชกรรม
1 ความรู้ทั่วไป
2 แนวข้อสอบองค์การเภสัชกรรม
3 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
4 แนวข้อสอบที่ออกบ่อย องค์การเภสัชกรรม
5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ เภสัชกร องค์การเภสัชกรรม
1 ความรู้ทั่วไป
2 แนวข้อสอบองค์การเภสัชกรรม
3 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
4 แนวข้อสอบที่ออกบ่อย องค์การเภสัชกรรม
5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นักการตลาด องค์การเภสัชกรรม

1 ความรู้ทั่วไป
2 แนวข้อสอบองค์การเภสัชกรรม
3 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
4 แนวข้อสอบที่ออกบ่อย องค์การเภสัชกรรม
5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
4 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความสามารถด้านภาษาไทย
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
mp3- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
11 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
mp3-  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
MP3— ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้