ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1376เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท.

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบสถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฎศิลป์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น อปท.

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้