ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4068เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ ก.พ 2557

สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 เก็งแนวข้อสอบ กพ.

เตรียมความพร้อมกันนะครับ ก.พ. เตรียมจะประกาศรับสมัครสอบ ก.พ.

ภาค ก. ประจำปี 2557 แล้ว

 สมัครที่  คลิกที่นี่ี (ไปสมัครกันครับ)

กำหนดการสอบ

 • 1. สมัครสอบ
  1.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
 • อ. 4 – จ. 24 มี.ค. 57
 •     1.2 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ
 • อ. 4 – อ. 25 มี.ค. 57
 • 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา
  สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • ศ. 16 พ.ค. 57
 • 3. สอบข้อเขียน
  3.1 ทุกศูนย์สอบ
 • อา. 29 มิ.ย. 57
 •     3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด
 • อา. 27 ก.ค. 57
 • 4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 • ศ. 26 ก.ย. 57

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบ
  ได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 • การกำหนดวัน เวลาสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
  ตามประกาศรับสมัครสอบ

 

มาติดตามข่าวสารกับพวกเรา กด Like เพื่อติดตามข่าวสาร

หลักสูตรการสอบ
สอบข้อเขียนวิชา
ความสามารถทั่วไปและ
วิชาภาษาไทย
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน
รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกัน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
สอบข้อเขียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง
โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบใน
วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557)
  ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับ
รองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL
(ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ
พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหา
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้าน
ขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่
ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเก่า  ก.พ. (จากสนามสอบจริง)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้