ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 734เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

มาใหม่

แนวข้อสอบ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
2 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 สรุปวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.วิทยุการบิน
mp3 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบ นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
2 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
3 สรุปวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.วิทยุการบิน
mp3 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบ เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 การบริหารการเงินการคลัง
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
4 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
6 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
5 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แนวข้อสบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
 ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2 แนวข้อสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 แนวข้อสอบ สรุปข่าวเด่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
4 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
9 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
10 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
11 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P017 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แนวข้อสบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
 ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แนวข้อสบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
 ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2 แนวข้อสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 แนวข้อสอบ สรุปข่าวเด่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
4 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
8 หลักการประชาสัมพันธ์
9 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
10 ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการเผยแพร่
11 แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P039 - หลักการประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
3 ระเบียบการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4 อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
5 การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน EIAIEE
6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
8 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
9 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
10 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
11 กระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
12 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13 ความหลากหลายทางชีวภาพ
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ เฉพราะตำแหน่ง 

แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ เฉพราะตำแหน่ง 

แนวข้อสอบ สภากาชาดไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สภากาชาดไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล]
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
9 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 ประมวลระเบียบสภากาชาดไทย
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
10 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
11 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
MP3-P024 - แนวข้อสอบ  ประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สภากาชาดไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ พยาบาล สภากาชาดไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ


แนวข้อสอบ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
แนวข้อสอบ คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
แนวข้อสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ พนักงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
แนวข้อสอบ คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
แนวข้อสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ พนักงานฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
แนวข้อสอบ คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
แนวข้อสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ


แนวข้อสอบ ศูนย์การบินทหารบก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ศูนย์การบินทหารบก
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร
แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

แนวข้อสอบ นายทหารประทวน ศูนย์การบินทหารบก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ศูนย์การบินทหารบก
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร
แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

แนวข้อสอบ เสมียน ศูนย์การบินทหารบก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ศูนย์การบินทหารบก
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร
แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

แนวข้อสอบ ช่างประปา พลขับรถ ศูนย์การบินทหารบก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ศูนย์การบินทหารบก
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร
แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)

แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์การบินทหารบก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ศูนย์การบินทหารบก
แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร
แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)


แนวข้อสอบ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการกงสุล
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการกงสุล
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ
4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
6 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ
7 แนวข้อสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการกงสุล
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ


แนวข้อสอบ พนักงานกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ถาม - ตอบ)
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
4 แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (อัตนัย)
5 แนวข้อสอบภาวะเศรษฐกิจการลงทุน การสงเสริมการลงทุน (อัตนัย)
6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
7 ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
8 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ พนักงานกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแนวข้อสอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ฉบับที่ 20)

3 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

5 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

6 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

7 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

8 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรฐมนตรี พ.ศ. 2548

9 ความรู้เรื่อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

10 สรุป - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ)

11 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560

12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2


แนวข้อสอบ นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานอาลักษณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานประทับพระราชลัญจกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ โรงเรียนช่างไฟฟ้า
1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Mp3- P054 — ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

แนวข้อสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
9 แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ

แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล กฟภ
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
mp3- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล กฟภ

แนวข้อสอบ นายทหารนิรภัยภาคพื้น กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
8 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
9 ถาม — ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
10 ถาม — ตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
11 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
MP3- ภาษาอังกฤษ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ นายทหารนิรภัยภาคพื้น กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
7 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
8 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 แนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
7 การบริหารความเสี่ยง
8 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
11 การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
12 แนวข้อสอบบริหารราชการแผ่นดิน
MP3 - กฏหมายบริหารราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
1 ความรู้เกี่ยวกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
2 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
[​IMG]

แนวข้อสอบ วิศวกรปฎิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
5 สาระสำคัญระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 ความรู้ในการเขียนโครงการ
9 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
10 การพัฒนาอุตสาหกรรม
11 ความปลอดภัยทางวิศวกรรม และ แนวข้อสอบ
12 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
MP3 สรุประเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


แนวข้อสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
13 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
14 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
15 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
16 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
mp3 - ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
13 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
14 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
15 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
16 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
mp3 - ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ อาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
13 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
14 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
15 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
16 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
mp3 - ภาษาอังกฤษ


แนวข้อสอบ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ)
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P020 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณสูตรและเทคนิคการจำ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบ  พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผน 12 (ถาม-ตอบ)
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P020 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณสูตรและเทคนิคการจำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แนวข้อสอบ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ กฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
แนวข้อสอบ เก่ากองทัพอากาศที่เคยออก
  • รูปภาพ:28576918_1562442007124814_4589666382610514971_n.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้